NOVES MESURES PER MILLORAR L’ACCÉS DE LA PIME A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

PIMEC celebra que el Congrés dels Diputats hagi assumit gran part de les seves propostes en relació a la contractació pública

El Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic, pel qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2104, va ser aprovat per la comissió amb competència legislativa plena del Congrés dels Diputats el passat 3 d’agost. La norma va ser enviada al Senat i queda pràcticament enllestida. Aquestes són les principals esmenes recollides al Projecte de Llei que van ser presentades per PIMEC als grups parlamentaris:

 

·         S’incorpora, com a objecte i finalitat de la Llei, el fet de facilitar l’accés a la contractació pública de les petites i mitjanes              empreses.

·         Augmenta el nombre de contractes susceptibles de recurs especial en matèria de contractació. Es modifiquen a la baixa els llindars per a poder accedir al recurs especial en matèria de contractació. El valor estimat per a contractes d’obres passa de a 5.225.000 euros a 3.000.000 euros. El valor estimat per a contractes de subministrament i serveis es fixa en més de 100.000 euros (abans era de 209.000 euros i de 135.000 euros en funció de diverses tipologies i categories).

·         Es legitima explícitament a les organitzacions empresarials sectorials representatives dels interessos dels afectats, per a poder presentar un recurs especial en matèria de contractació.

·         Quan s’imposin al recurrent caucions o garanties per a respondre davant de possibles perjudicis derivats de la interposició del recurs, aquestes hauran d’estar subjectes al principi de proporcionalitat i tenir en compte el subjecte i l’objecte afectats

·         El fet de designar un responsable del contracte per part dels organismes de contractació  passa de ser potestatiu a ser obligatori.

·         Per intentar evitar l’adjudicació a empreses pantalla o simples gestores del contracte principal que després subcontracten, augmenten les exigències als licitadors en relació als compromisos de dedicació o adscripció de mitjans personals o materials a l’execució del contracte.

·         S’incorporen alguns criteris que atenuen les exigències de classificació per a contractes d’obra.

·         S’estableix com a norma general la divisió en lots dels contractes i com a excepcional i amb necessitat de justificació la no divisió dels mateixos.

·         El deure de confidencialitat no podrà ser excusa per establir restriccions a la divulgació de parts no confidencials dels contractes celebrats, tals com la liquidació, els terminis finals d’execució de l’obra, les empreses amb les que s’ha contractat i subcontractat, les parts essencials de l’oferta i les modificacions posteriors del contracte.

·         S’estableix com a base dels criteris d’adjudicació del contracte la millor relació qualitat preu.

·         S’aprofundeix en les mesures per evitar que ofertes anormalment baixes, fonamentades en preus inferiors als del mercat i incompliment de la normativa laboral i mediambientals, resultin les adjudicades.

·         S’elimina la potestat per part de l’administració del fet de de fixar un termini de més de 30 dies per aprovar les certificacions d’obra o els documents que acrediten la conformitat amb el que disposa el contracte en relació als bens entregats o serveis prestats, a partir d’acords expressos inclosos al contracte o a algun dels documents que regeixen la licitació,

·         S’estableix la possibilitat que l’organisme de contractació pugui preveure en els plecs de clàusules administratives el pagament directe al subcontractat.

·         El termini de cobrament dels subcontractats no podrà ser més desfavorable que els previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

·         L’administració haurà de comprovar l’estricte compliment dels pagaments que els contractistes adjudicataris dels contractes públics han de fer als seus subcontractats o subministradors que participin en els mateixos en els contractes d’obres i de serveis el valor estimat dels quals superi els 5 milions d’euros i en els que l’import de la subcontractació sigui igual o superior al 30% del preu del contracte. Per la resta de contractes, l’administració en podrà fer la comprovació de forma potestativa.

 

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
  • CONSENT
  • PHPSESSID
  • inbound_referral_site
  • lead_session
  • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Skip to content