Novetats Fiscals en les Declaracions de l’IRPF, PATRIMONI I SOCIETATS

Publicada en

NOVETATS PER ALS EMPRESARIS I PROFESSIONALS EN LES DECLARACIONS DE L’IRPF, PATRIMONI I SOCIETATS

Com cada any per aquestes dates, Hisenda obre les portes perquè tots els contribuents aclareixin els seus comptes i presentin, si escau, les declaracions de renda, patrimoni i societats de l’exercici 2016. La novetat més significativa per a aquest any és la generalització de Renda WEB com a únic servei per fer i presentar la declaració de la renda (desapareix el programa PADRE), per a tot tipus de rendes, incloses les d’activitats econòmiques.

A més, i pel que fa a aquestes activitats per a empresaris i professionals, hem de destacar com a novetats, entre d’altres, les següents: amb relació a les primes d’assegurança de malaltia, s’eleva el límit de les rendes en espècie exemptes i com a despesa deduïble en els rendiments d’activitats econòmiques; i les societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil, que tributaven en règim d’atribució de rendes, passen a ser contribuents de l’impost sobre societats. No obstant això, continuaran tributant per l’IRPF les societats civils que duguin a terme activitats agrícoles, ramaderes, forestals, pesqueres, mineres, així com les professionals en el sentit de la Llei 2/2007, de societats professionals. A més, s’estableixen nous límits per aplicar el mètode d’estimació objectiva en els exercicis 2016 i 2017, sense oblidar-nos de la baixada de tipus de gravamen i dels nous tipus de retencions i ingressos a compte.

Quant a les novetats en l’impost sobre societats (IS), que també afecten els empresaris i professionals en règim d’estimació directa per calcular-ne el rendiment d’activitats econòmiques, són moltes i significatives, i caldrà tenir-les en compte en les declaracions corresponents de l’IRPF i l’IS.

D’aquestes novetats destaquen, entre d’altres: les societats civils amb objecte mercantil com a noves contribuents de l’impost sobre societats; la limitació a la compensació de bases imposables negatives; el nou límit sobre dotacions al deteriorament dels crèdits o altres actius derivats de la possible insolvència de deutors no vinculats que no van ser deduïbles, així com les aportacions a sistemes de previsió social que hagin generat actius per impost diferit; el mínim anual a la reversió de les pèrdues per deteriorament de valors mobiliaris deduïbles anteriors a l’1 de gener de 2013; les modificacions introduïdes en el règim fiscal especial de cooperatives o el nou límit conjunt a les deduccions per evitar la doble imposició internacional, així com la modificació del tractament comptable de l’immobilitzat intangible (fons de comerç).

A continuació resumim totes les novetats i oferim uns consells pràctics perquè tot li resulti més senzill, sens perjudici de les particularitats fiscals pròpies de cada comunitat autònoma.

NOVETATS DE LA DECLARACIÓ DE L’IRPF 2016

Renda WEB. Desapareix el Programa PADRE, que és substituït pel sistema Renda WEB. Aquest any es posa a disposició de tots contribuents, independentment de la naturalesa de les rendes que hagin obtingut durant l’exercici (de treball, de capital mobiliari o immobiliari, d’activitats econòmiques, de guanys i pèrdues patrimonials, així com les imputacions de renda), l’esborrany de la declaració. En els casos en què sigui necessària una informació determinada per elaborar l’esborrany l’Administració tributària la pot sol·licitar als contribuents afectats i, una vegada s’hagi aportat, els contribuents esmentats poden obtenir l’esborrany a través del servei de tramitació de l’esborrany/declaració.

Rectificació de l’IRPF en el mateix model de declaració. S’estableix la possibilitat de sol·licitar la rectificació de l’IRPF a través de la mateixa declaració, quan el contribuent hagi comès errors o omissions que determinin una devolució més gran al favor seu o un ingrés inferior.

Cas de no subjecció (clàusula terra). No s’integra en la base imposable de l’IRPF la devolució que derivi d’acords subscrits amb entitats financeres, en efectiu o a través d’altres mesures de compensació, juntament amb els interessos indemnitzadors corresponents, de les quantitats prèviament satisfetes a aquestes últimes en concepte d’interessos per l’aplicació de clàusules de limitació de tipus d’interès de préstecs (la denominada “clàusula terra”).

En la mesura que aquesta devolució no genera renda gravable en l’IRPF, s’estableix el tractament fiscal de les quantitats prèviament satisfetes pel contribuent en concepte d’interessos per l’aplicació de clàusules de limitació de tipus d’interès de préstecs. Això comporta, segons els casos, la regularització d’autoliquidacions d’exercicis anteriors quan aquestes quantitats hagin format part de la base de la deducció per inversió en habitatge habitual o de deduccions establertes per la comunitat autònoma o hagin tingut la consideració, en exercicis anteriors, de despesa deduïble.

Les regularitzacions que, si escau, calgui dur a terme es limitaran únicament als exercicis en què no hagi prescrit el dret de l’Administració per determinar el deute tributari mitjançant la liquidació oportuna.

El tractament fiscal esmentat també s’aplica quan la devolució de quantitats sigui conseqüència de l’execució o el compliment de sentències judicials o laudes arbitrals.

Rendiments del treball en espècie. S’eleva de 500 euros a 1.500 euros el límit de renda exempta, en el cas de les primes satisfetes a entitats assegurades per a la cobertura de malaltia, per a les persones amb discapacitat que donen dret aplicar l’exempció (treballador, cònjuge o descendents).

Rendiments del capital immobiliari. Despeses no deduïbles (clàusula terra)Les quantitats que, per l’aplicació de clàusules terra, el contribuent hagi satisfet el 2016 quan s’assoleixi l’acord de devolució d’aquestes amb l’entitat financera o com a conseqüència d’una sentència o laude arbitral abans que finalitzi el termini de presentació d’autoliquidació de l’IRPF per l’exercici esmentat, no tindran la consideració de despesa deduïble en l’exercici 2016.

Rendiments del capital mobiliari. Rendiments obtinguts per la participació en fons propis de qualsevol tipus d’entitat (societats civils)En el cas de societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil que van portar una comptabilitat ajustada al Codi de Comerç en els exercicis 2014 i 2015 i que passen a tenir la consideració de contribuents de l’impost sobre societats a partir de l’1 de gener de 2016, la distribució dels beneficis que aquestes hagin obtingut en períodes impositius en els quals s’hagi aplicat el règim d’atribució de rendes no s’integra a la base imposable del perceptor que sigui contribuent de l’IRPF ni està subjecta a retenció ni ingrés a compte.

Activitats econòmiques en estimació directa. Primes d’assegurança de malaltia i amortitzacions de l’immobilitzat intangible.S’eleva de 500 euros a 1.500 euros l’import de la despesa deduïble per les primes d’assegurança de malaltia satisfetes pel contribuent en la part corresponent a la seva cobertura i la del cònjuge i fills de menys de vint-i-cinc anys que hi convisqui, per cadascun que tingui una discapacitat.

Desapareix la distinció entre immobilitzat intangible amb vida útil definida o indefinida i tots els immobilitzats intangibles són amortitzables d’acord amb els criteris que estableix la LIS. L’amortització dels elements d’immobilitzat intangible quan la vida útil no es pugui estimar de manera fiable, així com del fons de comerç, serà deduïble amb el límit anual màxim de la vintena part de l’import (el 5%).

Activitats econòmiques en estimació objectiva (mòduls):

 • Noves magnituds excloents de caràcter general: a) El límit general del volum de rendiments íntegres de l’any anterior no pot superar els 250.000 euros (abans es preveia que fos de 150.000 euros), de manera que s’iguala al límit especial establert per a activitats agrícoles, ramaderes i forestals; b) El límit del volum de rendiments íntegres de l’any anterior corresponent a operacions per les quals els empresaris en mòduls estiguin obligats a expedir una factura no pot superar els 125.000 euros (abans 75.000 euros); c) Així mateix, el límit en el volum de compres i serveis en l’exercici anterior, que els empresaris en mòduls no poden superar i el qual es preveu per continuar en el règim, serà de 250.000 euros.
 • Noves magnituds excloents específiques: per a les activitats de transport de mercaderies per carretera (epígraf 722) i els serveis de mudances (epígraf 757), el límit disminueix de 5 a 4 vehicles qualsevol dia de l’any.
 • S’exclouen dels mòduls les activitats incloses en les divisions 3, 4 i 5 de la secció primera de les tarifes de l’IAE subjectes a retenció de l’1% (és a dir, les activitats relacionades amb la fabricació i la construcció fonamentalment: feines de paleta, fontaneria, instal·ladors, fusteria, manyeria, pintura…).
 • Es mantenen la reducció general del 5% i la reducció del 20% del rendiment net per a les activitats econòmiques desenvolupades en el terme municipal de Lorca (Múrcia).
 • Es mantenen per a l’exercici 2016 els índexs de rendiment net de les activitats agrícoles i ramaderes, excepte els que s’apliquen al cultiu de la patata i la ramaderia de boví de llet, ja que aquests índexs es rebaixen.
 • Es redueixen els índexs de rendiment net aplicables a l’activitat de servei de cria, guarda i engreix de bestiar.

Guanys exclosos de gravamen en casos de reinversió. A partir del 30 de setembre de 2016 es pot començar a aplicar l’exempció dels guanys patrimonials que es posin de manifest amb ocasió de la transmissió d’accions o participacions per les quals s’hagi efectuat la deducció per inversió en empreses de nova creació o de creació recent quan l’import obtingut es reinverteixi en l’adquisició d’accions o participacions en una altra entitat de nova creació o de creació recent.

Règim d’atribució de rendes. Societats civils amb objecte mercantil. Des de l’1 de gener de 2016, les societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil, que fins ara tributaven en règim d’atribució de rendes, passen a ser contribuents de l’impost sobre societats. No obstant això, continuaran tributant per l’IRPF les societats civils que duguin a terme activitats agrícoles, ramaderes, forestals, pesqueres, mineres, així com les professionals en el sentit de la Llei 2/2007, de societats professionals.

S’estableixen determinades regles especials en el cas de transmissió d’accions i participacions per socis de societats civils que han passat a ser contribuents de l’impost sobre societats a partir de l’1 de gener de 2016, diferenciant entre els socis de societats civils que van portar una comptabilitat ajustada al Codi de Comerç en els exercicis 2014 i 2015 i els de societats civils que no van portar una comptabilitat ajustada al Codi de Comerç.

Per a les societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil que a partir de l’1 de gener de 2016 compleixen els requisits per passar a ser contribuent de l’impost sobre societats i no vulguin tributar per aquest impost, s’estableix un règim transitori especial per a la seva dissolució i liquidació.

Integració i compensació de rendes en la base imposable general i de l’estalviPer al 2016, el saldo negatiu dels rendiments de capital mobiliari de la base imposable de l’estalvi de l’exercici es compensarà amb el saldo positiu dels guanys i pèrdues patrimonials que integren la base imposable de l’estalvi, obtingut en el mateix període impositiu, amb el límit del 15% (el 2015 era del 10%) del saldo positiu esmentat. De la mateixa manera, el saldo negatiu dels guanys i pèrdues patrimonials de la base imposable de l’estalvi es compensarà amb el saldo positiu dels rendiments de capital mobiliari de la base de l’estalvi, obtingut en el mateix període impositiu, amb el límit del 15% (el 2015 era del 10%) del saldo positiu esmentat.

En tots dos casos, si després de les compensacions esmentades queda saldo negatiu, l’import es compensarà en els quatre anys següents.

Es manté el procediment especial per a la compensació de rendes negatives derivades de deute subordinat o de participacions preferents generades abans de l’1 de gener de 2015.

Reducció de tarifesAmb relació a l’escala estatal aplicable sobre la base liquidable general 2016, el marginal mínim es fixa en el 9,50% i el marginal màxim, en el 22,50%. El gravamen final dependrà de l’escala autonòmica corresponent. D’altra banda, hem de tenir en compte la rebaixa en els tipus impositius de la base de l’estalvi, que passen del 19,5%, 21,5% i 23,5% al 19%, 21% i 23%, en una escala de fins a 6.000 euros, entre 6.000 euros i 50.000 euros i per a més de 50.000 euros, respectivament.

Totes les comunitats autònomes tenen aprovades les escales corresponents aplicables a la base liquidable general.

Retencions i ingressos a compte. Des de l’1 de gener de 2016 s’aplica una nova escala de retencions per a rendiments del treball amb tipus marginals que oscil·len entre el 19% i el 45%. En el cas de retards, el tipus de retenció es fixa en el 15%. El tipus de retenció per a administradors i membres del Consell d’Administració es fixa en el 35%, i es redueix al 19% quan els rendiments procedeixin d’entitats amb un import net de la xifra de negocis inferior a 100.000 euros. S’estableix el percentatge de retenció i ingrés a compte per als rendiments del treball que derivin de fer cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars, o d’elaborar obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se’n cedeixi el dret d’explotació, en el 15%. El percentatge de retenció aplicable als rendiments del treball satisfets a contribuents acollits al règim especial d’impatriats és del 24% fins a 600.000 euros. Per a la resta s’aplicarà el 45%. El 2016 s’estableix el percentatge de retenció per als rendiments d’activitats professionals en el 15% (en el cas de professionals de nou inici, l’any d’inici i en els dos següents, el tipus és del 7%). També s’estableix en el 19% el percentatge de retenció aplicable sobre els rendiments del capital mobiliari (en el cas de rendiments derivats de la cessió del dret d’explotació de drets d’imatge, sempre que no siguin en el desenvolupament d’una activitat econòmica, el 24%) i els rendiments del capital immobiliari (arrendament o subarrendament de béns immobles urbans), així com sobre els guanys patrimonials.

Deduccions per inversió empresarial. Es manté la possibilitat d’aplicar el 2016 la deducció per inversions de l’antic article 37 del text refós de la Llei de l’impost sobre societats pels contribuents que inverteixin, en l’exercici esmentat, els rendiments nets d’activitats econòmiques del període impositiu 2014 en elements nous de l’immobilitzat material o inversions immobiliàries, sempre que compleixin els requisits que preveu l’article esmentat, d’acord amb el que disposa la disposició transitòria 24a de la Llei de l’impost sobre societats.

Els contribuents de l’IRPF, socis de societats civils a qui s’hagi aplicat el règim d’atribució de rendes i adquireixin la condició de contribuents de l’impost sobre societats, podran continuar aplicant en la quota íntegra les deduccions per inversió en activitats econòmiques de la Llei de l’IRPF que estiguessin pendents d’aplicar l’1 de gener de 2016, sempre que es compleixin les condicions i els requisits que estableix la Llei de l’impost sobre societats.

S’inclouen noves deduccions en l’àmbit empresarial vinculades a determinats esdeveniments d’interès públic excepcional.

Deducció per donatius. S’eleven els percentatges aplicables durant el període impositiu 2016 a la base del conjunt de donatius i donacions a entitats beneficiàries del mecenatge (que no pot superar el 10% de la base liquidable de l’exercici) amb un tipus incrementat per reiteració de les donacions a una mateixa entitat.

Els contribuents de l’IRPF tindran dret a deduir de la quota íntegra el resultat d’aplicar a la base de la deducció corresponent al conjunt de donatius, donacions i aportacions amb dret a deducció a entitats beneficiàries del mecenatge que indica la Llei 49/2002, els percentatges següents: base de deducció fins a 150 euros, el 75%. A la resta de la base de deducció, el 30%. Si en els dos períodes impositius immediatament anteriors s’haguessin fet donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció a favor d’una mateixa entitat per un import igual o superior, cadascun, al de l’exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció a favor d’aquesta mateixa entitat que excedeixi de 150 euros, serà del 35% (cal recordar que per a l’exercici 2015 els percentatges esmentats van ser del 50%, el 27,5% i el 32,5% respectivament).

A més, per a certes activitats qualificades com a prioritàries de mecenatge, el percentatge anterior es pot elevar, com a màxim, en 5 punts percentuals, quan així ho estableixi la Llei de pressupostos generals de l’Estat. Per al 2016, els percentatges anteriors s’eleven en cinc punts percentuals (80%, 35 i 40%, respectivament). 

DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE EL PATRIMONI 2016

Pel que fa a la declaració de l’impost sobre el patrimoni, el model reprodueix la mateixa estructura de continguts de la declaració de l’exercici 2016. De cara a aquest exercici 2016, hem de tenir present les qüestions següents:

  • Estan obligats a declarar els subjectes passius amb una quota tributària que, una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que escaiguin, resulti a ingressar, o si en cas que no es produeixi aquesta circumstància, el valor dels béns o drets resulta superior a 2.000.000 euros.
  • Es manté el límit de l’exempció de l’habitatge habitual fins a un import màxim de 300.000 euros. Convé recordar que aquest import és per a cada contribuent, de manera que un matrimoni que posseeixi un habitatge adquirit en guanys no tributarà per aquest si el seu valor no supera els 600.000 euros.
  • Podran aplicar el 2016 l’exempció dels béns i drets de contingut econòmic que formin part del patrimoni especialment protegit de les persones amb discapacitat els contribuents residents en el territori de les comunitats autònomes de les Canàries i Castella i Lleó.
  • La base imposable es reduirà en el mínim exempt que hagi aprovat la comunitat autònoma, i en el cas que aquesta no hagi aprovat el mínim exempt, la base imposable es reduirà en 700.000 euros.
   • La Comunitat Autònoma d’Aragó ha aprovat com a quantia del mínim exempt: 400.000 euros.
   • La Comunitat Autònoma de Catalunya ha aprovat com a quantia del mínim exempt: 500.000 euros.
   • La Comunitat Autònoma d’Extremadura ha aprovat una quantia del mínim exempt general de 500.000 euros, que s’eleven a 600.000 euros, 700.000 euros o 800.000 euros per als contribuents que siguin persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, en funció del grau de discapacitat.
   • La Comunitat Valenciana ha aprovat, caràcter general, com a quantia del mínim exempt 600.000 euros, i per als contribuents amb un grau de discapacitat psíquica del 33% o superior i els contribuents amb un grau de discapacitat física o sensorial del 65% o superior, l’import del mínim exempt s’eleva a 1.000.000 d’euros.
  • El mínim exempt de 700.000 euros s’aplica en el cas de subjectes passius no residents que tributin per l’obligació personal de contribuir i dels subjectes passius sotmesos a l’obligació real de contribuir.
  • Les persones mortes l’any 2016, abans del 31 de desembre, no tenen l’obligació de declarar per aquest impost.
  • Tarifes: en general s’aplica l’estatal, amb 8 trams i tipus des del 0,2% al 2,5%, excepte en les comunitats següents: Andalusia i Galícia (0,24%-3,03%), Astúries (0,22%-3%), Balears (0,28%-3,45%), Catalunya (0,21%-2,75%), Extremadura (0,3%-3,75%), regió de Múrcia (0,24%-3%) i Comunitat Valenciana (0,25%-3,12%). Àlaba (0,2%-2,5%), Biscaia (0,2%-2%) i Guipúscoa (0,25%-1,5%). Navarra n’aplica una amb tipus des del 0,16% al 2%.

La Comunitat Autònoma d’Andalusia, la Comunitat Autònoma del Principat d’Astúries, la Comunitat Autònoma de Catalunya, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Comunitat Autònoma d’Extremadura, la Comunitat Autònoma de Galícia, la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia i la Comunitat Valenciana han aprovat la seva escala corresponent de l’impost sobre el patrimoni, que difereix de la que conté l’article 30 de la Llei de l’impost. La Comunitat Autònoma de Cantàbria ha aprovat la seva escala de l’impost sobre el patrimoni, que no difereix de la que conté l’article 30 de la Llei de l’impost.

Bonificacions en la quota:

 • Comunitat Autònoma d’Aragó: bonificació dels patrimonis especialment protegits de contribuents amb discapacitat.
 • Comunitat Autònoma del Principat d’Astúries: bonificació dels patrimonis protegits de les persones amb discapacitat.
 • Comunitat Autònoma de les Illes Balears: bonificació per als béns de consum cultural.
 • Comunitat Autònoma de Catalunya: bonificació dels patrimonis protegits de les persones amb discapacitat i bonificació de les propietats forestals.
 • Comunitat Autònoma de Galícia: bonificació per accions o participacions en entitats noves o de creació recent.
 • Comunitat de Madrid: bonificació general del 100%.
 • Comunitat Autònoma de La Rioja: bonificació general del 50%.

DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS 2016

El termini per presentar la declaració per Internet (models 200, 220) és, amb caràcter general, el de 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu —per als períodes impositius coincidents amb l’any natural, els primers 25 dies de juliol de 2017. Els subjectes passius el període impositiu dels quals coincideixi amb l’any natural i presentin per Internet la declaració de l’IS, poden domiciliar el pagament (de l’1 al 20 de juliol).

Revisar els ajustaments fiscals. Cal analitzar i revisar els criteris comptables i les possibles diferències (permanents o temporànies) amb els criteris fiscals de la normativa de l’impost. Entre altres ajustaments convé revisar: despeses comptables derivades de multes, sancions, donacions o donatius; administrador el càrrec retribuït del qual no figura en els Estatuts; liberalitats i atencions a clients i proveïdors que excedeixin de l’1% de l’import net de la xifra de negocis; deterioraments comptables; despeses derivades de l’excés pagat amb motiu de l’extinció d’una relació laboral o mercantil (que excedeixi d’1.000.000 d’euros o de l’import exempt si és superior a aquesta xifra); provisió per devolucions de vendes; excessos d’amortitzacions o provisions; imputació temporal de despeses i ingressos abans o després que es generin, si no ho permet la norma fiscal; despeses financeres no deduïbles en grups mercantils i l’excés de despeses financeres sobre el límit del 30% del benefici operatiu si superen 1.000.000 d’euros.; la llibertat d’amortització, excés d’amortitzacions comptabilitzades en exercicis anteriors en què no fossin deduïbles; pèrdues per deteriorament; operacions que s’hagin de valorar a valor de mercat fiscalment i no per comptabilitat; operacions amb pagament ajornat en l’exercici en què es produeix la transmissió, dividends i plusvàlues exemptes derivades de participacions en entitats residents i no residents, etc.

Societats civils. Si és una societat civil, amb personalitat jurídica i activitat mercantil, i no va optar per la dissolució el 2016 i, per tant, és contribuent per l’impost sobre societats, haurà de calcular l’impost d’acord amb la normativa d’aquest tribut i portar comptabilitat.

Amortitzacions. Comprovar els mètodes i percentatges d’amortització utilitzats en comptabilitat per veure si són admesos per la norma fiscal. Es podran amortitzar lliurement, per totes les entitats, els elements nous de l’immobilitzat material amb un valor unitari que no excedeixi de 300 euros, amb un límit de 25.000 euros per període impositiu, i els elements d’immobilitzat material i intangible, exclosos els edificis, afectes a R+D. Edificis afectes a R+D lineal en 10 anys.

Fons de comerç. Tot i que a partir del 2016 el fons de comerç s’amortitza en un termini de 10 anys (10%), des del punt de vista fiscal només es permet una deducció màxima anual del 5% (20 anys). Aquesta diferència té la conseqüència d’haver d’efectuar un ajustament positiu en la base imposable per la diferència entre l’amortització comptable i la fiscal. Ja no és possible deduir el fons de comerç que sorgeix com a conseqüència d’una fusió, ja que en queda exempt el benefici obtingut en la transmissió de participacions. Tampoc no és necessari dotar una reserva indisponible per l’import del valor del fons de comerç.

Pèrdues per deteriorament. Es limita la possibilitat de deduir els deterioraments comptables de l’immobilitzat i de renda fixa, com ja passa actualment amb la cartera de renda variable. Es manté la deducció fiscal del deteriorament dels crèdits per insolvències, amb algunes limitacions, així com el de les existències. Així mateix, és deduïble el deteriorament de les existències de l’empresa. Cal comprovar si s’ha obtingut comptablement algun ingrés com a conseqüència de la reversió d’un deteriorament o de la venda d’algun actiu la despesa del qual, en el seu dia, va ser fiscalment deduïble. Si la despesa per deteriorament no va ser fiscalment deduïble, tampoc serà ingrés fiscal la reversió d’aquesta. En cas que s’hagués deduït un deteriorament en exercicis iniciats abans de l’1 de gener de 2013, comptabilitzat o no, caldrà que el 2016 en reverteixi almenys una cinquena part, tret que la norma general l’obligui a incorporar-ne un de superior.

Despeses no deduïbles. Cal comprovar les despeses comptables no deduïbles fiscalment o que tenen limitada la deduïbilitat (retribució de fons propis, donatius i liberalitats, despeses financeres, etc.). Les despeses per atencions a clients o proveïdors limiten la deducció a l’1% de l’import net de la xifra de negocis del mateix període impositiu. Seran deduïbles les retribucions als administradors per l’execució de funcions d’alta direcció o altres funcions derivades d’un contracte de caràcter laboral amb l’entitat.

Operacions vinculades. Es considera que hi ha vinculació quan dues entitats en les quals els socis, els partícips o els cònjuges, o les persones unides per relacions de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau, participin, directament o indirectament, en almenys el 25% del capital social o els fons propis (abans era del 5%). No hi ha vinculació en la retribució que una entitat satisfaci als seus consellers i administradors per exercir les funcions esmentades.

Reserves de capitalització i d’anivellament. Les societats que tributen al tipus general, així com les entitats parcialment exemptes i les de nova creació, poden fer servir la reserva de capitalització i reduir la base imposable en un 10% de l’import de l’increment dels fons propis, en la mesura que aquest increment es mantingui durant un termini de 5 anys i es doti una reserva per l’import de la reducció, degudament separada i indisponible durant aquests 5 anys, excepte que tingui pèrdues comptables. D’altra banda, les empreses de reduïda dimensió (ERD) poden aplicar la reserva d’anivellament, que consisteix en una reducció de la base imposable de fins al 10% de l’import amb un màxim absolut d’un milió d’euros l’any. Si el contribuent té una base negativa en els cinc exercicis següents, aquesta es redueix en l’import de la minoració aplicada per aquesta reserva i, en cas contrari, les quantitats minorades se sumen a la base positiva del cinquè any, i en aquest cas actuen com un simple ajornament.

Compensació de bases imposables negatives (BIN). Cal recordar que tot i que s’ha eliminat el límit temporal, que era de 18 anys, per compensar les BIN es continua limitant la quantia que cal compensar en 1.000.000 d’euros. Fins aquesta quantia sempre es podran compensar sense restricció, però a partir d’aquesta només es podrà compensar fins al 60% de la base imposable prèvia a l’aplicació de la reserva de capitalització (el 70% el 2017 i els següents). La compensació es limitarà al 50% de la base imposable prèvia si l’import net de la xifra de negoci (INCN) és d’almenys 20 milions d’euros i inferior a 60 milions d’euros. La compensació es limitarà al 25% de la base imposable prèvia quan l’INCN sigui d’almenys 60 milions d’euros.

Tipus de gravamen. Cal recordar que el tipus de gravamen general i el de les ERD i les microempreses passa a ser del 25% el 2016. Les entitats de nova creació que desenvolupin activitats econòmiques tributaran al 15% durant els dos primers períodes (tret que hagin de tributar a un tipus inferior). No s’aplicarà aquest tipus a les entitats que tinguin la consideració d’entitat patrimonial. Per a les cooperatives fiscalment protegides, el resultat cooperatiu tributa al 20% i l’extra cooperatiu, al 25%.

Deduccions per incentivar la realització de determinades activitats. 
Cal comprovar les deduccions vigents per al 2016: per activitats d’R+D+I, per inversions en produccions cinematogràfiques, per producció de determinats espectacles en viu, per creació d’ocupació, inclosa la corresponent als treballadors discapacitats. Cal tenir present que el límit en cada exercici del total de deduccions és del 25% de la quota íntegra menys, si escau, les deduccions per evitar la doble imposició internacional i les bonificacions. El límit anterior s’eleva al 50% si les despeses d’R+D+I excedeixen en més del 10% de la quota íntegra.

Límit a l’aplicació de les deduccions per doble imposició. Amb efecte per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2016, es fixa un nou límit en l’aplicació de deduccions per evitar la doble imposició internacional o interna, generada o pendent de compensar que es xifra en el 50% de la quota íntegra del contribuent. Només es limita l’import que s’ha de deduir als contribuents amb INCN d’almenys 20 milions d’euros en els 12 mesos anteriors a l’inici del període impositiu.

CAL RECORDAR QUE…

 • Estan obligats a presentar la declaració tots els subjectes passius, independentment que hagin desenvolupat o no activitats durant el període impositiu i que hagin obtingut o no rendes. Les entitats parcialment exemptes només estan obligades a presentar la declaració quan obtinguin ingressos totals que superin els 75.000 euros anuals, ingressos de rendes no exemptes sotmeses a retenció que superin els 2.000 euros anuals o rendes no exemptes no sotmeses a retenció.
 • També cal tenir en compte les possibles deduccions de la quota i altres beneficis previstos per la normativa fiscal que siguin aplicables, i cal recordar especialment les que s’estableixen per a les empreses de reduïda dimensió (ERD) si la xifra de negocis és inferior a 10 milions d’euros (llibertat d’amortització, amortització accelerada, reserva d’anivellament, pèrdua per deteriorament dels crèdits per insolvències de deutors, etc.).