La marca de panys Tesa és una de les marques que gaudeix de major coneixement, reconeixement i prestigi del mercat. En les següents línies es pretenen mostrar alguns dels aspectes clau de la companyia, així com algunes de les principals panys que l’ensenya posa al mercat.

La varietat de panys que Tesa posa al mercat és extraordinàriament alta, de manera que no serà gens difícil trobar aquella pany que s’ajusta a les concretes necessitats d’allò que no es va buscant.

Cilindres Tesa

Una de les clares apostes de Tesa es troba en els cilindres. Per això Tesa ofereix cilindres per a tot tipus de clients, cilindres per a tots els gustos. Bé pot dir-se que Tesa abasta des del segment més barat i senzill dels cilindres fins al segment més car i exclusiu dels mateixos.

Actualment Tesa és l’empresa líder europea en l’àmbit dels cilindres. El seu potencial de creixement segueix sent enorme i tot apunta que el seu desenvolupament durarà per molt temps.

Cilindre estàndard Tesa

Si es busca un cilindre senzill i econòmic, un cilindre per a qui no tingui grans pretensions, però vulgui bones prestacions el model TE5 de Tesa és l’elecció ideal.

El model TE5 de Tesa no és l’únic model econòmic de la gamma de Tesa, ni molt menys, però sí que resulta un dels més interessants d’esmentar per les seves particulars característiques.

Dins de la gamma de cilindres econòmics, però d’una categoria una mica superior es troben els models TD5 i TE6.

Cilindres de seguretat Tesa

Per als qui desitgin una protecció superior els cilindres de seguretat de Tesa són l’opció que caminen buscant. Els models de seguretat de Tesa es caracteritzen per tenir una clau plana, pistons d’alta precisió amb moll i també compten amb sistemes per evitar la seva extracció i sistemes per evitar el bumping.

Parlant de models concrets esmentar als models ST6, T60, T70 o al model T80, entre d’altres, com una bona opció i al model T10p com una opció extraordinària.

Cilindres d’alta seguretat Tesa

Dins de l’àmbit dels cilindres qui busquin una protecció encara més superior, els que busquin el més exclusiu i el que ofereix la més alta seguretat han de girar els seus ulls cap als cilindres d’alta seguretat que ofereix Tesa.

Les claus d’aquest tipus de cilindres són anti-còpia, evitant així que puguin fer-se còpies de les mateixes, alhora que disposen de tots els mecanismes de seguretat que ja s’han esmentat per als models més senzills. Fins i tot, alguns d’aquests models més sofisticats, permeten la connexió amb sistemes electrònics per optimitzar la seguretat del cilindre.

Els cilindres més destacats d’aquesta gamma de Tesa són els cilindres ST8, TK6, Tk80 i el TK100, entre d’altres.

Panys de seguretat Tesa

En els panys de seguretat es troba un dels clars productes ensenya de la companyia, Tesa és altament especialista en panys de seguretat i ofereix opcions que s’adapten a tot tipus de necessitats.

Forrellats de seguretat Tesa

Els forrellats de seguretat de Tesa són molt difícils de ser atacats pels lladres. Les mateixes es mantenen a la vista, però ofereixen un elevat punt de seguretat a l’interior de les llars que protegeixen.

Encara centrats en aquest punt cal parlar dels panys mono-punt que es complementen amb forrellats de sobreposar, això ofereix una seguretat encara més gran. Resulten excel·lents els models TS10, 2110 o el DIVA amb el forrellat 8CER.

Panys de sobreposar multipunt Tesa

Els panys sobreposades Tesa són ideals per evitar l’apalancament que intenten molts lladres. Les mateixes també resulten destacables per disposar de cilindres de seguretat el que les converteix en elements molt complets en conjunt.

Aquest tipus de panys són resulten gens complexes d’instal·lar. Ara bé, que no resultin difícils no vol dir que no s’hagi de confiar en la qualitat que ofereix un manyà de bona qualitat doncs d’instal·lar un pany mal es poden derivar conseqüències desastroses.

D’aquest tipus de panys és interessant prendre nota dels models Ts30, Ts50 i del model multifort M750.

Panys de seguretat monopunt Tesa

En el model R200B de Tesa es troba una de les panys de seguretat mico-punt del mercat. És un pany extraordinàriament completa que combat bé a les palanques i als bulons.

Bones alternatives als models anteriorment esmentats són els panys R100B i R400B.

Panys de seguretat multipunt Tesa

Aquest tipus de panys són les que estan experimentant un major nivell de creixement, un major nivell de demanda per part dels clients. La veritat és que són elements molt complets, i superiors a models similars que ofereix la competència, que ofereixen una gran varietat d’elements de protecció com a punts de tancament independents, sistema de maneta que no pot ser sortejat amb targetes, protecció perimetral mitjançant el marc, etc.

D’aquest tipus de panys convé prendre nota dels models TLB (en les seves diferents variants), TMB motoritzada, XT Premium.

Escuts de seguretat Tesa

La millor manera de protegir un cilindre és instal·lant en el mateix uns escuts protectors que els protegeixin. Serveixen per diferents coses, però especialment són una bona barrera per evitar els atacs mitjançant trepant.

L’escut haurà d’escollir depenent del pany o del cilindre que s’hagi pel que no es pot recomanar un model concret, però hi ha uns models més comuns d’escuts que altres i aquests són els E300, els de la gamma E700 en les seves diferents variants i el E800.

¿Tesa fabrica més coses a part de panys?

Sí, un rotund, si. De la mateixa manera que Tesa no va començar fabricant panys ara no fabrica només panys si bé és cert que s’ha decantat cap a un segment més concret i no abasta àmbits tan dispars com va passar fa moltes dècades.

Actualment Tesa fabrica des manilles fins poms o cadenats, passant per portes automàtiques o portes cuirassades entre altres productes. Sigui com sigui tots els productes de Tesa es caracteritzen per oferir un alt grau de seguretat, tots els productes de Tesa es caracteritzen per oferir un alt grau i un alt grau de prestacions als clients.

Què és el sistema de amaestrament electrònic eCLIQ?

El sistema e CLIQ és el sistema de mestrejament de Tesa fins a l’actualitat. És sens dubte un sistema que ofereix un nivell de seguretat superior.

Aquest sistema permet que diferents tipus de claus puguin ser utilitzades en un mateix cilindre, permet programació d’obertura de les claus perquè aquestes funcionin només en un determinat rang d’hores, etc.

El sistema e CLIQ és un sistema que no compta amb cap tipus de cables qual cosa facilita en gran manera la instal·lació en qualsevol lloc. Sens dubte una gran opció a tenir molt en compte.

La marca de cerraduras Tesa es una de las marcas que goza de mayor conocimiento, reconocimiento y prestigio del mercado. En las siguientes líneas se pretenden mostrar algunos de los aspectos clave de la compañía, así como algunas de las principales cerraduras que la enseña pone en el mercado.

La variedad de cerraduras que Tesa pone en el mercado es extraordinariamente alta, por lo que no será nada difícil encontrar aquella cerradura que se ajusta a las concretas necesidades de lo que no se busca.

Cilindros Tesa

Una de las claras apuestas de Tesa se encuentra en los cilindros. Por eso Tesa ofrece cilindros para todo tipo de clientes, cilindros para todos los gustos. Bien puede decirse que Tesa abarca desde el segmento más barato y sencillo de los cilindros hasta el segmento más caro y exclusivo de los mismos.

Actualmente Tesa es la empresa líder europea en el ámbito de los cilindros. Su potencial de crecimiento sigue siendo enorme y todo apunta a que su desarrollo durará por mucho tiempo.

Cilindro estándar Tesa

Si se busca un cilindro sencillo y económico, un cilindro para quien no tenga grandes pretensiones, pero quiera buenas prestaciones el modelo TE5 de Tesa es la elección ideal.

El modelo TE5 de Tesa no es el único modelo económico de la gama de Tesa, ni mucho menos, pero sí resulta uno de los más interesantes de mencionar por sus particulares características.

Dentro de la gama de cilindros económicos, pero de una categoría algo superior se encuentran los modelos TD5 y TE6.

Cilindros de seguridad Tesa

Para quienes deseen una protección superior los cilindros de seguridad de Tesa son la opción que andan buscando. Los modelos de seguridad de Tesa se caracterizan por tener una llave plana, pistones de alta precisión con muelle y también cuentan con sistemas para evitar su extracción y sistemas para evitar el bumping.

Hablando de modelos concretos mencionar los modelos ST6, T60, T70 o al modelo T80, entre otros, como una buena opción y al modelo T10p como una opción extraordinaria.

Cilindros de alta seguridad Tesa

Dentro del ámbito de los cilindros que busquen una protección aún más superior, los que buscan el más exclusivo y lo que ofrece la más alta seguridad deben girar sus ojos hacia los cilindros de alta seguridad que ofrece Tesa.

Las claves de este tipo de cilindros son anti-copia, evitando así que puedan hacerse copias de las mismas, a la vez que disponen de todos los mecanismos de seguridad que ya se han mencionado para los modelos más sencillos. Incluso, algunos de estos modelos más sofisticados, permiten la conexión con sistemas electrónicos para optimizar la seguridad del cilindro.

Los cilindros más destacados de esta gama de Tesa son los cilindros ST8, TK6, Tk80 y el TK100, entre otros.

Cerraduras de seguridad Tesa

En las cerraduras de seguridad se encuentra uno de los claros productos enseña de la compañía, Tesa es altamente especialista en cerraduras de seguridad y ofrece opciones que se adaptan a todo tipo de necesidades.

Cerrojos de seguridad Tesa

Los cerrojos de seguridad de Tesa son muy difíciles de ser atacados por los ladrones. Las mismas se mantienen a la vista, pero ofrecen un elevado punto de seguridad en el interior de los hogares que protegen.

Aunque centrados en este punto hay que hablar de las cerraduras mono-punto que se complementan con cerrojos de sobreponer, esto ofrece una seguridad aún mayor. Resultan excelentes los modelos TS10, 2110 o la DIVA con el cerrojo 8CER.

Cerraduras de sobreponer multipunto Tesa

Las cerraduras sobrepuestas Tesa son ideales para evitar el apalancamiento que intentan muchos ladrones. Las mismas también resultan destacables para disponer de cilindros de seguridad lo que las convierte en elementos muy completos en conjunto.

Este tipo de cerraduras son resultan nada complejas de instalar. Ahora bien, que no resulten difíciles no significa que no tenga que confiar en la calidad que ofrece un cerrajero de buena calidad pues de instalar una cerradura mal se pueden derivar consecuencias desastrosas.

De este tipo de cerraduras es interesante tomar nota de los modelos Ts30, Ts50 y del modelo multifort M750.

Cerraduras de seguridad monopunto Tesa

En el modelo R200B de Tesa se encuentra una de las cerraduras de seguridad mono-punto del mercado. Es una cerradura extraordinariamente completa que combate bien a las palancas y los bulones.

Buenas alternativas a los modelos anteriormente mencionados son las cerraduras R100B y R400B.

Cerraduras de seguridad multipunto Tesa

Este tipo de cerraduras son las que están experimentando un mayor nivel de crecimiento, un mayor nivel de demanda por parte de los clientes. La verdad es que son elementos muy completos, y superiores a modelos similares que ofrece la competencia, que ofrecen una gran variedad de elementos de protección como puntos de cierre independientes, sistema de manivela que no puede ser sorteado con tarjetas, protección perimetral mediante el marco, etc.

De este tipo de cerraduras conviene tomar nota de los modelos TLB (en sus diferentes variantes), TMB motorizada, XT Premium.

Escudos de seguridad Tesa

La mejor manera de proteger un cilindro es instalando en el mismo unos escudos protectores que los protejan. Sirven para diferentes cosas, pero especialmente son una buena barrera para evitar los ataques mediante taladro.

El escudo tendrá que escoger dependiendo de la cerradura o del cilindro que se haya por lo que no se puede recomendar un modelo concreto, pero hay unos modelos más comunes de escudos que otros y estos son los E300, los de la gama E700 en sus diferentes variantes y el E800.

¿Tesa fabrica más cosas aparte de cerraduras?

Sí, un rotundo, sí. Del mismo modo que Tesa no comenzó fabricando cerraduras ahora no fabrica sólo cerraduras si bien es cierto que se ha decantado hacia un segmento más concreto y no abarca ámbitos tan dispares como ocurrió hace muchas décadas.

Actualmente Tesa fabrica desde esposas hasta pomos o candados, pasando por puertas automáticas o puertas acorazadas entre otros productos. Sea como sea todos los productos de Tesa se caracterizan por ofrecer un alto grado de seguridad, todos los productos de Tesa se caracterizan por ofrecer un alto grado y un alto grado de prestaciones a los clientes.

¿Qué es el sistema de amaestramiento electrónico eCLIQ?

El sistema y CLIQ es el sistema de amaestramiento de Tesa hasta la actualidad. Es sin duda un sistema que ofrece un nivel de seguridad superior.

Este sistema permite que diferentes tipos de claves puedan ser utilizadas en un mismo cilindro, permite programación de apertura de las claves para que estas funcionen sólo en un determinado rango de horas, etc.

El sistema y CLIQ es un sistema que no cuenta con ningún tipo de cables que facilita en gran medida la instalación en cualquier lugar. Sin duda una gran opción a tener muy en cuenta.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
  • CONSENT
  • PHPSESSID
  • inbound_referral_site
  • lead_session
  • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Skip to content