El Marcat CE representa el nivell mínim de seguretat que ha d’assolir un fabricant de finestres per poder comercialitzar els seus productes a Europa. Amb aquest marcat, el fabricant garanteix que els seus productes compleixen els requisits essencials de seguretat de la Directiva 89/106 / CEE sobre Productes de Construcció.

Cal tenir molt clar que el Marcat CE no és una marca de qualitat ni implica, per tant, que el producte ofereix unes garanties o prestacions de qualitat extres. El Marcat CE indica únicament que el fabricant compleix uns requisits mínims relacionats amb la seguretat i és un requisit imprescindible legalment perquè es pugui comercialitzar un producte.

Si una empresa disposa de marca de qualitat, no està eximit del seu compliment, ni la marca de qualitat cobreix l’obligació de complir els preceptes que indica el Marcat CE. També convé saber que el Marcat CE no és una certificació que ens emeti l’administració ni els organismes notificats. És un procediment que serveix per certificar i garantir que vostè mateix, sota la seva responsabilitat, ha realitzat les tasques que impliquen el sistema d’avaluació assignat al producte.

A partir del dia 1 de febrer de 2010 no està permès fabricar ni comercialitzar finestres o portes sense incorporar el Marcat CE obligatori. La Norma UNE EN 14351-1: 2006 és la norma harmonitzada, també anomenada Norma de Producte per a finestres i portes peatonals exteriors i, en conseqüència, és la que marca les condicions el compliment del Marcat CE obligatori per a aquests productes.