LES FINESTRES EFICIENTS

La substitució de finestres poc eficients energèticament per altres de millors prestacions és una de les actuacions més fàcils i més ràpides de realitzar en els edificis.

La utilització de finestres eficients permet reduir les pèrdues energètiques en les edificacions.

Es poden aconseguir estalvis en la factura energètica en els consums de calefacció i aire condicionat.

La utilització de finestres més eficients contribueix a la conservació del medi ambient i la reducció de les emissions de CO2.

La instal·lació de finestres eficients pot millorar, no només el confort tèrmic dels habitatges, sinó a més el confort acústic de les mateixes.
La utilització de finestres eficients permet la disminució de l’efecte de paret freda, la qual cosa equival a major superfície de confort a l’habitatge. Suposa un menor reescalfament de la finestra i major confort a l’estiu en les seves proximitats.

A més de les prestacions tècniques de les finestres, cal destacar els següents
conceptes:
Importància de la correcta instal·lació de la finestra
Per garantir l’eficiència energètica de la finestra és fonamental una correcta
instal·lació de la finestra que garanteixi que les prestacions de la finestra es mantenen
després de la instal·lació i durant la vida útil de la finestra.
Millora de l’eficiència mitjançant l’aprofitament òptim del ombrejament
(Tendal, persianes, etc)
Encara que l’etiqueta no ho recull explícitament, una bona utilització dels sistemes
de sombreamiento permetrà aconseguir uns millors resultats d’eficiència
energètica.
A l’estiu la disposició dels elements d’ombrejat, com els voladissos, els
tendals i persianes, porxos, etc., podran evitar els guanys de calor.