Després d’haver exposat múltiples article sobre temes de panys, sabem que hi ha molts tipus d’elles. Entre les que trobem són els panys multipunt, aquesta classe de panys són la solució ideal per al tancament de portes d’entrada i de portes de la balconada, el bloquejat modern en múltiples punts amb bulons, ganxos i passadors augmenta en mode notable la seguretat del tancament .

en cas que hagués de instal·lar un pany d’aquest gènere, us deixem els passos i les eines que tindria per efectuar l’obra. Primerament les eines que anem a necessitar són un martell, un enformador, un punxó, un tornavís, un escaire, llima per a metall, un trepant amb broques per a fusta i broques de sapa, 1 tallaferros i un metre. Pel que fa als materials que precisaríamos són pintura o bé vernís, pasta per a fusta i paper de llima.

Ja abans de començar a instal·lar un pany multipunt cal tenir en consideració uns factors que seran fonamentals i que cal tenir cautela amb ells, els nostres serrallers sabran enfrontar-s’hi. Entre els factors és que hem de saber cara que costat té l’obertura nostra porta ja que aquesta dada dependrà llavors en el model de pany que anem a adquirir. El sentit d’una porta pot ser de quatre tipus diferents, de dreta, d’esquerra, de dreta reversa i d’esquerra reversa. D’altra banda hem de prendre en consideració el gruix i l’altura de la porta. En el moment en que tenim aquests consells en compte, ja tenim les nostres eines i els nostres materials a punt, podem començar a instal·lar el pany multipunt.

Per tal que comprengueu millor el procés el dividirem en quatre etapes, d’aquesta manera aconseguirà ser més simple la enteniment.
-primerament el que hem de fer és preparar per efectuar el següent muntatge del pany: el que farem primer serà retirar la porta del propi marc i la posarem sobre uns cavallets per tal que no la danyem. Amb el costat interior cara amunt i ara desmuntarem el pany vella, les manilles i l’adorn que és la placa ornamental, així mateix desmuntarem el cerradero i els panys. Tractant-se d’un pany embotida anem a eliminar el cargol que sosten el tub i després ho traurem tirant amb la clau.

instal·lar panys

-El proper pas a fer serà la instal·lació de la nova pany, tres punts de tancament: és l’instant d’usar el trepant i de fer un orifici on va a anar ubicat el tub, per a efectuar aquesta tasca anem a necessitar broques de tipus sapa o bé serres de tipus corona per al nostre trepant. Us recomanem que l’orifici es faci pels dos costats i no només per un en tant que la fusta pot esmicolar, un manyà professional sempre i en tot moment ho va a fer.

En el moment en que hem efectuat el precedent, es fa la presentació del pany per tal de veure com queda i tracem el contorn d’aquesta per marcar el seu emplaçament amb l’enformador. Un cop fet tot això certes panys van a comptar amb de placa de reforç metàl·lica en tal cas la posarem senzillament cargolant a la porta.

-El tercer pas a continuar és la col·locació de les barres del pany: quan s’han dut a terme tots i cadascun dels processos precedents anem a fer un muntatge de les barres superiors i també inferiors del pany amb la palanca ficada, fet això anem a regular la longitud d’aquestes per ajustar-les el més possible a la vora superior i també inferior de la porta. En el moment en que aquest pas s’ha efectuat adequadament, fixarem les guies a la part alta i baixa de la porta.

-El últim pas a fer serà el de posar els tancadors: primerament el que farem és posar la porta que havia estat desmuntada del seu marc en les seves pertinents perns, amb el que ja podem posar el pany en situació d’tancat per marcar l’emplaçament. Ara anem a cajear la porta amb l’enformador per posar els tancadors i després anem a marcar amb el punxó l’emplaçament dels cargols de la fixació.

Per finalitzar us comentem que per efectuar la instal·lació d’un pany multipunt del mateix tipus mes en cinc punts, l’únic que hem de canviar del procés precedent és que cal liquidar el cant de la porta uns tres o quatre mil·límetres i després fixar el full. Després hem de tornar a posar la porta en els seus perns, marcar els punts de tancament i retallar el cerradero adoptant al marc.

Después de haber expuesto múltiples artículo sobre temas de cerraduras, sabemos que hay muchos tipos de ellas. Entre las que encontramos son las cerraduras multipunto, esta clase de cerraduras son la solución ideal para el cierre de puertas de entrada y de puertas del balcón, el bloqueado moderno en múltiples puntos con bulones, ganchos y pasadores aumenta en modo notable la seguridad del cierre.

en caso de que tuviera que instalar una cerradura de este género, os dejamos los pasos y las herramientas que tendría para efectuar la obra. Primeramente las herramientas que vamos a necesitar son un martillo, un formón, un punzón, un destornillador, una escuadra, lima para metal, un taladro con brocas para madera y brocas de zapa, 1 cortafríos y un metro. En cuanto a los materiales que precisaríamos son pintura o barniz, pasta para madera y papel de lija.

Ya antes de empezar a instalar una cerradura multipunto hay que tener en consideración unos factores que serán fundamentales y que hay que tener cautela con ellos, nuestros cerrajeros sabrán enfrentarse. Entre los factores es que debemos saber cara que lado tiene la apertura nuestra puerta ya que este dato dependerá entonces en el modelo de cerradura que vamos a adquirir. El sentido de una puerta puede ser de cuatro tipos diferentes, de derecha, de izquierda, de derecha reversa y de izquierda reversa. Por otro lado tenemos que tomar en consideración el espesor y la altura de la puerta. En el momento en que tenemos estos consejos en cuenta, ya tenemos nuestras herramientas y nuestros materiales a punto, podemos empezar a instalar la cerradura multipunto.

Para que comprendáis mejor el proceso lo dividiremos en cuatro etapas, de esta manera conseguirá ser más simple la entendimiento.
-primero lo que tenemos que hacer es preparar para efectuar el siguiente montaje de la cerradura: lo que haremos primero será retirar la puerta del propio marco y la pondremos sobre unos caballetes para que no la dañamos. Con el lado interior hacia arriba y ahora desmontaremos la cerradura vieja, las esposas y el adorno que es la placa ornamental, asimismo desmontaremos el cerradero y las cerraduras. Tratándose de una cerradura embutida vamos a eliminar el tornillo que sostiene el tubo y luego lo sacaremos tirando con la llave.

Instalar Cerraduras

-El próximo paso a dar será la instalación de la nueva cerradura, tres puntos de cierre: es el instante de usar el taladro y de hacer un orificio donde va a ir ubicado el tubo, para efectuar esta tarea vamos a necesitar brocas de tipo zapa o sierras de tipo corona para nuestro taladro. Le recomendamos que el orificio se haga por los dos lados y no sólo por uno en tanto que la madera puede astillarse, un cerrajero profesional siempre y en todo momento lo va a hacer.

En el momento en que hemos efectuado el precedente, se hace la presentación de la cerradura para ver como queda y trazamos el contorno de esta para marcar su emplazamiento con el formón. Una vez hecho todo esto ciertas cerraduras van a contar con placa de refuerzo metálica en tal caso la pondremos sencillamente atornillando en la puerta.

-El tercer paso a seguir es la colocación de las barras de la cerradura: cuando se han llevado a cabo todos y cada uno de los procesos precedentes vamos a hacer un montaje de las barras superiores y también inferiores de la cerradura con la palanca metida, hecho eso vamos a regular la longitud de estas para ajustarlas lo más posible al borde superior y también inferior de la puerta. En el momento en que este paso se ha efectuado adecuadamente, fijaremos las guías en la parte alta y baja de la puerta.

-El último paso a hacer será el de poner los cerradores: primeramente lo que haremos es poner la puerta que había sido desmontada de su marco en sus pertinentes pernos, con lo que ya podemos poner la cerradura en situación de cerrado para marcar el emplazamiento. Ahora vamos a Cajés la puerta con el formón para poner los cierres y luego vamos a marcar con el punzón el emplazamiento de los tornillos de la fijación.

Para finalizar os comentamos que para efectuar la instalación de una cerradura multipunto del mismo tipo mes en cinco puntos, lo único que tenemos que cambiar del proceso precedente es que hay que liquidar el canto de la puerta unos tres o cuatro milímetros y luego fijar la hoja. Después tenemos que volver a poner la puerta en sus pernos, marcar los puntos de cierre y recortar el cerradero adoptando al marco.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
  • CONSENT
  • PHPSESSID
  • inbound_referral_site
  • lead_session
  • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Skip to content