Els vuit dies festius que els establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts al públic per als anys 2018 i 2019, d’acord amb el que estableix la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció (DOGC núm. 6568, de 2014.02.24), són els següents:

2018

7 de gener.
1 de juliol.
12 d’octubre.
1 de novembre.
6, 8,16 i 23 de desembre.

2019

13 de gener.

7 de juliol.
12 d’octubre.
1, 6, 8, 15 i 22 de desembre.

article 2

Els ajuntaments, amb l’acord previ de l’òrgan competent, poden substituir fins a dues dates de cadascun dels calendaris anuals previstos a l’article 1 d’aquesta Ordre per qualsevol diumenge o dia festiu, de caràcter general o local, llevat de les dates detallades a l’article 1.2 .d) de la Llei 3/2014, esmentada, i els dies 7 de gener i 8 de desembre de 2018 i 12 d’octubre de 2019, atès el que estableix el punt 2 de la disposició addicional de la mateixa Llei.

article 3
Els ajuntaments poden efectuar el canvi assenyalat a l’article 2 anterior amb efectes en tot el seu terme municipal o només en una part, delimitada degudament, quan en la nova data proposada es celebri un esdeveniment que generi una gran atracció de visitants.
Per efectuar el canvi necessari que presentin, mitjançant la plataforma EACAT (http://www.idp.eacat.net), abans l’1 de novembre de 2017 per a l’any 2018 i l’1 de novembre de 2018 per a l’any 2019, un comunicació a la Direcció General de Comerç en la qual detallin quines són les dates substituïdes i per què es substitueixen. Un cop admès el canvi, els ajuntaments han de fer públic pels mitjans més adequats perquè els establiments comercials situats al seu terme municipal en prenguin coneixement.
A instàncies del Departament d’Empresa i Coneixement es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la llista dels ajuntaments que hagin efectuat els canvis autoritzats en l’article 2, així com les dates corresponents a les substitucions respectives.

article 4
Els establiments comercials situats en els termes municipals dels ajuntaments que no hagin presentat cap comunicació a la Direcció General de Comerç en els terminis indicats, d’acord amb l’ar