4234 Resolució de 4 d’abril de 2017, de la Direcció general d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNEIX aprovades per l’Associació Espanyola de Normalització durant el mes de març de 2017.

En compliment del que disposa l’article 11, f), del Reglament de la Infraestructura per a la Qualitat i Seguretat Industrial, aprovat per Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre ( «BOE» de 6 de febrer 1996), modificat per el Reial Decret 1072/2015, de 27 de novembre ( «BOE» de 14 de desembre de 2015), i vist l’expedient de les normes aprovades per l’Associació Espanyola de Normalització, entitat designada per Ordre del Ministeri d’Indústria i Energia de 26 de febrer de 1986, d’acord amb el Reial Decret 1614/1985, d’1 d’agost, i reconeguda per la disposició addicional primera de l’esmentat Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre,

Aquesta Direcció general ha resolt publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat» la relació de normes espanyoles UNEIX aprovades per l’Associació Espanyola de Normalització, corresponents al mes de març de 2017, identificades pel seu títol i codi numèric, que figura com annex a la present resolució.

Aquesta resolució causarà efecte a partir del dia següent al de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 4 d’abril de 2017.-El Director General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, Mario Buisán García.

ANNEX

Normes editades en el mes de març de 2017

BOE-A-2017-4234