Qui està llegint estigui article probablement estigui preocupat per la seva seguretat i la del seu entorn. En l’àmbit de la seguretat un dels punts clau es troba a les portes d’accés a la llar, local o lloc on residim o treballem i un dels punts essencials de les portes es troba en el seu pany i en la fortalesa o debilitat d’aquestes . Analitzem en aquest article els aspectes concernents als cilindres antibumping.

I quan es entren a analitzar els aspectes detallats sobre els cilindres antibumping, el primer que s’ha de dir és que els mateixos estan especialment pensats i plantejats per evitar posar-ho fàcil als lladres en una de les tècniques per accedir il·lícitament als llocs que volen robar més utilitzades en l’actualitat, són cilindres pensats per evitar el bumping.

Per als qui no ho coneguin el bumping una tècnica que permet a l’lladre sortejar els mecanismes de seguretat d’un pany que no porti sistema antibumping en menys d’un minut, permetent un accés extraordinàriament ràpid per entrar a robar.

Què són els cilindres antibumping?

Els cilindres antibumping són cilindres de panys que porten incorporat un sistema d’eficàcia provada per evitar el sistema de l’bumping.

Òbvia i evidentment, com en qualsevol altre producte, dins dels panys també hi ha diferents nivells de qualitat i prestacions, per això no tots els panys del mercat vénen equipades amb sistema antibumping.

De la mateixa manera, en el cas dels panys que sí que incorporen sistemes antibumping, també hi ha diferències entre elles mateixes a nivell de qualitat i, en conseqüència, de capacitat de resistència al bumping. Per això resulta interessant i imprescindible escollir un pany que incorpori en el seu cilindre ja no tan sols un sistema antibumping, sinó que aquest sistema antibumping sigui prou segur.

En conseqüència de tot l’anterior l’ideal és deixar-se aconsellar per autèntics professionals en la matèria, ja que en realitat són els únics que podran aconsellar sense possibilitat d’errors ni equívocs sobre que models concrets poden ser i seran els més acords a les nostres necessitats específiques.

Com podem saber si la nostra pany és antibumping?

A simple vista no es pot discernir simplement mirant un pany si la mateixa porta sistema antibumping incorporat o, si, per contra, no el porta. No és possible discernir-tret, és clar, que es sigui un expert en la matèria.

Així, resultant constatat que als ulls d’un no expert en panys pot resultar impossible diferenciar entre un pany el cilindre sigui resistent als atacs per bumping cal dir que en la pràctica queden dues formes principals de descobrir si el pany en qüestió porta sistema antibumping incorporat en el seu cilindre o si, per contra, no porta el mateix.

La primera de les formes per conèixer si la nostra pany té sistema antibumping en el seu forrellat és consultar informació sobre aquest model concret buscant a Internet. Aquest model és ideal per la seva rapidesa i simplicitat, però té un greu problema: per a qui no està acostumat a diferenciar dia a dia amb panys pot ser difícil de distingir i conèixer el model concret del qual es tracta.

Així com d’altres elements de la llar es sol guardar llibre d’instruccions, la caixa on venia el producte, etc., en el supòsit dels panys no sempre és així, al contrari, en la majoria dels casos no es guarda la caixa de el pany o mai s’ha tingut la mateixa i el model no resulta distingible a simple vista.

Llavors, l’única opció que queda és fer una fotografia al model i preguntar a algun especialista a veure si pot distingir o trucar a un especialista i que ens ho digui in situ, aquesta última resulta -òbvia i evidentment- l’opció més segura i definitiva a nivell tècnic.

Sigui com sigui resulta molt important recomanar que sempre es comprin panys de marques reconegudes i models que tinguin la suficient seguretat, ja que només d’aquesta manera es estarà ben protegit. I també resulta recomanable demanar-li a l’especialista, al manyà que ens instal·li el pany que un cop instal·lada li posi un escut protector a la mateixa per evitar que es vegi el model a simple vista i així facilitar la tasca del lladre per esquivar les mesures de seguretat d’aquesta pany.

Es notarà que en l’anterior paràgraf s’ha esmentat la possibilitat de veure el model del pany si aquesta no disposa d’un escut protector, això és així en la majoria de casos però no s’ha esmentat la possibilitat de saber si porta sistema de seguretat antibumping o no desmuntant l’escut protector de la mateixa, ja que ni en tots els models és així ni en els casos en què és així resulta ni possible en alguns casos, ni recomanable en tots els casos que persones no expertes manipulin el pany desmuntant la mateixa, etc.

Un altre dels grans aspectes que s’han de tenir presents és que el sistema antibumping en el cilindre d’un pany és útil i necessari, però no és suficient. Tota mesura de seguretat és poca per protegir-nos dels amants de l’aliè i per a una major seguretat sempre resulta transcendent afegir més elements de seguretat a la porta en qüestió.

Aquests elements de seguretat complementaris al pany amb cilindre que incorpori mesures antibumping pot anar des d’altres panys o panys, fins portes de caràcter reforçat (blindades, cuirassades, etc.) o un compendi de tot l’anterior

¿Tots els cilindres antibumping són iguals?

Tal com es ve esmentant al llarg d’aquest article no tots els panys són iguals, no tots els cilindres són iguals i no tots els bombins antibumping són iguals. Hi ha grans diferències en tots ells depenent la marca i del model escollits.

Una de les grans i clares diferències entre cilindres antibumping es troba a la de nombres de pitons que el cilindre incorpora. A major nombre de pitons major nivell de seguretat. Així per exemple es poden trobar al mercat des cilindres antibumping que incorporin un només pitó i altres que incorporin vuit o fins i tot més pitons.

Per descomptat tota la seguretat del pany també va lligada al fet que la mateixa s’hagi instal·lat adequadament, ja que de poc servirà un pany super reforçada si la mateixa està mal instal·lada i també va extraordinàriament lligada a utilitzar el pany.

L’últim dit en el paràgraf anterior pot semblar de Perogrullo però lamentablement moltes persones sembla que no l’apliquin. No serveix de res tenir la millor de les panys del mercat, si aquesta no s’utilitza sempre. Així, sempre que s’estigui fora de la llar, i dins el mateix, deixar la porta tancada amb clau és la millor manera d’evitar que ens entrin, ja que de no passar la clau la mateixa no servirà de res.

De la mateixa manera, tampoc tots els panys antibumping són iguals pel que fa a altres elements de seguretat que les mateixes incorporin. Així, resulta d’extraordinari interès que les mateixes incorporin també sistemes anti-rossinyol, anti-trepant, anti-trencament, anti-extracció, etc.

Quién está leyendo esté artículo probablemente esté preocupado por su seguridad y la de su entorno. En el ámbito de la seguridad uno de los puntos clave se encuentra en las puertas de acceso al hogar, local o lugar donde residimos o trabajamos y uno de los puntos esenciales de las puertas se encuentra en su cerradura y en la fortaleza o debilidad de estas. Analizamos en este artículo los aspectos concernientes a los cilindros antibumping.

Y cuando se entran a analizar los aspectos detallados sobre los cilindros antibumping, lo primero que hay que decir es que los mismos están especialmente pensados ​​y planteados para evitar ponerlo fácil a los ladrones en una de las técnicas para acceder ilícitamente a lugares que quieren robar más utilizadas en la actualidad, son cilindros pensados ​​para evitar el bumping.

Para quienes no lo conozcan el bumping una técnica que permite al ladrón sortear los mecanismos de seguridad de una cerradura que no lleve sistema antibumping en menos de un minuto, permitiendo un acceso extraordinariamente rápido para entrar a robar.

¿Qué son los cilindros antibumping?

Los cilindros antibumping son cilindros de cerraduras que llevan incorporado un sistema de eficacia probada para evitar el sistema del bumping.

Obvia y evidentemente, como en cualquier otro producto, dentro de las cerraduras también hay diferentes niveles de calidad y prestaciones, por lo que no todas las cerraduras del mercado vienen equipadas con sistema antibumping.

Del mismo modo, en el caso de las cerraduras que sí incorporan sistemas antibumping, también hay diferencias entre ellas mismas a nivel de calidad y, en consecuencia, de capacidad de resistencia al bumping. Por ello resulta interesante e imprescindible escoger una cerradura que incorpore en su cilindro ya no sólo un sistema antibumping, sino que este sistema antibumping sea suficientemente seguro.

En consecuencia de todo lo anterior lo ideal es dejarse aconsejar por auténticos profesionales en la materia, ya que en realidad son los únicos que podrán aconsejar sin posibilidad de errores ni equívocos sobre que modelos concretos pueden ser y serán los más acuerdos a nuestras necesidades específicas.

¿Cómo podemos saber si nuestra cerradura es antibumping?

A simple vista no se puede discernir simplemente mirando una cerradura si la misma puerta sistema antibumping incorporado o, si por el contrario, no lo lleva. No es posible discernir salvo, claro, que se sea un experto en la materia.

Así, resultando constatado que los ojos de un no experto en cerraduras puede resultar imposible diferenciar entre una cerradura el cilindro sea resistente a los ataques por bumping hay que decir que en la práctica quedan dos formas principales de descubrir si la cerradura en cuestión lleva sistema antibumping incorporado en su cilindro o si, por el contrario, no lleva el mismo.

La primera de las formas para conocer si nuestra cerradura tiene sistema antibumping en su cerrojo es consultar información sobre este modelo concreto buscando en Internet. Este modelo es ideal por su rapidez y simplicidad, pero tiene un grave problema: para quien no está acostumbrado a diferenciar día a día con cerraduras puede ser difícil de distinguir y conocer el modelo concreto del que se trata.

Así como otros elementos del hogar se suele guardar libro de instrucciones, la caja donde venía el producto, etc., en el supuesto de las cerraduras no siempre es así, al contrario, en la mayoría de los casos no se guarda la caja de la cerradura o nunca se ha tenido la misma y el modelo no resulta distinguible a simple vista.

Entonces, la única opción que queda es hacer una fotografía al modelo y preguntar a algún especialista a ver si puede distinguir o llamar a un especialista y que nos lo diga in situ, esta última resulta -òbvia y supuesto- la opción más segura y definitiva a nivel técnico.

Sea como sea resulta muy importante recomendar que siempre se compren cerraduras de marcas reconocidas y modelos que tengan la suficiente seguridad, ya que sólo de esta manera se estará bien protegido. Y también resulta recomendable pedirle al especialista, al cerrajero que nos instale la cerradura que una vez instalada le ponga un escudo protector a la misma para evitar que se vea el modelo a simple vista y así facilitar la tarea del ladrón para esquivar las medidas de seguridad de esta cerradura.

Se notará que en el anterior párrafo se ha mencionado la posibilidad de ver el modelo de la cerradura si ésta no dispone de un escudo protector, esto es así en la mayoría de casos pero no se ha mencionado la posibilidad de saber si lleva sistema de seguridad antibumping o no desmontando el escudo protector de la misma, ya que ni en todos los modelos es así ni en los casos en que es así resulta ni posible en algunos casos, ni recomendable en todos los casos que personas no expertas manipulen la cerradura desmontando la misma, etc.

Otro de los grandes aspectos que se deben tener presentes es que el sistema antibumping en el cilindro de una cerradura es útil y necesario, pero no es suficiente. Toda medida de seguridad es poca para protegernos de los amantes de lo ajeno y para una mayor seguridad siempre resulta trascendente añadir más elementos de seguridad en la puerta en cuestión.

Estos elementos de seguridad complementarios en la cerradura con cilindro que incorpore medidas antibumping puede ir desde otras cerraduras o cerraduras, hasta puertas de carácter reforzado (blindadas, acorazadas, etc.) o un compendio de todo lo anterior

¿Todos los cilindros antibumping son iguales?

Tal y como se viene mencionando a lo largo de este artículo no todas las cerraduras son iguales, no todos los cilindros son iguales y no todos los bombillos antibumping son iguales. Hay grandes diferencias en todos ellos dependiendo la marca y del modelo escogidos.

Una de las grandes y claras diferencias entre cilindros antibumping se encuentra en la de números de pitones que el cilindro incorpora. A mayor número de pitones mayor nivel de seguridad. Así por ejemplo se pueden encontrar en el mercado desde cilindros antibumping que incorporen un solo pitón y otras que incorporen ocho o incluso más pitones.

Por supuesto toda la seguridad de la cerradura también ligada a que la misma se haya instalado adecuadamente, ya que de poco servirá una cerradura super reforzada si la misma está mal instalada y también extraordinariamente ligada a utilizar la cerradura.

El último dicho en el párrafo anterior puede parecer de Perogrullo pero lamentablemente muchas personas parece que no lo apliquen. No sirve de nada tener la mejor de las cerraduras del mercado, si ésta no se utiliza siempre. Así, siempre que se esté fuera del hogar, y dentro del mismo, dejar la puerta cerrada con llave es la mejor manera de evitar que nos entren, ya que de no pasar la clave la misma no servirá de nada.

Del mismo modo, tampoco todas las cerraduras antibumping son iguales en cuanto a otros elementos de seguridad que las mismas incorporen. Así, resulta de extraordinario interés que las mismas incorporen también sistemas anti-ganzúa, anti-taladro, anti-rotura, anti-extracción, etc.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
  • CONSENT
  • PHPSESSID
  • inbound_referral_site
  • lead_session
  • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Skip to content