En un món cada vegada més conscienciat amb la sostenibilitat i el medi ambient, cobra gran importància l’eficiència energètica de la finestra com a punt clau en el flux d’energies d’un edifici. Entenent això i tenint en compte que no és tan fàcil determinar el veritable impacte de cada factor en l’estalvi final, s’han escoltat tota mena de teories sobre el tema, potser amb la intenció de convèncer vegades d’una manera no del tot sincera.

 

A continuació passem a comentar les particularitats de l’estudi:

 

FACTORS TINGUTS EN COMPTE:

La permeabilitat a l’aire: El CTE (Codi Tècnic de l’Edificació) defineix la permeabilitat a l’aire com la propietat d’una finestra de deixar passar l’aire quan es troba sotmesa a una pressió diferencial. En l’estudi s’han comparat tancaments amb permeabilitat de Classe 2 i Classe 4.

El coeficient de transmitància tèrmica del vidre (Ug): Es mesura en W / m2K i com més baix sigui, més gran és l’aïllament tèrmic. En l’estudi s’han comparat valors de Ug = 2 W / m2K i de Ug = 1 W / m2K.

El coeficient de transmitància tèrmica del marc (Uf): Comparativament té molta menor superfície el marc de la finestra que el vidre i per tant, presumiblement menys importància que aquest. S’han comparat valors de Uf = 3,5 W / m2K i Uf = 2 W / m2K.

Factor solar del vidre (g): És el percentatge de radiació solar que deixa passar el vidre. Com més baix és el factor solar, menor és l’entrada de radiació solar a l’interior i per tant, menor entrada de calor. S’han comparat valors de g = 0,69 i g = 0,50.

Percentatge de superfície del marc: És la proporció entre superfície de fusteria i superfície de vidre en un buit donat, i varia generalment entre un 20 i un 30%. La transmitància del buit és proporcional a la superfície de cada element, d’aquí la importància d’aquesta proporció. El Alumini amb RLT permet menors superfícies vistes amb major superfície de vidre i, en conseqüència, la transmitància del marc perd importància relativa, amb l’avantatge afegit de millorar l’entrada de llum i obtenir un ambient més lluminós.
Cal aclarir que el CTE té un enfocament eminentment prestacional i que l’element que deu complir l’exigència és el buit, és a dir, la finestra en el seu conjunt. No obstant això, s’ha vingut utilitzat profusament la transmitància dels elements per separat per a establir comparacions esbiaixades i és la raó que demanéssim a Tecnalia R & D que inclogués també aquests factors en el seu estudi.