Una anàlisi profund de les tipus de finestres

Quan es trien finestres per reduir les càrregues de refredament, l’objectiu és controlar la conducció i el guany de calor solar.
Les tipus de finestres sempre brinden més d’una funció: llum, aire i vistes. També influeixen en les càrregues de calefacció i refredament a través de diversos mecanismes de transferència de calor.

En seleccionar finestres per reduir les càrregues de refredament, es busca controlar la conducció i guany de la calor solar. La conducció és la transferència de calor a través de materials (representat pel valor-U). Aquest és l’índex de guany o pèrdua de calor no solar de l’acoblament de la finestra total. Mentre menor sigui el valor U, major serà la resistència al flux de calor de la finestra.