Només tenen la consideració d’artesania aquelles activitats incloses dins el Repertori de famílies d’oficis artesans que comporten la formació, la creació, la producció i la transformació d’objectes.

El resultat ha de ser un producte artesà local, individualitzat i realitzat amb matèria primera natural o matèria industrial reciclada que combini la tècnica, la tradició i / o la innovació, i que en cap cas sigui susceptible d’una producció industrial, totalment mecanitzada o en grans sèries, per a la seva comercialització.

Els formularis de sol·licitud permeten realitzar en un document únic la presentació simultània de les sol·licituds de carnet d’artesà / a, de distintiu de producte D’Artesania (D’A) i de distintiu per als establiments de venda d’artesania catalana. Per garantir que utilitzeu la darrera versió en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els necessiti utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzi els documents per a altres ocasions es pot donar el cas que presenti una versió obsoleta. La seva presentació manuscrita no s’acceptarà com a vàlida.

A QUI VA DIRIGIT?

Carnet d’artesà / a. Departament d’Empresa i Coneixement

A les persones físiques que desenvolupin activitats relatives al coneixement d’oficis del Repertori de famílies d’oficis artesans, en funció de la classificació següent:

Carnet d’artesà / a professional: pot optar a aquesta modalitat de carnet la persona que es dediqui professionalment, sempre que ella o l’empresa on realitza l’activitat estiguin inscrites en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’agència Tributària a l’activitat de fabricació i / o comercialització de la / l’ofici / s que exerceixi, així com estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i que acreditin un mínim de dos anys d’experiència professional en el cas de no disposar d’alguna de les titulacions indicades en l’ordre de desenvolupament. També es poden acollir les persones que exerceixen la seva activitat professional mitjançant la docència continuada en els ensenyaments d’oficis artístics.
Carnet d’artesà / a divulgatiu / a: pot optar a aquesta modalitat tota persona que no exerceix professionalment cap activitat productiva i comercial d’oficis artesans però que difon l’activitat artesanal mitjançant demostracions i de tasques formatives o divulgatives i / o que hagi finalitzat algun els estudis inclosos en l’ordre de desenvolupament ..