1) Tasques per a l’obtenció del Marcat CE en Portes Industrials, comercials, de garatge i portes

Des de l’1 de maig del 2004, el Marcat CE és obligatori per a tots els fabricants de portes industrials, comercials, de garatge i portes. Afecta el producte acabat; es determinaran les característiques tècniques de la porta, i en funció del resultat, serà apte per a unes condicions o unes altres.

La Norma UNE EN 13241-1 és la norma especifica d’aquest tipus de portes. Està harmonitzada amb l’anterior Directiva i Reglament actual de Productes de la Construcció; també és anomenada “Norma de Producte”. Es refereix a portes industrials, comercials, de garatge i portes.

Segons la precedent Directiva i el Reial Decret 1630/1992, el marcatge CE d’una porta comporta la prèvia avaluació de la conformitat de cada producte. Amb aquesta finalitat es realitzen una sèrie de tasques i s’estableixen uns requisits, que seran avaluades per organismes notificats i / o realitzades pel propi fabricant. Les tasques a desenvolupar són les següents:

Assaigs Inicials de Tipus (EIT) del producte, realitzades per un organisme notificat, segons les característiques indicades en l’Annex ZA (taula ZA.1) de la corresponent norma harmonitzada d’aplicació.
Tenir implantat un sistema de Control de Producció en Fàbrica (CPF) adequat que garanteixi la correcta fabricació i el compliment dels valors que es declaren en el Marcat CE. El tenir implantat un sistema de CPF de conformitat amb la normes ISO 9000 es considera suficient per complir aquest requisit.

Els organismes autoritzats per realitzar la certificació poden ser:
Organismes de certificació de producte, incloent el control de producció en fàbrica i els assaigs inicials de tipus.
Organismes d’inspecció, que certifiquen el control de producció en fàbrica del fabricant.
Laboratoris d’assaig, que realitzen els assaigs inicials de tipus dels productes.

2) Tasques per a l’obtenció del Marcat CE en Portes vianants

La norma de producte d’aquestes portes és la UNE-EN 13361-2014. Aquesta norma està pendent d’harmonització amb el Reglament de Productes de la Construcció.

Fins aquell moment les portes de vianants han de marcar-CE complint els requisits establerts per la Directiva de Màquines; en ser considerades veritables màquines. No obstant les portes noves que compleixin els requeriments de la norma UNE-EN 13361-2014 s’entén que compleixen aquella normativa i poden marcar-CE.

Els requisits per al marcatge CE són bàsicament els mateixos establerts per a les portes Industrials. Ens remetem al que indica la nostra Guia per al marcatge CE de les portes vianants d’acord amb la norma UNE-EN 13.361-2014.