Des del passat mes de març, les direccions territorials d’Indústria han posat en marxa un protocol de vigilància de mercat de portes de garatge, comercials i industrials. En aquest protocol d’inspecció es contemplen els components de seguretat exigits per a cada tipus de porta, a més del marcatge CE i la documentació que ha d’acompanyar a les mateixes. L’incompliment d’algun dels requisits de seguretat està comportant sancions econòmiques per al fabricant i / o propietari, a més del precinte de la porta inspeccionada.
Aquestes inspeccions continuaran al llarg de l’any i es pretén analitzar els resultats amb la finalitat de prendre mesures que fomentin el compliment normatiu del sector.

Aquests són alguns dels aspectes inclosos en el protocol d’inspecció:

Placa de marcatge CE, amb els continguts mínims exigits en el Reglament de Productes de Construcció: Identificació del organisme notificat, Número de sèrie, Número de referència de la declaració de prestacions …
Documentació: Declaració de prestacions, declaració de conformitat (Motorizadas), manuals d’ús i manual i llibre de manteniment.
Inspeccions de seguretat (en funció el tipus de porta inspeccionada): sistema anti-aixafament (motoritzades), presència de fotocèl·lules (motoritzades), protecció de folgances de fins a 2,5m d’altura, sistema anticaiguda (portes verticals) …
Per a les empreses fabricants, o aquelles que en entre les seves activitats es troba la motorització, adequació o instal·lació de portes, es fa un aspecte fonamental el registre dels components de seguretat instal·lats, així com el marcatge CE i documentació lliurada amb cadascuna de les portes.
Diversos dels nostres usuaris han patit aquestes inspeccions amb un resultat satisfactori al poder justificar mitjançant l’eina de gestió de portes CE portal el compliment de la totalitat de requisits exigit en el protocol d’inspecció.