Un dels dubtes existents més comunes relacionades amb les caixes fortes el sistema d’obertura i tancament és mitjançant combinació numèrica és el nombre de combinacions que cadascuna d’aquestes caixes incorpora.

Aquest dubte que assalta a moltes persones pot tenir una simple motivació basada en la curiositat, però també pot tenir una important empremta pràctica i és que conèixer el nombre de combinacions possibles que té una caixa forta també serveix per poder plantejar-se les probabilitats matemàtiques que un atacant té d’encertar aquesta combinació.

Òbvia i evidentment si un lladre, o si qualsevol altra persona que no actua legítimament ni amb precisament bons desitjos i intencions en intentar obrir la caixa, la variable de les combinacions que hauria de sortejar per obrir la caixa no serà l’única variable a tenir en compte, potser ni la principal, però sens dubte és un vector molt transcendent.

I la variable del nombre de combinacions que existiran per obrir una caixa forta no és l’únic, ni en ocasions el més vital, ja que en la majoria de les ocasions els lladres no persegueixen tant encertar amb la combinació sinó utilitzar mètodes de força bruta en els que és l’ús de la violència i de l’agressió violenta contra persones (per obligar que obrin la caixa) o contra directament la caixa forçant la mateixa o aplicant mètodes agressius contra la mateixa per a aconseguir-la obrir.

En els casos anteriors de poc servirà el nombre de combinacions existents, però en molts altres això pot dificultar molt l’obertura de la mateixa per a qui no conegui la contrasenya i fins i tot aconseguirà convertir-lo en tasca impossible mantenint la seguretat i la integritat de la caixa a salvaguarda i el seu contingut en un lloc segur.

Així, tant sigui per curiositat com per qüestions pràctiques són moltes les persones que es pregunten pel nombre de combinacions possibles que té una volta que es tingui combinació numèrica, en les següents línies intentarem aportar una mica de llum a l’assumpte.

Com conèixer el nombre de combinacions d’una caixa forta?

En realitat, no es pot donar una resposta única i concreta al nombre de combinacions possibles ja que això dependrà moltíssim del tipus de model que s’adquireixi. Cada model és un món i cada model aporta un nivell de combinacions diferent.

És per això que parlàvem que en aquest article intentaríem aportar una mica de llum sobre això i no que en el mateix s’aportaran dades concloents únics al respecte ja que això resulta impossible, absolutament impossible ja que sempre s’ha d’entendre que dependrà del model del qual es tracti.

Ara bé, dir que no es pot aportar una resposta única al nombre de combinacions potencialment existents no vol dir, ni molt menys, que no puguin aportar aproximacions, dades i en definitiva informació d’interès que ens deu i pot permetre dilucidar sobre l’assumpte que aquí ens ocupa.

Per conèixer el nombre de combinacions possibles que és capaç d’albergar un determinat sistema de caixa forta no es tracta d’altra cosa que fer un càlcul matemàtic. I és en base als elements matemàtics que configuren i determinen el nombre de combinacions existents en una volta que es anem a basar l’exposició sobre l’assumpte que es va a mostrar a continuació en aquest article.

Abans de prosseguir dir que, òbvia i evidentment també, una caixa forta pot considerar-se que a com més gran nombre de combinacions possibles major nivell de seguretat ofereix. Aquesta afirmació cal dir que és una veritat relativa ja que si bé és cert que és important que una caixa forta per ser realment segura ha d’oferir com més possibilitats de combinació també ho és que de res servirà si aquesta no és segura amb relació als materials que està fabricada, als tancaments que incorpora, a la seva manera d’ancoratge, etc.

Així, dit això, resulta lògic entendre que una caixa de seguretat amb un gran nombre de combinacions pot considerar segura i així és, però perquè sigui realment segura, perquè sigui segura de forma integral també ho ha de ser estructuralment en tots els àmbits .

Un cop vist el que expressa el paràgraf anterior dir que tot dependrà del nombre de rodes que tingui la caixa forta i del nombre de nombres que tingui cada roda (entenent que es tracta d’una caixa forta amb mecanismes numèrics mecànics, les caixes de sistemes electrònics es basen en el mateix fonament, però dependran d’una altra forma de càlcul).

Ara posem com a exemple que la caixa forta de la qual estem parlant té 3 rodes i que cadascuna de les rodes té 30 números on triar.

En base a aquest exemple podem veure que hi ha d’entrada 27000 possibles combinacions (aquest resultat és la conseqüència de multiplicar 30 per 30 de les dues primeres rodes que ens dóna un resultat de 900 combinacions i d’afegir llavors la tercera roda amb el càlcul de 900 per 30 el que els llança el resultat anteriorment exposat.

Ara canviem de suposat i imaginem que la caixa forta que hem comprat té 2 rodes, que donada roda té 10 números i que a més té un únic joc de 27 lletres perquè es puguin combinar números i lletres.

En l’exemple anterior ens trobem amb la següent realitat: la caixa forta té un panell de 27 lletres, una roda de 10 números i una altra roda amb altres deu números. En aquest cas la fórmula per calcular el nombre de probabilitats és la que resulta de fer la següent multiplicació: 27 x 10 x 10 i això ens dóna un resultat de 2700 combinacions. Això, entenent que la caixa forta entre les seves lletres de l’abecedari inclou la lletra Ñ doncs de no ser així, el panell tindria 26 lletres en lloc de 26 i llavors el càlcul llançaria uns resultats 2600 combinacions possibles.

En el cas que la caixa forta exigeixi posar quatre nombres correctament per poder obrir la caixa i cada opció existent ofereix 10 possibilitats, és a dir, si cada nombre a posar té 10 números entre els quals escollir el procediment de càlcul seria el de calcular el següent: 10 x 10 x 10 x 10, el que ens donaria un resultat de 10000 combinacions. Aquestes 1000 combinacions, si a més d’aquests números el sistema exigeix ​​el afegir símbol de la coixinet o l’asterisc, llavors les combinacions augmenten.

Tal com es podrà veure en aquest últim exemple, s’estaria parlant d’un sistema que no hauria de ser indefectiblement mecànic, ja que resulta palpable que si s’està parlant de caràcters típics d’una estructura digital com poden ser l’asterisc o el coixinet llavors s’està parlant d’un sistema que, com a mínim, compta amb un panell o sistema d’aquest tipus.

Com obro una caixa forta?

En realitat, si parlem a nivell nombre les probabilitats d’obrir una caixa forta sense conèixer la numeració són molt petites si es pretén aconseguir utilitzant el sistema d’encertar la combinació. Si tornéssim enrere i ens poséssim en el primer dels exemples que aquí s’han exposat seria de tan sols d’un 0’000037%, és a dir, unes probabilitats molt petites per no dir pràcticament nul·les.

Per això si tenim una caixa forta que volem obrir, però de la qual desconeixem la seva combinació el més lògic és que haguem de acabar recorrent a mètodes d’obertura diguem que més expeditius per aconseguir-ho. Així, l’ús de la força bruta i / o d’eines especialitzades seran pràcticament segur necessàries per a procedir a l’obertura d’una caixa forta de desconèixer la seva combinació.

Però en aquest anterior supòsit també ens trobarem amb un problema, amb un greu problema i és lògic i bo que sigui així. Si una caixa forta és realment “fort” i compleix bé la seva funció no ha de ser fàcil d’obrir, no ha de deixar-sabotejar fàcilment. Per això, si la caixa és bona i nosaltres no disposem de les eines necessàries per obrir la caixa ni dels coneixements per fer-ho també ens resultarà novament molt difícil, per no dir pràcticament impossible aconseguir-ho.