Quan es parla dels panys invisibles s’està parlant d’un tipus de panys que resulten impossibles de forçar, és a dir, que els lladres no poden aconseguir obrir. A tot això cal sumar-li que les mateixes són invisibles de cara als lladres que es localitzen a l’exterior de l’habitatge.

No hi ha dubte alguna que els panys invisibles s’han convertit en un complement extra de seguretat als panys tradicionals. És a dir, les mateixes aconsegueixen una protecció extra de l’habitatge. Aquestes es solen instal·lar al lateral de la porta.

El punt fort d’aquestes panys és que no són visibles des de l’exterior de l’habitatge, per la qual cosa impedeix conèixer als lladres o delinqüents de l’existència de la mateixa. De manera que quan un lladre força un pany i comprova que segueix sense poder obrir s’adonarà que l’habitatge, a més del pany tradicional, es troba protegida per un pany invisible, de manera que no tindrà més remei que desistir en el seu intent d’accedir a l’habitatge per robar.

En realitat, cal destacar que la instal·lació de panys invisibles és considerada com una estupenda solució per poder evitar que es produeixin robatoris en llars i en empreses. Els panys invisibles estan equipades amb un mecanisme electrònic, el qual s’activarà en el moment que detecti que la principal pany de la porta ha estat forçada.

Quan el pany invisible percebi un intent de robatori, quan percebi que el pany principal ha estat forçada, la mateixa s’activarà, impedint el lladre poder obrir la porta. Una altra de les grans avantatges que ofereixen aquest tipus de panys és que les mateixes poden ser instal·lades en qualsevol tipus de portes, des de portes blindades a portes de comerços, passant per portes senzilles.

És tal la seguretat que ofereixen els panys invisibles que no només s’han començat a instal·lar en les portes, sinó que també s’han començat a instal·lar en les finestres, impedint als lladres accedir a l’habitatge a través de les finestres. No hi ha dubte alguna que aquesta alternativa és realment interessant per tots els habitatges, però molt especialment per a habitatges que es trobin en plantes baixes o primeres plantes d’un edifici.

Els panys invisibles s’activen i desactiven a través d’un senzill i petit comandament a distància. Lògicament, el recomanable és mantenir activada tant en sortir de l’habitatge, quan hi ha d’especial risc de patir un intent de robatori, com quan arriba la nit. Cal assenyalar que els hackeos d’aquestes panys s’eviten mitjançant el canvi continu dels codis, els quals es troben encriptades. D’aquesta manera, els lladres no podran aconseguir el codi i no tindran accés a l’habitatge.

Quins avantatges tenen els panys invisibles

Com s’esmenta en línies anteriors, els panys invisibles són panys complementàries que aporten un important plus de seguretat a qualsevol habitatge o empresa que desitgin incrementar la protecció i seguretat que brinden els panys principals.

El funcionament que tenen els panys invisibles és realment senzill però efectiu, ja que només necessita d’un petit comandament a distància a través del qual podràs activar i desactivar segons les necessitats que es tinguin. Aquesta pany funciona amb unes petites bateries, les quals utilitzen l’energia de manera eficient per evitar haver de carregar-les de manera constant.

Fins i tot, quan el pany disposi de poca energia, aquesta mai es quedarà bloquejada impedint l’obertura de la porta. La mateixa sempre estarà activa perquè els habitants de l’habitatge o treballadors de l’empresa puguin entrar i sortir sense cap mena de problemes. A més, moltes de les panys invisibles que hi ha al mercat disposen d’avisos de bateria baixa o falta d’energia perquè estes puguin ser recarregades el més aviat possible.

Què hauria de tenir en compte abans de comprar un pany invisible?

No es recomana comprar qualsevol pany invisible amb què ens topem, abans de prendre una decisió concreta es recomana tenir en compte un seguit de recomanacions al respecte, ja que lògicament no tots els panys invisibles que hi ha a la venda són iguals.

Abans de res, el primer que s’ha de tenir en compte a l’hora de comprar un pany d’aquest tipus és la durada de la bateria, ja que es tracta d’un aspecte vital a tenir en consideració. Com més eficient sigui la bateria del pany, menys vegades caldrà preocupar-se per carregar la bateria. Per norma general, les bateries sol durar entre 8 i 10 mesos amb un ús mitjà d’aproximadament 20 obertures cada dia.

Un cop hagis esbrinat quina és la durada que ofereix la bateria, el següent punt a tenir en compte és el mitjà d’instal·lació amb què compta el pany. Una gran majoria d’aquestes panys són adhesives, encara que moltes altres han de ser instal·lades mitjançant cargols. Evidentment, les dues opcions són de molt senzilla instal·lació, tot i que l’alternativa adhesiva serà molt més fàcil i ràpida.

A més de l’anterior, tampoc hauràs de deixar de banda fixar-te en aspectes com el pes del pany, així com el percentatge d’humitat que necessita per poder funcionar amb total normalitat i al màxim rendiment. La majoria de panys invisibles del mercat solen funcionar amb un percentatge d’humitat que oscil·li entre el 5% i el 85%, encara que tot dependrà segons cada un dels models.

En realitat, el grau d’humitat no sol ser un problema, ja que les mateixes estan únicament i exclusivament dissenyades per a ser instal·lades a l’interior d’habitatges i empreses, mai en zones exteriors.

Si sou molts membres en la família, caldrà assegurar-se que nombre màxim de comandaments de distància accepta el pany triada. Hi ha models que són capaços d’acceptar fins a 16 comandaments a distància, de manera que normalment no hi haurà problemes, ja que les famílies no solen superar els 8 membres.

Per acabar, però no menys important, una bona pany ha d’ésser capaç d’avisar al propietari de l’habitatge que té baixa bateria o poca energia. Una vegada que el propietari hagi estat alertat, serà essencial procedir a carregar com més aviat millor la bateria perquè el pany no deixi en cap moment de funcionar.

Els que estiguin buscant la major seguretat per evitar que ningú pugui obrir la porta de l’habitatge, els panys invisibles són la millor solució. En tractar-se com es deia de panys que no són accessibles des de l’exterior, ni tan sols els delinqüents més preparats podràs entrar en l’habitatge equipada amb aquest tipus de panys.

Dormir tranquil és possible gràcies als panys invisibles, un dispositiu que ha aconseguit guanyar-se l’estima de totes aquelles persones que han pogut comprovar la seva efectivitat per evitar intents de robatoris o atracaments. Apostar per els panys invisibles és indubtablement una gran i sàvia elecció per no endur-se sorpreses desagradables i mantenir sempre ben protegida l’habitatge i als que hi resideixen.

Cuando se habla de las cerraduras invisibles está hablando de un tipo de cerraduras que resultan imposibles de forzar, es decir, que los ladrones no pueden conseguir abrir. A todo esto hay que sumarle que las mismas son invisibles de cara a los ladrones que se localizan en el exterior de la vivienda.

No hay duda alguna que las cerraduras invisibles se han convertido en un complemento extra de seguridad a las cerraduras tradicionales. Es decir, las mismas alcanzan una protección extra de la vivienda. Estas se suelen instalar en el lateral de la puerta.

El punto fuerte de estas cerraduras es que no son visibles desde el exterior de la vivienda, por lo que impide conocer a los ladrones o delincuentes de la existencia de la misma. De modo que cuando un ladrón fuerza una cerradura y comprueba que sigue sin poder abrir dará cuenta de que la vivienda, además de la cerradura tradicional, se encuentra protegida por una cerradura invisible, por lo que no tendrá más remedio que desistir en su intento de acceder a la vivienda para robar.

En realidad, hay que destacar que la instalación de cerraduras invisibles es considerada como una estupenda solución para poder evitar que se produzcan robos en hogares y en empresas. Las cerraduras invisibles están equipadas con un mecanismo electrónico, el cual se activará en el momento que detecte que la principal cerradura de la puerta ha sido forzada.

Cuando la cerradura invisible perciba un intento de robo, cuando perciba que la cerradura principal ha sido forzada, la misma se activará, impidiendo el ladrón poder abrir la puerta. Otra de las grandes ventajas que ofrecen este tipo de cerraduras es que las mismas pueden ser instaladas en cualquier tipo de puertas, desde puertas blindadas puertas de comercios, pasando por puertas sencillas.

Es tal la seguridad que ofrecen las cerraduras invisibles que no sólo se han empezado a instalar en las puertas, sino que también se han empezado a instalar en las ventanas, impidiendo a los ladrones acceder a la vivienda a través de las ventanas. No hay duda alguna de que esta alternativa es realmente interesante para todas las viviendas, pero muy especialmente para viviendas que se encuentren en plantas bajas o primeras plantas de un edificio.

Las cerraduras invisibles activan y desactivan a través de un sencillo y pequeño mando a distancia. Lógicamente, lo recomendable es mantener activada tanto en salir de la vivienda, cuando hay de especial riesgo de sufrir un intento de robo, como cuando llega la noche. Cabe señalar que los hackeos de estas cerraduras se evitan mediante el cambio continuo de los códigos, los cuales se encuentran encriptados. De este modo, los ladrones no podrán conseguir el código y no tendrán acceso a la vivienda.

¿Qué ventajas tienen las cerraduras invisibles

Como se menciona en líneas anteriores, las cerraduras invisibles son cerraduras complementarias que aportan un importante plus de seguridad a cualquier vivienda o empresa que deseen incrementar la protección y seguridad que brindan las cerraduras principales.

El funcionamiento que tienen las cerraduras invisibles es realmente sencillo pero efectivo, ya que sólo necesita de un pequeño mando a distancia a través del cual podrás activar y desactivar según las necesidades que se tengan. Esta cerradura funciona con unas pequeñas baterías, las cuales utilizan la energía de manera eficiente para evitar tener que cargar de manera constante.

Incluso, cuando la cerradura disponga de poca energía, esta nunca se quedará bloqueada impidiendo la apertura de la puerta. La misma siempre estará activa para que los habitantes de la vivienda o trabajadores de la empresa puedan entrar y salir sin ningún tipo de problemas. Además, muchas de las cerraduras invisibles que hay en el mercado disponen de avisos de batería baja o falta de energía para que estas puedan ser recargadas lo antes posible.

Qué debería tener en cuenta antes de comprar una cerradura invisible?

No se recomienda comprar cualquier cerradura invisible con que nos topamos, antes de tomar una decisión concreta se recomienda tener en cuenta una serie de recomendaciones al respecto, ya que lógicamente no todas las cerraduras invisibles que hay a la venta son iguales.

Ante todo, lo primero que se debe tener en cuenta a la hora de comprar una cerradura de este tipo es la duración de la batería, ya que se trata de un aspecto vital a tener en consideración. Cuanto más eficiente sea la batería de la cerradura, menos veces será necesario preocuparse por cargar la batería. Por norma general, las baterías suele durar entre 8 y 10 meses con un uso medio de aproximadamente 20 aperturas cada día.

Una vez averiguado cuál es la duración que ofrece la batería, el siguiente punto a tener en cuenta es el medio de instalación con el que cuenta la cerradura. Una gran mayoría de estas cerraduras son adhesivas, aunque muchas otras deben ser instaladas mediante tornillos. Evidentemente, las dos opciones son de muy sencilla instalación, aunque la alternativa adhesiva será mucho más fácil y rápida.

Además de lo anterior, tampoco deberás dejar de lado fijarte en aspectos como el peso de la cerradura, así como el porcentaje de humedad que necesita para poder funcionar con total normalidad y al máximo rendimiento. La mayoría de cerraduras invisibles del mercado suelen funcionar con un porcentaje de humedad que oscile entre el 5% y el 85%, aunque todo dependerá según cada uno de los modelos.

En realidad, el grado de humedad no suele ser un problema, ya que las mismas están única y exclusivamente diseñadas para ser instaladas en el interior de viviendas y empresas, especialmente en zonas exteriores.

Si es muchos miembros en la familia, habrá que asegurarse de que número máximo de comandos de distancia acepta la cerradura elegida. Hay modelos que son capaces de aceptar hasta 16 mandos a distancia, por lo que normalmente no habrá problemas, ya que las familias no suelen superar los 8 miembros.

Por último, pero no menos importante, una buena cerradura debe ser capaz de avisar al propietario de la vivienda que tiene baja batería o poca energía. Una vez que el propietario haya sido alertado, será esencial proceder a cargar cuanto antes la batería para que la cerradura no deje en ningún momento de funcionar.

Los que estén buscando la mayor seguridad para evitar que nadie pueda abrir la puerta de la vivienda, las cerraduras invisibles son la mejor solución. Al tratarse como se decía de cerraduras que no son accesibles desde el exterior, ni siquiera los delincuentes más preparados podrás entrar en la vivienda equipada con este tipo de cerraduras.

Dormir tranquilo es posible gracias a las cerraduras invisibles, un dispositivo que ha conseguido ganarse la estima de todas aquellas personas que han podido comprobar su efectividad para evitar intentos de robos o atracos. Apostar por las cerraduras invisibles es indudablemente una gran y sabia elección para no llevarse sorpresas desagradables y mantener siempre bien protegida la vivienda ya los que residen.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
  • CONSENT
  • PHPSESSID
  • inbound_referral_site
  • lead_session
  • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Skip to content