Consells

Publicada en

CONSELLS

CONSELLS:

A travès d’aquesta pàgina veureho els diferents Consells que anirem penjant periódicament amb els professionals del nostre Gremi.

Mitjançant aquest enllaç volem tambè generar debats sobre les pràctiques i usos de la nostre professió.

Explicar expèriencies, anecdotes per ajudar als companys i anar millorant les pràctiques a una alta qualitat del Gremi.

Consells del Gremi de Serrallers