Hi ha diferents tipus de tancaments metàl·lics en el mercat, cadascun amb les seves particularitats concretes. Si desitja conèixer una mica més sobre els diferents tipus de tancaments metàl·lics existents en el mercat segueixi llegint aquest article, en les següents línies intentarem aportar una mica de llum al respecte.

En les següents línies trobareu de forma desglossada cadascun dels tipus de tancament metàl·lic, el que al seu torn li permetrà determinar quin és el tipus de tancament que considera més adequat per al seu negoci.

Què és un tancament metàl·lic?

En primer lloc, i abans d’entrar a desglossar els diferents tipus de tancaments metàl·lics existents convé aturar-se un moment a analitzar allò que és un tancament metàl·lic, ja que només des del coneixement d’allò que és un tancament metàl·lic vostè podrà després descobrir i conèixer els tipus de tancaments metàl·lics existents i quin d’ells li agrada més i / o considera més adequat.

Un tancament metàl·lic és aquell element de metall que serveix per tancar l’entrada a un espai. Aquest element de metall es podria definir com una cortina que s’encarregarà d’impedir l’accés quan la mateixa estigui tancant el pas de l’accés.

Dit d’una altra manera, quan parlem de tancaments metàl·lics estem parlant de persianes que serveixen per tancar un determinat espai i que serveixen per protegir l’entrada, de vegades a manera de porta i en moltes ocasions com a complement a aquesta. Les persianes són un element essencial en els elements de protecció contra robatoris.

Tal com es pot comprovar a continuació no hi ha un sol tipus de tancament metàl·lic, no hi ha un únic tipus de persiana. Al contrari, hi ha un gran ventall de tipus de persianes en el mercat i volem que vostè conegui les mateixes.

Tancaments metàl·lics enrotllables

Els tancaments metàl·lics enrotllables són potser la manera de tancament metàl·lic enrotllable més essencial i bàsic del mercat. Aquest tipus de tancament es caracteritza per actuar a manera de “rulo” o de “caneló” que es desplega.

Responen a un mecanisme bàsic que s’enrotlla o desenrotlla manualment i cobreix o descobreix l’entrada i serveixen per tancar o obrir l’entrada del lloc que es desitgi.

Tancaments metàl·lics automàtics

Quan es parla de tancaments metàl·lics automàtics en essència s’està parlant del mateix que es parlava a l’apartat anterior, però amb una excepció: en aquest cas l’enrotllat i el desenrotllat són automàtics.

Els tancaments metàl·lics automàtics també són persianes enrotllables però en aquest cas no es requereix d’un accionament manual de la persona per pujar-la o per baixar-ja que les mateixes porten incorporat un motor i un mecanisme que les puja i les baixa automàticament amb la simple pressió de un botó d’un comandament a distància o qualsevol altre dispositiu habilitat per a això.

Cada vegada més aquest tipus de mecanismes es van imposant als models manuals pel grau de comoditat que aporten. A més, les mateixes resulten ideals per a persones amb dolors d’esquena, dificultats per ajupir-se o amb problemes per aixecar pes.

Tancaments metàl·lics d’alumini

En aquest cas ens trobem una vegada més amb una variant de les anteriors, però en aquest cas no en tant al seu mecanisme de accionat (manual o automàtic) sinó pel que fa al seu material.

Aquest tipus de tancaments metàl·lics poden ser manuals o automàtics, però es caracteritzen per ser d’un material diferent als seus homologues anteriors, en aquest cas aquest tipus de tancaments metàl·lics com el seu propi indica són d’alumini.

Tancaments metàl·lics cecs

Tots els tancaments que s’han vist fins ara responen al tipus perfil de persiana perforada, és a dir, fins ara s’ha estat parlant de persianes que a través de les seves reixes es pot veure en el seu interior, en aquest cas és diferent.

Els tancaments metàl·lics cecs es caracteritzen per oferir una opacitat absoluta al seu interior. La persiana és completament impermeable a la visió i un cop es tanca no deixa veure res del seu interior.

Aquest tipus de tancaments metàl·lics cecs resulta ideal per a aquells llocs on no hi hagi un aparador que es vulgui mantenir permanentment a la visió dels clients. Si aquest és el cas, de no ser necessari tenir permanentment visible un aparador aquestes persianes suposen una excel·lent opció.

Per descomptat, com els altres models, aquestes persianes podran ser automàtiques o manuals. Les primeres sempre tindran un cost una mica més elevat, però aquest cost queda ràpidament absorbit en tant a prestacions, salut i comoditat.

Tancaments metàl·lics de petxina

Els tancaments metàl·lics de petxina vindrien a ser un híbrid entre els tancaments convencionals i els tancaments cecs. Dit d’una altra manera, mentre les persianes convencionals deixen veure tot a través dels seus reixes i les persianes cegues no deixen veure res, les persianes de petxina deixen veure el vianant, però no tant com les convencionals.

Aquest tipus de tancaments està fabricat amb diferents tipus de barres, barres que tenen diferents gruixos i barres que li poden donar diferents tipus de dissenys a la persiana.

Potser vostè es pregunti el sentit d’aquest tipus de persiana, bé el mateix és màxim. Són més segures promovent més la privacitat que les convencionals, però al seu torn no limiten del tot la visió, el que permet que el nostre comerç segueixi estant visible per als nostres clients (s’entén que l’aparador) encara que sigui un horari i / o dia el qual el mateix està tancat.

Tancaments metàl·lics de lama plana

Els tancaments metàl·lics de lama plana es caracteritzen per ser molt semblants al primer dels models que parlàvem (als tancaments metàl·lics enrotllables), però amb la important diferència que aquest ha estat fabricat amb peces d’alumini d’extrusió.

A més, aquest tipus tancament està realitzat amb un tub d’acer que forma part del seu acoblament, tot això li aporta a aquest tipus una seguretat superior als tancaments metàl·lics enrotllables convencionals.

A col·lació amb els tancaments metàl·lic de lama plana també cal dir que dins d’aquesta gamma de persianes es troba una interessant sub-gamma. Una interessant sub-gamma que pot dividir-se en els següents models: els tancaments que són de platina plana creuada i aquells que són de platina plana lineal. Dins d’aquests últims es troben dos sub-models més, els de platina plana lineal simple i el de platina plana lineal doble. Aquest últim el que reuneix un major nivell de seguretat de la gamma.

Tancaments metàl·lics micro perforats

Els tancaments metàl·lics micro perforats són familiars directes dels tancaments cecs. Tots dos tipus de tancaments són considerats tancaments d’un bon nivell de seguretat, a més en aquest últim cas hi ha unes “finestres de visió” d’acord amb micro perforacions que permeten veure bidireccionalment a través de la persiana.

Hay diferentes tipos de cierres metálicos en el mercado, cada uno con sus particularidades concretas. Si desea conocer un poco más sobre los diferentes tipos de cierres metálicos existentes en el mercado siga leyendo este artículo, en las siguientes líneas intentaremos aportar un poco de luz al respecto.

En las siguientes líneas encontrará de forma desglosada cada uno de los tipos de cierre metálico, lo que a su vez le permitirá determinar cuál es el tipo de cierre que considera más adecuado para su negocio.

¿Qué es un cierre metálico?

En primer lugar, y antes de entrar a desglosar los diferentes tipos de cierres metálicos existentes conviene detenerse un momento a analizar lo que es un cierre metálico, ya que sólo desde el conocimiento de lo que es un cierre metálico usted podrá luego descubrir y conocer los tipos de cierres metálicos existentes y cuál de ellos le gusta más y / o considera más adecuado.

Un cierre metálico es aquel elemento de metal que sirve para cerrar la entrada a un espacio. Este elemento de metal se podría definir como una cortina que se encargará de impedir el acceso cuando la misma esté cerrando el paso del acceso.

Dicho de otro modo, cuando hablamos de carpintería metálica estamos hablando de persianas que sirven para cerrar un determinado espacio y que sirven para proteger la entrada, a veces a modo de puerta y en muchas ocasiones como complemento a esta. Las persianas son un elemento esencial en los elementos de protección contra robos.

Tal como se puede comprobar a continuación no hay un solo tipo de cierre metálico, no hay un único tipo de persiana. Al contrario, hay un gran abanico de tipos de persianas en el mercado y queremos que usted conozca las mismas.

Carpintería metálica enrollables

Los cierres metálicos enrollables son quizás la manera de cierre metálico enrollable más esencial y básico del mercado. Este tipo de cierre se caracteriza por actuar a modo de “rulo” o de “canelón” que se despliega.

Responden a un mecanismo básico que se enrolla o desarrolla manualmente y cubre o descubre la entrada y sirven para cerrar o abrir la entrada del lugar que se desee.

Carpintería metálica automáticos

Cuando se habla de cierres metálicos automáticos en esencia se está hablando de lo mismo que se hablaba en el apartado anterior, pero con una excepción: en este caso el enrollado y el desarrollado son automáticos.

Los cierres metálicos automáticos también son persianas enrollables pero en este caso no se requiere de un accionamiento manual de la persona para subirla o para descargar ya que las mismas llevan incorporado un motor y un mecanismo que las sube y baja automáticamente con la simple presión de un botón de un mando a distancia o cualquier otro dispositivo habilitado para ello.

Cada vez más este tipo de mecanismos se van imponiendo los modelos manuales por el grado de comodidad que aportan. Además, las mismas resultan ideales para personas con dolores de espalda, dificultades para agacharse o con problemas para levantar peso.

Carpintería metálica de aluminio
En este caso nos encontramos una vez más con una variante de las anteriores, pero en este caso no tanto a su mecanismo de accionado (manual o automático) sino en cuanto a su material.

Este tipo de cierres metálicos pueden ser manuales o automáticos, pero se caracterizan por ser de un material diferente a sus homologas anteriores, en este caso este tipo de cierres metálicos como su propio indica son de aluminio.

Carpintería metálica ciegos

Todos los cierres que se han visto hasta ahora responden al tipo perfil de persiana perforada, es decir, hasta ahora se ha estado hablando de persianas que a través de sus rejas se puede ver en su interior, en este caso es diferente.

Los cierres metálicos ciegos se caracterizan por ofrecer una opacidad absoluta en su interior. La persiana es completamente impermeable a la visión y una vez se cierra no deja ver nada de su interior.

Este tipo de cierres metálicos ciegos resulta ideal para aquellos lugares donde no haya un escaparate que se quiera mantener permanentemente a la visión de los clientes. Si este es el caso, de no ser necesario tener permanentemente visible un escaparate estas persianas suponen una excelente opción.

Por supuesto, como los otros modelos, estas persianas podrán ser automáticas o manuales. Las primeras siempre tendrán un coste un poco más elevado, pero este coste queda rápidamente absorbido en cuando a prestaciones, salud y comodidad.

Carpintería metálica de concha

Los cierres metálicos de concha vendrían a ser un híbrido entre los cierres convencionales y los cierres ciegos. Dicho de otro modo, mientras las persianas convencionales dejan ver todo a través de sus rejas y las persianas ciegas no dejan ver nada, las persianas de concha dejan ver el peatón, pero no tanto como las convencionales.

Este tipo de cierres está fabricado con diferentes tipos de barras, barras que tienen diferentes grosores y barras que le pueden dar diferentes tipos de diseños en la persiana.

Tal vez usted se pregunte el sentido de este tipo de persiana, bien el mismo es máximo. Son más seguras promoviendo más la privacidad que las convencionales, pero a su vez no limitan por completo la visión, lo que permite que nuestro comercio siga estando visible para nuestros clientes (se entiende que el escaparate) aunque sea un horario y / o día el que el mismo está cerrado.

Carpintería metálica de lama plana

Los cierres metálicos de lama plana se caracterizan por ser muy similares al primero de los modelos que hablábamos (los cierres metálicos enrollables), pero con la importante diferencia de que éste ha sido fabricado con piezas de aluminio de extrusión.

Además, este tipo cierre está realizado con un tubo de acero que forma parte de su acoplamiento, todo ello le aporta a este tipo una seguridad superior a los cierres metálicos enrollables convencionales.

A colación con los cierres metálico de lama plana también hay que decir que dentro de esta gama de persianas se encuentra una interesante sub-gama. Una interesante sub-gama que puede dividirse en los siguientes modelos: los cierres que son de platina plana cruzada y aquellos que son de platina plana lineal. Dentro de estos últimos se encuentran dos sub-modelos más, los de platina plana lineal simple y el de platina plana lineal doble. Este último el que reúne un mayor nivel de seguridad de la gama.

Carpintería metálica micro perforados

Los cierres metálicos micro perforados son familiares directos de los cierres ciegos. Ambos tipos de cierres son considerados cierres de un buen nivel de seguridad, además en este último caso hay unas “ventanas de visión” de acuerdo con micro perforaciones que permiten ver bidireccionalmente a través de la persiana.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
  • CONSENT
  • PHPSESSID
  • inbound_referral_site
  • lead_session
  • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Skip to content