Hi ha una gran diversitat de caixes fortes entre les que escollir, de manera que no es pot dir que hi hagi un únic tipus de caixa forta o un únic model concret de caixa forta que resulti recomanable, ja que en realitat són molt variades les opcions recomanables que existeixen.

En aquest article anem a veure llavors algunes recomanacions per saber com escollir la millor caixa forta, coneixent les diferents opcions que existeixen i les diferents variables que permeten parlar d’una millor o pitjor elecció en caixes fortes.

Essencials marques de caixes fortes a Espanya

Buscant per Internet botigues online on venguin caixes fortes o visitant comerços físics on es venguin aquest tipus de productes és fàcil fer-se una composició de lloc de moltes de les marques existents en el mercat de les caixes fortes. En aquest cas també és important saber diferenciar entre aquelles que són bones marques de caixes fortes i aquelles que no són tan bones o reconegudes.

Per descomptat ha de realitzar una prevenció a l’anterior, és cert que hi ha unes marques de caixes fortes que són millors, més segures i fiables que altres, això succeeix en tots els productes, però també és cert que hi ha unes marques de caixes fortes que poden ser més adequades per a un tipus de persones que busquen unes necessitats concretes en el producte i altres marques que poden resultar més recomanades i recomanables per a un altre tipus de persones que busquen altres atributs en les caixes fortes.

Ara bé, realitzada la prevenció anterior tal com es deia hi ha unes marques que poden ser considerades millors i més segures que altres. Algunes d’aquestes marques que destaquen sobre la resta són per exemple l’ arxiconeguda Fichet, però també les ensenyes Baussa, Burg Wachter, Gruber, FAC, Olle, Techove, Gunnebo, INN o soler, entre altres.

Com seleccionar una caixa forta

Per poder comprar la caixa forta més adequada, el més recomanable és disposar de totes les dades, de totes les variables que ens han de portar a escollir amb determinació aquella volta que resulta més adequada al nostre cas en particular.

Algunes de les principals variables a prendre en consideració són per exemple la mida que es desitja la caixa, l’ús previst per a la mateixa i, entre altres, per descomptat, el pressupost que es disposa per a adquirir la mateixa.

Així, en els següents apartats es podrà veure com escollir una determinada caixa forta en relació amb les variables anteriors esmentades.

Quina utilització li vas a donar a la caixa forta?

L’ús que se li va a donar a una caixa forta resulta molt més important del que sembla, ja que del que es vagi a conservar en el seu interior -i del valor de tot això- dependran aspectes tan importants com el nivell de resistència de la caixa forta en general i de la capacitat de resistir a l’aigua, al foc ia altres circumstàncies adverses en concret.

L’anterior determinarà en gran manera l’elecció d’una determinada caixa forta i tot això és una bona mostra d’allò que s’indicava que una marca i un model concret que pot ser molt adequat per a un tipus de persona pot no ser-ho o no ser-ho tant per una altra.

Així, per exemple, una persona que requereixi d’una caixa de màxima seguretat que resisteixi el màxim a tots els intents de robatori, a incendis, inundacions i altres podrà necessitar uns tipus molt concrets de caixa forta (veure més en tipus de caixes fortes) , per contra algú que potser no requereixi de tanta fortalesa a la caixa forta podrà no necessitar el més avançat dels models i un altre model més assequible que a una altra persona no li serviria de res a ella li resulta ideal, i tot això sent ambdues caixes fortes dues bones caixes fortes de dues bones marques reconegudes.

Quina protecció comprar?

Les caixes fortes es distingeixen per diferents nivells de protecció, per diferents graus més ben dit. Concretament les caixes fortes poden dividir-se en nou nivells o graus, van dividides en nivells o graus de l’1 al 9.

Cal destacar que en les caixes fortes que s’utilitzen en els habitatges comuns no existeix una homologació de les mateixes en base als nivells de seguretat o graus de protecció anteriorment esmentats com per contra si que succeeix amb les caixes fortes que poden tenir, per exemple, les caixes fortes utilitzades en les joieries o en els bancs, llocs que per motius evidents requereixen d’un nivell de seguretat molt més elevat.

Un altre dels aspectes que determina el nivell de protecció de la caixa forta és el pes de la mateixa, es pot dir que a major pes més seguretat teòrica. Aquesta regla no és una regla exacta ni certa en tots els aspectes, però si que resulta clarament certa en un cas, vegem:

Les caixes més pesades evidentment no ofereixen més protecció merament pel seu pes, doncs evidentment un major pes no garanteix que la porta de la mateixa sigui més resistent ni que tingui una major o menor resistència davant d’un incendi o una inundació, però resulta evident que a major pes major dificultat per traslladar una caixa forta i tenint present que la majoria de lladres quan entren a robar busquen alguna cosa poc pesat i no porten equipament suficient per transportar grans pesos, per això la conseqüència lògica és que a major pes -i de no poder obrir la caixa- la majoria de lladres desistiran de l’esforç d’emportar-se una caixa forta molt difícil o impossible de comportar per a ells.

Hay una gran diversidad de cajas fuertes entre las que escoger, por lo que no se puede decir que haya un único tipo de caja fuerte o un único modelo concreto de caja fuerte que resulte recomendable, ya que en realidad son muy variadas las opciones recomendables que existen.

En este artículo vamos a ver entonces algunas recomendaciones para saber cómo elegir la mejor caja fuerte, conociendo las diferentes opciones que existen y las diferentes variables que permiten hablar de una mejor o peor elección en cajas fuertes.

Esenciales marcas de cajas fuertes en España

Buscando por Internet tiendas online donde vendan cajas fuertes o visitante comercios físicos donde se vendan este tipo de productos es fácil hacerse una composición de lugar de muchas de las marcas existentes en el mercado de las cajas fuertes. En este caso también es importante saber diferenciar entre aquellas que son buenas marcas de cajas fuertes y aquellas que no son tan buenas o reconocidas.

Por supuesto debe realizar una prevención a la anterior, es cierto que hay unas marcas de cajas fuertes que son mejores, más seguras y fiables que otros, esto sucede en todos los productos, pero también es cierto que hay unas marcas de cajas fuertes que pueden ser más adecuadas para un tipo de personas que buscan unas necesidades concretas en el producto y otras marcas que pueden resultar más recomendadas y recomendables para otro tipo de personas que buscan otros atributos en las cajas fuertes.

Ahora bien, realizada la prevención anterior tal como se decía hay unas marcas que pueden ser consideradas mejores y más seguras que otras. Algunas de estas marcas que destacan sobre el resto son por ejemplo la archiconocida Fichet, pero también las enseñas Baussant, Burg Wachter, Gruber, FAC, Olle, Techove, Gunnebo, INN o soler, entre otros.

Cómo seleccionar una caja fuerte

Para poder comprar la caja fuerte más adecuada, lo más recomendable es disponer de todos los datos, de todas las variables que nos deben llevar a elegir con determinación esa vuelta que resulta más adecuada a nuestro caso en particular.

Algunas de las principales variables a tomar en consideración son por ejemplo el tamaño que se desea la caja, el uso previsto para la misma y, entre otros, por supuesto, el presupuesto que se dispone para adquirir la misma.

Así, en los siguientes apartados se podrá ver cómo escoger una determinada caja fuerte en relación con las variables anteriores mencionadas.

Qué utilización le vas a dar a la caja fuerte?

El uso que se le va a dar a una caja fuerte resulta mucho más importante de lo que parece, ya que de lo que se vaya a conservar en su interior -y del valor de todo esto- dependerán aspectos tan importantes como el nivel de resistencia de la caja fuerte en general y de la capacidad de resistir al agua, al fuego ya otras circunstancias adversas en concreto.

El anterior determinará en gran medida la elección de una determinada caja fuerte y todo esto es una buena muestra de lo que se indicaba que una marca y un modelo concreto que puede ser muy adecuado para un tipo de persona puede no serlo o no serlo tanto para otra.

Así, por ejemplo, una persona que requiera de una caja de máxima seguridad que resista el máximo a todos los intentos de robo, incendios, inundaciones y otros podrá necesitar unos tipos muy concretos de caja fuerte (ver más en tipo de cajas fuertes ), por el contrario alguien que quizás no requiera de tanta fortaleza en la caja fuerte podrá no necesitar el más avanzado de los modelos y otro modelo más asequible que a otra persona no le serviría de nada a ella le resulta ideal, y todo ello siendo ambas cajas fuertes dos buenas cajas fuertes de dos buenas marcas reconocidas.

¿Qué protección comprar?

Las cajas fuertes se distinguen por diferentes niveles de protección, por diferentes grados mejor dicho. Concretamente las cajas fuertes pueden dividirse en nueve niveles o grados, van divididas en niveles o grados del 1 al 9.

Cabe destacar que en las cajas fuertes que se utilizan en las viviendas comunes no existe una homologación de las mismas en base a los niveles de seguridad o grados de protección anteriormente mencionados como por contra sí que sucede con las cajas fuertes que pueden tener, por ejemplo , las cajas fuertes utilizadas en las joyerías o en los bancos, lugares que por motivos evidentes requieren de un nivel de seguridad mucho más elevado.

Otro de los aspectos que determina el nivel de protección de la caja fuerte es el peso de la misma, se puede decir que a mayor peso mayor seguridad teórica. Esta regla no es una regla exacta ni cierta en todos los aspectos, pero si que resulta claramente cierta en un caso, veamos:

Las cajas más pesadas evidentemente no ofrecen más protección meramente por su peso, pues evidentemente un mayor peso no garantiza que la puerta de la misma sea más resistente ni que tenga una mayor o menor resistencia ante un incendio o una inundación, pero resulta evidente que a mayor peso mayor dificultad para trasladar una caja fuerte y teniendo presente que la mayoría de ladrones cuando entran a robar buscan algo poco pesado y no llevan equipamiento suficiente para transportar grandes pesos, por lo que la consecuencia lógica es que a mayor peso -y de no poder abrir la caja- la mayoría de ladrones desistirán del esfuerzo de llevarse una caja fuerte muy difícil o imposible de comportarse para ellos.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
  • CONSENT
  • PHPSESSID
  • inbound_referral_site
  • lead_session
  • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Skip to content