Les noves tecnologies cada vegada s’han anat instaurant amb més força en les nostres vides. Es podria dir que l’era digital que estem vivint actualment està deixant una important petjada entre nosaltres, en el nostre dia a dia.

Els molts avenços tecnològics que està patint el món s’estan aplicant en tots els sectors, i més, i el món dels panys no es queda enrere en aquest sentit. Els panys estan en constant evolució convertint-se en panys molt més segures, modernes i complexes d’obrir fins i tot per aquells lladres amb més experiència en robatoris.

Els que desitgen apostar per la panys més avançades del moment, han de decantar-se per apostar per instal·lar en les portes panys intel·ligents que els ajudin a incrementar considerablement la seguretat de la seva llar.

Què són els panys intel·ligents?

Lògicament, igual que succeeix amb qualsevol altre pany, la funció primordial dels panys intel·ligents és garantir que la porta només pugui ser oberta per persones que realment estiguin autoritzades a fer-ho. La gran diferència és que, en tractar de panys intel·ligents, panys que han evolucionat de manera important en comparació als models tradicionals, la seguretat que ofereixen és de manera digital.

Segons el pany intel·ligent que s’esculli, la mateixa podrà ser oberta a través d’un mitjà o un altre. En l’actualitat, es pot afirmar que una de les panys intel·ligents més venudes és la TESA, i això és degut al fet que la mateixa permet poder obrir el pany a través del propi mòbil o bé a través d’un petit comandament a distància. Això permet que es tracti d’un pany molt sofisticada, segura i còmoda a l’hora d’obrir i tancar.

Realment, els panys intel·ligents estan principalment dissenyades per poder ser obertes fent simplement ús del telèfon mòbil. Això permet que les persones que no hagin de carregar amb les claus ni tampoc preocupar-se per elles quan es surt de la llar.

I és que ha quedat totalment demostrat que resulta molt més fàcil oblidar / perdre les claus de casa que el telèfon mòbil. Això és degut a que les persones es troben molt més preocupades per haver agafat i guardat el seu mòbil que les claus de l’habitatge.

 

Avantatges dels panys intel·ligents

No hi ha dubte alguna que la instal·lació dels panys intel·ligents a les portes ha aconseguit millorar de manera important la seguretat dels habitatges. Fins fa relativament poc temps, les mateixes eren molt fàcils de manipular i obrir pels delinqüents, però avui en dia, i gràcies a la important millora i avenç que han patit, resulten molt més segures.

Una altra important avantatge a esmentar és que resulten veritablement còmodes d’obrir i tancar a través del mòbil, i és que a través d’una senzilla aplicació del telèfon mòbil es podrà obrir i tancar el pany segons les necessitats que es puguin tenir. Són tan summament còmodes que no es trigarà a oblidar el destorb de portar sempre les claus a sobre.

També cal afegir que les mateixes són molt fàcils d’usar, de tal manera que pràcticament qualsevol membre de la família podrà obrir i tancar la porta fàcilment sense tenir cap coneixement d’informàtica. És tan fàcil que fins i tot persones grans amb l’aplicació instal·lada ja en el seu mòbil podran obrir i tanqueu còmodament i sense pors a equivocar-se, ja que només es necessita un codi que permetrà obrir / tancar.

Els panys intel·ligents estan causant gran furor, per això l’auge en l’ús de les mateixes és veritablement sorprenent. A més, cal afegir que afegir que els panys intel·ligents són molt senzilles d’instal·lar, el que significa que si s’és una mica manetes no serà necessari haver de contactar amb un manyà de Soluciones perquè es faci càrrec de la instal·lació del pany intel·ligent .

En escassos minuts es pot tenir instal·lada un pany intel·ligent a la porta de la llar, però lògicament per aconseguir que la mateixa quedi correctament instal·lada cal llegir acuradament totes les instruccions que ofereix el fabricant, i el cas de tenir el més mínim dubte trucar a un manyà que es faci càrrec de la seva instal·lació de manera segura, ràpida i eficaç.

¿Els panys intel·ligents només es poden obrir amb el mòbil?

No, per descomptat que no. Els panys intel·ligents no només poden ser obertes a través del telèfon mòbil, sinó que hi ha altres eines o possibilitats per procedir a la seva obertura o tancament. Hi ha molts models de panys intel·ligents que poden ser obertes amb claus tradicionals, tot i que també hi ha molts altres models que es poden obrir amb comandaments a distància.

Però com bé es deia, al mercat es poden trobar una infinitat de models de panys intel·ligents a la venda a triar, és precisament per aquest motiu que cada vegada estan més de moda els panys intel·ligents que requereixen de l’empremta dactilar, les quals es estan començant a fer un important buit entre els panys tradicionals, ja que d’aquesta manera no són necessaris ni els mòbils ni les claus per poder obrir la porta.

Són segures els panys intel·ligents?

Lògicament, com tots els panys, no brinden una seguretat al 100%, ja que els professionals en la matèria tenen un llarg treball per davant per evitar que els hackers puguin accedir a un habitatge amb aquesta classe de panys sense problemes. Les empreses no deixen d’investigar sobre això per millorar dia rere dia aquest tipus de panys.

En els últims anys, són molts els avenços que s’han aconseguit, avenços que han permès fer molt més segures aquestes panys, però encara queda molt per fer, ja que els hackers també avancen molt ràpid a l’hora de trobar la manera d’obrir aquest tipus de panys. I és que les primeres panys intel·ligents el mercat eren realment fàcils de manipular i obrir.

Actualment, es pot afirmar que resulten molt més segures que les primeres que van sortir al mercat, encara que no pot dir-se que les mateixes siguin segures al 100%. I és que els hackers mai dormen, sempre estan buscant noves vulnerabilitats a través de les quals atacar un pany d’aquest tipus i aconseguir obrir-la. Així i tot, els experts confirmen que aquest tipus de panys són força segures i còmodes.

El gran avantatge és que la gran majoria de fallades, la gran majoria de vulnerabilitats, ja han estat detectats pels experts i reparats, aconseguint unes panys molt més efectives quant a la seva funció es refereix. Això ha fet que cada vegada siguin més els habitatges particulars i empreses apostin per els panys intel·ligents per protegir els seus béns.

Las nuevas tecnologías cada vez se han ido instaurando con más fuerza en nuestras vidas. Se podría decir que la era digital que estamos viviendo actualmente está dejando una importante huella entre nosotros, en nuestro día a día.

Los muchos avances tecnológicos que está sufriendo el mundo se están aplicando en todos los sectores, y más, y el mundo de las cerraduras no se queda atrás en este sentido. Las cerraduras están en constante evolución convirtiéndose en cerraduras mucho más seguras, modernas y complejas de abrir incluso para aquellos ladrones con más experiencia en robos.

Los que desean apostar por la cerraduras más avanzadas del momento, deben decantarse por apostar por instalar en las puertas cerraduras inteligentes que los ayuden a incrementar considerablemente la seguridad de su hogar.

¿Qué son las cerraduras inteligentes?
Lógicamente, al igual que sucede con cualquier otra cerradura, la función primordial de las cerraduras inteligentes es garantizar que la puerta sólo pueda ser abierta por personas que realmente estén autorizadas a hacerlo. La gran diferencia es que, al tratarse de cerraduras inteligentes, cerraduras que han evolucionado de manera importante en comparación a los modelos tradicionales, la seguridad que ofrecen es de manera digital.

Según la cerradura inteligente que se escoja, la misma podrá ser abierta a través de un medio u otro. En la actualidad, se puede afirmar que una de las cerraduras inteligentes más vendidas es la TESA, y esto es debido a que la misma permite poder abrir la cerradura a través del propio móvil o bien a través de un pequeño mando a distancia. Esto permite que se trate de una cerradura muy sofisticada, segura y cómoda a la hora de abrir y cerrar.

Realmente, las cerraduras inteligentes están principalmente diseñadas para poder ser abiertas haciendo simplemente uso del teléfono móvil. Esto permite que las personas que no tengan que cargar con las llaves ni tampoco preocuparse por ellas cuando se sale del hogar.

Y es que ha quedado totalmente demostrado que resulta mucho más fácil olvidar / perder las llaves de casa que el teléfono móvil. Esto se debe a que las personas se encuentran mucho más preocupadas por haber cogido y guardado su móvil que las llaves de la vivienda.

Ventajas de las cerraduras inteligentes

No hay duda alguna que la instalación de las cerraduras inteligentes en las puertas ha logrado mejorar de manera importante la seguridad de las viviendas. Hasta hace relativamente poco tiempo, las mismas eran muy fáciles de manipular y abrir por los delincuentes, pero hoy en día, y gracias a la importante mejora y avance que han sufrido, resultan mucho más seguras.

Otra importante ventaja a mencionar es que resultan verdaderamente cómodas de abrir y cerrar a través del móvil, y es que a través de una sencilla aplicación del teléfono móvil se podrá abrir y cerrar la cerradura según las necesidades que se puedan tener. Son tan sumamente cómodas que no se tardará en olvidar el engorro de llevar siempre las llaves encima.

También hay que añadir que las mismas son muy fáciles de usar, de tal manera que prácticamente cualquier miembro de la familia podrá abrir y cerrar la puerta fácilmente sin tener ningún conocimiento de informática. Es tan fácil que incluso personas mayores con la aplicación instalada ya en su móvil podrán abrir y cerrar cómodamente y sin miedos a equivocarse, ya que sólo se necesita un código que permitirá abrir / cerrar.

Las cerraduras inteligentes están causando gran furor, por eso el auge en el uso de las mismas es verdaderamente sorprendente. Además, hay que añadir que añadir que las cerraduras inteligentes son muy sencillas de instalar, lo que significa que si se es un poco manitas no será necesario tener que contactar con un cerrajero de Soluciones para que se haga cargo de la instalación de la cerradura inteligente.

En escasos minutos se puede tener instalada una cerradura inteligente en la puerta del hogar, pero lógicamente para conseguir que la misma quede correctamente instalada hay que leer cuidadosamente todas las instrucciones que ofrece el fabricante, y el caso de tener el más mínima duda llamar a un cerrajero que se haga cargo de su instalación de manera segura, rápida y eficaz.

¿Las cerraduras inteligentes sólo se pueden abrir con el móvil?

No, por supuesto que no. Las cerraduras inteligentes no sólo pueden ser abiertas a través del teléfono móvil, sino que hay otras herramientas o posibilidades para proceder a su apertura o cierre. Hay muchos modelos de cerraduras inteligentes que pueden ser abiertas con llaves tradicionales, aunque también hay muchos otros modelos que se pueden abrir con mandos a distancia.

Pero como bien se decía, en el mercado se pueden encontrar un sinfín de modelos de cerraduras inteligentes a la venta a elegir, es precisamente por este motivo que cada vez están más de moda las cerraduras inteligentes que requieren de la huella dactilar , las que se están empezando a hacer un importante hueco entre las cerraduras tradicionales, ya que de este modo no son necesarios ni los móviles ni las claves para poder abrir la puerta.

Son seguras las cerraduras inteligentes?

Lógicamente, como todas las cerraduras, no brindan una seguridad al 100%, ya que los profesionales en la materia tienen un largo trabajo por delante para evitar que los hackers puedan acceder a una vivienda con esta clase de cerraduras sin problemas. Las empresas no dejan de investigar al respecto para mejorar día a día este tipo de cerraduras.

En los últimos años, son muchos los avances que se han logrado, avances que han permitido hacer mucho más seguras estas cerraduras, pero aún queda mucho por hacer, ya que los hackers también avanzan muy rápido a la hora de encontrar la manera de abrir este tipo de cerraduras. Y es que las primeras cerraduras inteligentes el mercado eran realmente fáciles de manipular y abrir.

Actualmente, se puede afirmar que resultan mucho más seguras que las primeras que salieron al mercado, aunque no puede decirse que las mismas sean seguras al 100%. Y es que los hackers nunca duermen, siempre están buscando nuevas vulnerabilidades a través de las que atacar una cerradura de este tipo y conseguir abrirla. Aun así, los expertos confirman que este tipo de cerraduras son bastante seguras y cómodas.

La gran ventaja es que la gran mayoría de fallos, la gran mayoría de vulnerabilidades, ya han sido detectados por los expertos y reparados, consiguiendo unas cerraduras mucho más efectivas en cuanto a su función se refiere. Esto ha hecho que cada vez sean más las viviendas particulares y empresas apuesten por las cerraduras inteligentes para proteger sus bienes.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
  • CONSENT
  • PHPSESSID
  • inbound_referral_site
  • lead_session
  • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Skip to content