Els panys complementàries Fac són ideals per evitar que ens puguin entrar a robar a través d’un mètode tan conegut i tan utilitzat pels lladres com és el bumping. Amb aquest tipus de panys la possibilitat que ens entrin a robar mitjançant bumping quedarà completament desactivada.

Anals dels panys FAC

La marca de panys Fac no és precisament una marca de nova creació, ni de bon tros, l’ensenya Fac és una ensenya nascuda l’any 1931 i en el seu moment van ser pioners en la realització dels panys de barra que incorporen clau. Per descomptat, amb el temps, han anat sortint altres competidors en el mateix segment de panys que adopten característiques similars als panys amb barra i clau de Fac però no són forrellats Fac realment.

També resulta ben cert que els forrellats Fac han anat evolucionat amb els anys i s’han anat adaptant sempre a les noves tecnologies i avenços que al llarg de la història han anat, segueixen i seguiran apareixent.

Un altre aspecte destacable de l’evolució històrica de Fac és que de la mateixa manera que els seus productes han anat evolucionant tècnicament a la calor de l’aparició de noves tecnologies, de nous processos i de nous procediments, el disseny dels productes també ha seguit una franca, clara i nítida evolució.

Així, la combinació tècnica de prestacions tècniques i d’atributs de disseny que tenen en l’actualitat els productes de l’ensenya Fac fa que els mateixos siguin dels productes amb uns majors atractius del mercat.

Actualment hi ha al mercat panys Fac de totes les mides, de tots els colors, de tots els dissenys, de tots els preus i aptes per a tot tipus d’usos. Així, per exemple, tant poden trobar panys molt econòmiques i senzilles com poden trobar-panys molt sofisticades i d’imports més elevats. De la mateixa manera, en l’actualitat, poden trobar-panys que serveixen per protegir llars, altres per protegir trasters i fins i tot hi ha models determinats que serveixen per aportar protecció a vehicles.

Com són els panys Fac?

Els panys Fac es caracteritzen per incorporar un mecanisme de tancament que impedeix que el pany pugui ser forçada mitjançant el sistema clàssic de l’apalancament i també és resistent als intents d’assalt i atac mitjançant el sistema del bumping.

Un altre aspecte molt destacable i interessant dels panys Fac és que les mateixes resulten òptimes, resulten ideals per a combinar-les amb alguna altra pany d’un altre tipus que incorpori la porta. Sent molt ressenyable que els panys de Fac poden ser instal·lades en tot tipus de portes, incloent -per descomptat- les portes blindades.

Per a les persones que es preocupen pel preu dir-los que els panys de Fac resulten ideals, ja que les mateixes són unes panys que tenen una gran qualitat i que ofereixen unes grans prestacions però que alhora tenen un preu més que interessant. Són panys de bon preu, el que les fa ideals per a tot tipus de públic.

De manera que els panys Fac esdevenen una peça complementària ideal per reforçar la seguretat de qualsevol llar, de qualsevol lloc. La seguretat mai ha de ser petita en cap lloc i per això qualsevol mesura de seguretat complementària que s’aporti sempre resulta interessant i benvinguda.

Així també els panys Fac no són tan sols ideals per combinar amb una altra pany, ja que les mateixes també resulten ideals de posar, encara que s’hagi instal·lat un sistema d’alarma o qualsevol altre sistema de vigilància i seguretat que es pugui posseir.

Quan es parla dels panys Fac s’està parlant d’una modalitat de tipus de pany però no es parla d’un únic model de pany, és a dir, hi ha diferents models concrets de panys Fac.

Existeixen models de panys Fac que són capaços d’obrir i tancar per banda i banda de la porta, és a dir, que es poden obrir i tancar tant per dins de la porta com per fora, tant per la part anterior com per la part posterior i després existeixen altres models que només poden ser oberts i tancats per la part posterior de la porta.

Algunes de les panys Fac fins i tot arriben a incorporar un botó perquè si es deixa premut la porta no pugui ser oberta de cap manera des de l’exterior, fins i tot en aquests casos no podrà obrir-se ni amb una clau per al pany mentre estigui el botó premut.

On col·locar a casa meva un pany Fac?

Qualsevol porta on es vulgui reforçar la seva seguretat un pany Fac sempre resultarà benvinguda, ara bé, si es vol saber el lloc ideal per a les mateixes pot dir-se que els panys Fac són ideals per reforçar l’accés principal de qualsevol habitatge ja que reforcen enormement la seva seguretat.

Per fer una prova d’això tan sols cal preguntar-li a una bona manyà que tipus de pany complementària recomana per la porta principal de la llar, gairebé amb total seguretat el pany que recomanarà, serà el pany d’aquest tipus de panys complementàries Fac que en aquest article estem parlant.

Pot ser que buscant opcions a les botigues es trobin alternatives als panys Fac, per descomptat hi ha altres marques i algunes també de molt bones, però no convé deixar-se arribar només pel preu o per les aparences doncs moltes panys poden ser molt semblants, però en realitat no oferir la mateixa qualitat que la que ofereix els panys Fac.

Els panys Fac són panys que ofereixen una gran fiabilitat, són panys que ens doten d’una gran confiança i per això és recomanable apostar per aquesta marca o, si no, apostar per marques que realment ofereixin la qualitat i les garanties que només una marca de primer nivell com Fac pot oferir.

Dit d’una altra manera l’anterior, amb la seguretat no es juga i no es tracta que només es pugui comprar la marca Fac, ja que evidentment hi ha altres opcions en el mercat però sí que resulta clar que s’ha d’apostar per una aposta segura com és Fac o per una alternativa viable a aquesta.

Per als que no posin o no trobin valor a disposar d’un pany complementària a la principal dir-los que la gran majoria de lladres no són experts professionals de grans màfies organitzades, aquests fan molt soroll mediàtic, però numèricament són els menys, són pocs. La gran majoria de lladres són lladres per distracció o per oportunitat, és a dir, són lladres que es volen aprofitar dels llocs que l’hi posen més fàcil i defugen de tot allò que els pot resultar més difícil i en conseqüència de ser més fàcil de ser atrapats

Així, en base l’anterior, bé pot dir-se que ningú per mil panys que posi podrà evitar mai al 100% les possibilitats que li entrin a robar, però sens dubte minimitzarà molt les mateixes i espantarà moltíssim a la majoria de lladres convencionals com més capes de seguretat posi i una d’aquestes panys és una bona capa de seguretat sense cap tipus de dubte.

Las cerraduras complementarias Fac son ideales para evitar que nos puedan entrar a robar a través de un método tan conocido y tan utilizado por los ladrones como es el bumping. Con este tipo de cerraduras la posibilidad de que nos entren a robar mediante bumping quedará completamente desactivada.

Anales de las cerraduras FAC

La marca de cerraduras Fac no es precisamente una marca de nueva creación, ni mucho menos, la enseña Fac es una enseña nacida en 1931 y en su momento fueron pioneros en la realización de las cerraduras de barra que incorporan clave. Por supuesto, con el tiempo, han ido saliendo otros competidores en el mismo segmento de cerraduras que adoptan características similares a las cerraduras con barra y clave de Fac pero no son cerrojos Fac realmente.

También resulta cierto que los cerrojos Fac han ido evolucionado con los años y se han ido adaptando siempre a las nuevas tecnologías y avances que a lo largo de la historia han ido, siguen y seguirán apareciendo.

Otro aspecto destacable de la evolución histórica de Fac es que al igual que sus productos han ido evolucionando técnicamente al calor de la aparición de nuevas tecnologías, de nuevos procesos y de nuevos procedimientos, el diseño de los productos también ha seguido una franca, clara y nítida evolución.

Así, la combinación técnica de prestaciones técnicas y de atributos de diseño que tienen en la actualidad los productos de la enseña Fac hace que los mismos sean los productos con unos mayores atractivos del mercado.

Actualmente hay en el mercado cerraduras Fac de todos los tamaños, de todos los colores, de todos los diseños, de todos los precios y aptos para todo tipo de usos. Así, por ejemplo, tanto pueden encontrar cerraduras muy económicas y sencillas como pueden encontrarse cerraduras muy sofisticadas y de importes más elevados. Del mismo modo, en la actualidad, pueden encontrarse cerraduras que sirven para proteger hogares, otros para proteger trasteros e incluso hay modelos determinados que sirven para aportar protección a vehículos.

Como son las cerraduras Fac?

Las cerraduras Fac se caracterizan por incorporar un mecanismo de cierre que impide que la cerradura pueda ser forzada mediante el sistema clásico del apalancamiento y también es resistente a los intentos de asalto y ataque mediante el sistema del bumping.

Otro aspecto muy destacable e interesante de las cerraduras Fac es que las mismas resultan óptimas, resultan ideales para combinarlas con alguna otra cerradura de otro tipo que incorpore la puerta. Siendo muy reseñable que las cerraduras de Fac pueden ser instaladas en todo tipo de puertas, incluyendo -por supuesto- las puertas blindadas.

Para las personas que se preocupan por el precio decirles que las cerraduras de Fac resultan ideales, ya que las mismas son unas cerraduras que tienen una gran calidad y que ofrecen unas grandes prestaciones pero que a la vez tienen un precio más que interesante. Son cerraduras de buen precio, lo que las hace ideales para todo tipo de público.

De modo que las cerraduras Fac convierten en una pieza complementaria ideal para reforzar la seguridad de cualquier hogar, de cualquier lugar. La seguridad nunca debe ser pequeña en ningún sitio y por eso cualquier medida de seguridad complementaria que aporte siempre resulta interesante y bienvenida.

Así también las cerraduras Fac no son sólo ideales para combinar con otra cerradura, ya que las mismas también resultan ideales de poner, aunque se haya instalado un sistema de alarma o cualquier otro sistema de vigilancia y seguridad que se pueda poseer.

Cuando se habla de las cerraduras Fac está hablando de una modalidad de tipo de cerradura pero no se habla de un único modelo de cerradura, es decir, hay diferentes modelos concretos de cerraduras Fac.

Existen modelos de cerraduras Fac que son capaces de abrir y cerrar por ambos lados de la puerta, es decir, que se pueden abrir y cerrar tanto por dentro de la puerta como por fuera, tanto por la parte anterior como por la parte posterior y luego existen otros modelos que sólo pueden ser abiertos y cerrados por la parte posterior de la puerta.

Algunas de las cerraduras Fac incluso llegan a incorporar un botón para que si se deja pulsado la puerta no pueda ser abierta en modo desde el exterior, incluso en estos casos no podrá abrirse ni con una llave para el cerradura mientras esté el botón pulsado.

Dónde colocar en mi casa una cerradura Fac?

Cualquier puerta donde se quiera reforzar su seguridad una cerradura Fac siempre resultará bienvenida, ahora bien, si se quiere saber el lugar ideal para las mismas puede decirse que las cerraduras Fac son ideales para reforzar el acceso principal de cualquier vivienda ya que refuerzan enormemente su seguridad.

Para hacer una prueba de ello tan sólo hay que preguntarle a un buen cerrajero que tipo de cerradura complementaria recomienda por la puerta principal del hogar, casi con total seguridad la cerradura que recomendará, será la cerradura de este tipo de cerraduras complementarias Fac que en este artículo estamos hablando.

Puede que buscando opciones en las tiendas se encuentren alternativas a las cerraduras Fac, por supuesto hay otras marcas y algunas también de muy buenas, pero no conviene dejarse llegar sólo por el precio o por las apariencias pues muchas cerraduras pueden ser muy similares, pero en realidad no ofrecer la misma calidad que la que ofrece las cerraduras Fac.

Las cerraduras Fac son cerraduras que ofrecen una gran fiabilidad, son cerraduras que nos dotan de una gran confianza y por ello es recomendable apostar por esta marca o, si no, apostar por marcas que realmente ofrezcan la calidad y las garantías que sólo una marca de primer nivel como Fac puede ofrecer.

Dicho de otro modo la anterior, con la seguridad no se juega y no se trata de que sólo se pueda comprar la marca Fac, ya que evidentemente hay otras opciones en el mercado pero sí resulta claro que se debe apostar por una apuesta segura como es Fac o por una alternativa viable a esta.

Para los que no pongan o no encuentren valor a disponer de una cerradura complementaria a la principal decirles que la gran mayoría de ladrones no son expertos profesionales de grandes mafias organizadas, estos hacen mucho ruido mediático, pero numéricamente son los menos, son pocos. La gran mayoría de ladrones son ladrones por distracción o por oportunidad, es decir, son ladrones que se quieren aprovechar de los lugares que se lo ponen más fácil y huyen de todo lo que les puede resultar más difícil y en consecuencia ser más fácil ser atrapados

Así, en base lo anterior, bien puede decirse que nadie por mil cerraduras que ponga podrá evitar nunca al 100% las posibilidades que le entren a robar, pero sin duda minimizará mucho las mismas y asustará muchísimo a la mayoría de ladrones convencionales cuanto más capas de seguridad ponga y una de estas cerraduras es una buena capa de seguridad sin ningún tipo de duda.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
  • CONSENT
  • PHPSESSID
  • inbound_referral_site
  • lead_session
  • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Skip to content