1. Quins avantatges comporta per a les empreses tenir a la plantilla un treballador amb formació de nivell intermedi en PRL? 

Disposar de personal amb formació en matèria de prevenció de riscos laborals i, especialment, de nivell intermedi millora la gestió i la qualitat de la PRL, així com la integració de la prevenció a tots els àmbits i les activitats de l’empresa, ja que aquest treballador pot:

 • Assumir part de l’activitat preventiva com a treballador designat per l’empresari.
 • Formar part del servei de prevenció propi.
 • Actuar com a interlocutor amb el servei de prevenció aliè.

Tenir a l’empresa una persona amb coneixements específics de prevenció que coneix les particularitats i el funcionament de l’empresa permet una gestió més eficaç i efectiva de la PRL.

Cal recordar que la integració de la prevenció en totes les activitats i en tots els nivells jeràrquics de l’empresa és una de les obligacions que la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals atribueix a l’empresari. Gestionar la prevenció de manera integrada reverteix en la millora de les condicions en seguretat i salut laboral dels treballadors i, conseqüentment, pot reduir la sinistralitat laboral.

Un dels mecanismes que contribueixen a aquesta integració és que totes les empreses disposin de personal propi (recursos propis) amb formació específica per al desenvolupament de funcions preventives. Aquest fet és clau en el cas de la petita i mitjana empresa (PIME), un tipus d’empresa que és majoritària en el teixit empresarial català, atès que les repercussions productives i econòmiques que poden suposar els accidents i les malalties laborals marquen una feble frontera entre l’èxit i el fracàs, i sobrepassar-la amb costos innecessaris pot representar el tancament de l’organització empresarial.

A les pimes, ateses les seves característiques empresarials en relació amb els recursos econòmics i de personal, l’absència d’un treballador per baixa o accident pot fins i tot aturar una línia sencera de producció, per falta de personal substitut o amb formació específica adient. Per aquest motiu, és imprescindible una gestió preventiva acurada i eficaç, a la qual pot contribuir de manera important el personal propi sensibilitzat amb els problemes i dificultats de l’empresa, i amb coneixement real de l’organització.

2. Què pot fer o no un tècnic de nivell intermedi en prevenció de riscos laborals (PRL) a l’empresa?

A continuació, s’exposa el que pot fer o no un tècnic de nivell intermedi, entenent que les activitats que no pugui dur a terme un treballador designat amb aquesta formació s’han de concertar amb un servei de prevenció aliè:

Què pot fer

 • Promoure la PRL a l’empresa i la seva integració a tots els nivells.
 • Efectuar avaluacions de riscos, excepte les reservades al tècnic amb formació de nivell superior.
 • Proposar mesures de control i reducció dels riscos o plantejar possibilitats de recórrer a un tècnic de  nivell superior, segons l’avaluació.
 • Informar els treballadors sobre els riscos i impartir-los formació bàsica en PRL.
 • Vetllar pel compliment del programa de control i reducció de riscos i millora de les condicions de treball.
 • Participar en la planificació de l’activitat preventiva i dirigir actuacions en casos d’emergència i primers auxilis.
 • Col·laborar amb els serveis de prevenció.
 • Qualsevol altra funció complementària, auxiliar o de col·laboració amb els tècnics amb formació en PRL de nivell superior

 

Què no pot fer

 • Avaluacions de riscos que impliquin estratègies de mesurament.
 • Interpretació o aplicació no mecànica dels criteris d’avaluació.
 • Impartir formació en matèries pròpies de les àrees d’especialització del nivell superior.
 • Planificar l’activitat preventiva quan calgui efectuar activitats que impliquin la intervenció de diversos especialistes.
 • La vigilància i el control de la salut dels treballadors.

 

3. En quin cas l’empresari pot optar pel treballador designat com a modalitat organitzativa de la prevenció?

Sempre que no sigui obligatori constituir un servei de prevenció propi, qualsevol empresa pot adoptar aquesta modalitat d’organització preventiva. L’únic requisit que s’exigeix als treballadors designats és que tinguin la capacitat necessària per desenvolupar les activitats preventives que se’ls encomanen, d’acord amb el que estableix el capítol VI del Reglament dels serveis de prevenció. No es requereix expressament l’exclusivitat i, per tant, aquests treballadors poden compatibilitzar les activitats preventives amb altres feines ordinàries.

El nombre de treballadors designats, com també el temps de què disposin per a l’execució de la seva activitat i els mitjans que l’empresari posi a la seva disposició, han de ser els necessaris per complir adequadament amb les seves funcions.

4. Quina és la formació necessària per desenvolupar les funcions de tècnic de nivell intermedi?

Mentre les autoritats competents en matèria educativa no determinessin les titulacions acadèmiques ni les professionals corresponents a la formació mínima assenyalada a l’article 36 del Reial decret 39/1997, de 17 de gener (nivell intermedi), la disposició transitòria tercera d’aquest Reial decret establia la possibilitat d’acreditar la formació preventiva de nivell intermedi (amb una durada no inferior a 300 hores del programa que estableix l’annex V d’aquest Reial decret) a través d’un certificat expedit per una entitat pública o privada que tingués capacitat per desenvolupar activitats en aquesta matèria i estigués acreditada per l’autoritat laboral competent.

En data 21 de novembre de 2001, l’autoritat educativa va publicar el Reial decret 1161/2001, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix, com a títol corresponent a estudis de formació professional, el títol de Tècnic Superior de Prevenció de Riscos Professionals, amb una durada de 2.000 hores, amb caràcter oficial i validesa per a tot el territori nacional, que faculta per exercir les funcions de nivell intermedi que defineix el Reial decret 39/1997, de 17 de gener.

Per tant, actualment, la formació de nivell intermedi s’imparteix a través de la formació professional amb el títol Tècnic Superior en Prevenció de Riscos  Professionals.

No obstant això, tots els tècnics de prevenció de riscos laborals que abans de l’entrada en vigor del Reial decret 337/2010, de 19 de març, comptaven amb el certificat de formació necessària per exercir de tècnic en prevenció de riscos laborals, segueixen tenint plena capacitat per exercir les seves funcions.

Per tant, l’establiment de cicles formatius i la titulació universitària oficial en prevenció de riscos laborals, que actualment són la via per obtenir els títols de tècnic en prevenció de riscos laborals (nivell intermedi i nivell superior, respectivament), no implica en cap cas que els tècnics que ja ho eren abans de l’entrada en vigor del Reial decret 337/2010 hagin de convalidar la seva formació.

Formes d’obtenció del títol

La formació de nivell intermedi s’imparteix a través del cicle de grau superior de formació professional amb el títol Tècnic Superior en Prevenció  de Riscos  Professionals (CFGS PRP – 2.000 hores).

Les vies per obtenir el títol de formació professional de grau superior en prevenció de riscos professionals són les que estan recollides en el quadre següent:

 

Vies d’obtenció del títol del CFGS PRP

Descripció
Presencial
 • En un centre educatiu públic (Institut) o privat que imparteixi el cicle formatiu de grau superior de prevenció de riscos professionals. Els centres poden oferir aquesta formació mitjançant una metodologia semipresencial.
Dual
 • L’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva a l’empresa. L’alternança entre formació i treball permet als estudiants compaginar formació amb una feina relacionada amb l’especialitat.
 • L’alumnat disposa d’un contracte laboral o beca amb contraprestació econòmica.
 • Es realitza a través d’un conveni de col·laboració del centre educatiu amb l’empresa.
A distància
 • A l’Institut Obert de Catalunya (IOC).
Serveis d’assessorament

i reconeixement

 • Adreçat a persones que s’han format al llarg de la vida, dintre i fora del sistema educatiu, i que volen tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials que estan relacionats amb el títol de grau superior de prevenció de riscos professionals.
 • Assessorament: a partir de les entrevistes fetes al sol·licitant, en un dels centres on s’imparteix el títol de grau superior de prevenció de riscos professionals, s’elabora un informe de valoració del seu expedient formatiu i laboral.
 • Reconeixement acadèmic: amb la valoració de l’informe  obtingut del servei d’assessorament, una junta de reconeixement avalua el sol·licitant.
 • Posteriorment, per obtenir el títol del cicle de grau superior de prevenció de riscos professionals i convalidar els aprenentatges reconeguts, cal matricular-se, totalment o parcialment, en el cicle formatiu, i acreditar els requisits acadèmics d’accés que s’estableixen per als cicles formatius de grau superior.