Responsive Joomla Templates by BlueHost Coupon
Calendari Contribuient 2017
Assesorament tècnic, fabricació, terminació i el muntatge
Portes, Finestres i baranes d' Alumini
Què fer si no pot obrir la seva porta?

 

 
 
La Credencial d'Empresa Responsable està reglamentada de forma específica, segons el corresponent articulat, del qual ressenyem el següent:

Tindran dret a la "Credencial d' Empresa Responsable" els membres actius del Gremi de Serrallers de Catalunya, any 1380, que estiguin al corrent de les seves obligacions gremials.

La "Credencial d'Empresa Responsable" comporta el compromís de complir les disposicions i normes que, en matèria de qualitat i competència dictades per les institucions estatals, de la Generalitat de Catalunya, altres estaments oficials i el mateix Gremi de Serrallers de Catalunya, any 1380, tinguin vigència actualment o s'estableixin en el futur.

La "Credencial d'Empresa Responsable", obliga al sol·licitant a l'acceptació de l'arbitratge del Gremi de Serrallers de Catalunya, any 1380, en qualsevol litigi o desacord amb el seu client i es compromet a complir la resolució que s'adopti.

L'empresa, en sol·licitar la "Credencial d'Empresa Responsable", es compromet a satisfer les quotes i derrames que el Consell Directiu del Gremi de Serrallers de Catalunya, any 1380, aprovi per al manteniment de l'organització i control, a més de totes les disposicions que siguin adoptades, per realitzar la promoció i consolidació més eficaç del citat document.

Per a l'obtenció de la "Credencial d'Empresa Responsable"
, serà necessari presentar la sol·licitud corresponent, junt amb els documents següents:

 • C.I.F. o D.N.I.
 • Fotocòpia de l'I.A.E., corresponent a l'activitat desenvolupada.
 • Fotocòpia del Registre Industrial, del Departament d'Indústria de la Generalitat de Catalunya.
 • Fotocòpia de l'última liquidació a la Seguretat Social o d'Autònoms.
 • Fotocòpia del rebut de l'Assegurança de Responsabilitat Civil de l'empresa.

La vigència de la "Credencial d'Empresa Responsable" està limitada a un any, renovable mitjançant el compliment de les següents condicions:

Presentació d'una sol·licitud de renovació
, acompanyada dels següents documents:

 • C.I.F. o D.N.I.
 • Fotocòpia de l'I.A.E., actualitzat en l'any que correspongui.
 • Fotocòpia de l'última liquidació a la Seguretat Social o d'Autònoms, que correspongui a la data de la sol·licitud.
 • Fotocòpia del rebut de l'Assegurança de Responsabilitat Civil de l'empresa, també a la data de la sol·licitud.

Es perdrà el dret a disposar de la "Credencial d'Empresa Responsable", en las circumstàncies següents:

a) En donar-se de baixa com a membre actiu del Gremi de Serrallers de Catalunya, any 1380.
b) Per incompliment del Reglament.
c) Si han existit més de dos denúncies fallides en contra per manca de qualitat o servei.
d) Si no s'han complert mínimament les normes d'ètica mercantil amb els seus clients o proveïdors.

L'empresa a la qual el Gremi de Serrallers de Catalunya, any 1380 ha concedit l'ús de la "Credencial d'Empresa Responsable", podrà utilitzar-la com cregui convenient, dintre dels límits del reglament i podrà disposar dels distintius següents:

 • Una PLACA, que es podrà situar en lloc visible a l'exterior del local de l'empresa.
 • Facsímils de la Credencial, per incloure'ls als pressupostos i també per fer promoció i publicitat.
 • Adhesius amb textos, per utilitzar-los a les factures i correspondència.

Per ampliar aquesta informació o sol·licitar la Credencial d'Empresa Responsable, pot posar-se en contacte amb la Secretaria del Gremi, tel. 93 301 66 46.