CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB RISCS LABORALS

Publicada en

Riscs Laborals

Conveni de Col·laboració

logotipo_MPE
logotipo_MPE

El Gremi de Serrallers ha signat un acord amb l’eMPRESA MPE (riscs laborals), amb uns preus bastants interessants per els socis!! consulteu-nos.

Amb la llei de prevenció de riscos laborals de l’any 95 (Llei 31/1995, de 8 de novembre), TOTES LES EMPRESES estan OBLIGADES a realitzar un pla preventiu en el si de la mateixa que pugui evitar riscos laborals per als treballadors en l’acompliment de les seves funcions.

¿Quan s’ha d’efectuar l’avaluació dels riscos?

 

L’avaluació dels riscos que no hagin pogut evitar-se haurà d’estendre’s a cadascun dels llocs de treball de l’empresa en què concorrin aquests riscos i haurà de realitzar-se o revisar-se:

  • A l’inici de l’activitat.
  • Quan s’emprin nous equips, tecnologies, preparats o substàncies o es modifiqui el condicionament dels llocs de treball.
  • Quan es canviïn les condicions de treball.
  • Quan s’incorpori un treballador especialment sensible.
  • Quan s’hagin detectat danys a la salut dels treballadors.
  • Quan s’hagi apreciat a través dels controls periòdics, inclosos els relatius a la vigilància de la salut, que les activitats de prevenció poden ser inadequades o insuficients
  • Quan així ho estableixi una disposició específica, conveni col·lectiu o acord entre empresari i representants dels treballadors.

 

Aquesta llei exigeix ​​l’elaboració de l’AVALUACIÓ INICIAL, que és una anàlisi prèvia de les condicions dels llocs i llocs de treball per identificar i evitar els riscos i també avaluar aquells que no puguin evitar-se, aquesta Llei també exigeix ​​la INFORMACIÓ i FORMACIÓ dels treballadors, investigació d’accidents i Vigilància de la Salut.

señales_prevención_trabajo
señales_prevención_trabajo

Aquestes ACTIVITATS PREVENTIVES han de ser realitzades per entitats especialitzades i acreditades de la nostra confiança com a Servei de Prevenció Aliè MEDIS DE PREVENCIÓ externs DE CATALUNYA (MPE).

Els fem saber la importància que TOTS els empreses que tinguin treballadors realitzin un pla preventiu, ja que si no ho ocasiona una INFRACCIÓ MOLT GREU que portarà amb si una SANCIÓ, que oscil·larà entre 2.046 € a 819.780 €, segons determini la INSPECCIÓ DE TREBALL.