Perquè la seva porta sigui legal ha de complir amb els requisits del Marcat CE i amb la Norma de producte UNE-EN 13241-1: 2004 de Portes industrials, comercials, de garatge i portes.
Coneixem quins són els requisits perquè les nostres portes siguin legals? La documentació mínima obligatòria que hem de disposar és la del Marcat CE. El logotip segons la norma ha de contenir la següent informació:

direcció
Any de fabricació
Norma (13241-1)
Descripció producte i ús previst (manual / autom.)
Nº de sèrie
classe 2
Directiva
En el cas de que la documentació de la porta que tenim no coincideixi amb qualsevol de les dades anteriors, es tracti d’una porta automàtica i en el document posi manual o si la classe de vent és inferior; estaríem davant d’una porta de caràcter il·legal.
Quan instal·lem una porta automàtica hem de responsabilitzar tant del seu ús com del seu manteniment. En el nostre haver comptarem amb instruccions adequades per poder assegurar que les portes són correctament maniobrades i de forma segura.
El fabricant ha d’especificar en les instruccions de manteniment les principals parts de producte que es sotmeten a desgast, els seus criteris de substitució, les accions requerides i els intervals de manteniment. Com a propietaris conservarem aquests manuals.
La declaració de conformitat de la CE serà legal si el logotip segons la norma conté la següent informació:

declaració
fabricant
direcció
Descripció del producte (model / ús)
Norma i directives: (Manual / Autom.)
laboratori acreditat
Nom i càrrec del signant
signatura
És important confirmar que el laboratori disposa d’una acreditació real per poder declarar la conformitat de la porta automàtica.
Si algú decideix fer cas omís a tota la informació exposada, ha de saber que la Llei d’Indústria estableix en el Títol V – Article 14 un règim sancionador que s’aplicarà a qualsevol fabricant o porter que instal una porta il·legal. Aquest règim sancionador es tradueix en:

Sancions econòmiques de fins a 600.000 euros
responsabilitat Civil
responsabilitat Penal