Aixecar la persiana a mà i haver de carregar amb el pes d’ella pot arribar a ser un problema per a moltes persones. Per a algunes persones aixecar la persiana manualment pot ser un problema d’incomoditat, però per a moltes altres pot arribar a ser un problema de salut ja que aquestes persianes poden en alguns models ser pesades i no tothom les pot pujar.

Davant la realitat anterior les persianes automàtiques han guanyat una gran popularitat ja que eviten els esforços, la incomoditat i els problemes que suposa l’haver d’estar aixecant i baixant constantment les persianes manualment.

Per això, i entenc que les persianes automàtiques han adquirit una gran rellevància és important aprendre sobre les mateixes i sobretot fer-ho de les seves parts més importants, i una de les parts més importants de qualsevol persiana és el motor doncs l’autèntic element que automatitza 1 persiana. En aquest article ens centrarem a veure com triar un motor que ens permeti tenir una persiana automatitzada.

Avantatges de les persianes motoritzades

Tal com ja s’ha vingut expressant la comoditat que aporten aquest tipus de persianes automàtiques és un dels seus baluards principals i és que amb una persiana motoritzada n’hi haurà prou amb donar-li a un simple botó perquè la persiana baixi del tot i n’hi haurà prou amb donar-li a un altre botó perquè la mateixa també pugi completament.

Fins i tot, actualment, els models més avançats de persianes motoritzades permeten ser programats perquè pugin i baixin per si mateixes a les hores que s’indiqui. Aquesta pujada i baixada automàtica suposa un estalvi d’energia elèctrica important, un consum de l’element que segons els estudis realitzats pot rondar sobre el 10%.

Sense cap mena de dubte les persianes automatitzades aporten un nivell de confort superior als habitatges, i també són un aliat de la seguretat de la llar. En pujar i baixar pel seu propi compte les persianes automàtiques programades donaran la sensació de moviment a la llar fent creure als possibles lladres que estiguin vigilant la casa per entrar a robar que dins de la mateixa es troba algú, tot això, encara que la realitat sigui ben diferent i certament no es troba ningú a la llar.

Així, per aquest factor dissuasori que tenen les persianes motoritzades, les mateixes ja no són tan sols un element per estar més còmodes i no haver de aixecar-nos del sofà per aixecar-les o baixar-les, sinó que es converteixen en un element de seguretat preventiva de primer nivell .

Una altra de les bones característiques de les persianes automatitzades és que les mateixes resulten extraordinàriament fàcils d’instal·lar, són tan fàcils d’instal·lar que moltes persones amb una mica de traça poden instal·lar-se per si mateixes els mecanismes que permetran motoritzar la persiana o les persones en qüestió, però si no és així tampoc hi ha cap problema ja que un professional pot ajudar-nos ràpida i fàcilment a solucionar la situació i instal·lar-se en un tres i no res.

Les persianes automatitzades a nivell esquemàtic pot dir-se que funcionen de la manera: se’ls instal·la un motor de petites dimensions que es posa en el tub de la persiana, i en la majoria dels models existents al mercat a més se’ls incorpora a les mateixes una maneta d’emergència.

Que la persiana que es va a instal·lar tingui una maneta d’emergència ja que servirà per poder pujar o baixar manualment la persiana per exemple en un moment determinat que s’hagi anat la llum i no hi hagi fluid elèctric a la persiana. Així, aquests models són duals, tant tenen la funció automàtica, com, si es requereix, també tenen la funció manual.

Quines són les claus de les persianes automatitzades?

Una de les principals claus de les persianes motoritzades és que les mateixes suposen un cost d’energia molt baix, consumeixen molt poc i permeten estalviar energia en regular elles mateixes la llum natural interior segons se li indiqui en la programació d’horari d’encesa i d’apagada .

Una altra de les grans claus d’aquest tipus de persianes està en el mètode de accionat de les mateixes. Moltes d’elles tenen un botó a la paret per pujar i baixar, moltes altres tenen un comandament a distància i en les més modernes és possible trobar persianes que es connecten a la xarxa WiFi i que -entre altres funcions- poden ser accionades a distància des qualsevol smartphone tant ens trobem dins de la llar o no ens trobem en el mateix.

I en una de les claus més clares de l’automatització es troben els models que són capaços de pujar-se i baixar-se sense ni tan sols programar-les. Aquests models reconeixen el nivell de lluminositat natural que està entrant a través de la finestra i la mateixa es regula per donar l’accés de llum necessari. Òbviament aquests models suposen un estalvi important d’energia en evitar haver d’encendre les bombetes de les llums de la llar amb més assiduïtat.

Encara a col·lació amb el que indica el paràgraf anterior assenyalar que l’auto-regulació d’aquestes persianes mitjançant el nivell lumínic que entra per la finestra no només permet regular la llum anterior, també permet regular en certa manera la temperatura interior ja que les persianes es regulen per deixar entrar més o menys calor solar i amb això fan que pugi la temperatura de la llar o que baixi. Una altra gran manera d’estalviar energia mitjançant aquesta prestació que ofereixen models.

Què cal mirar en comprar un motor per una persiana?

L’ample de la cinta de la persiana és un dels elements principals per tenir en compte arribat el moment d’escollir un motor. Les mides estandarditzats bàsics de les persianes que normalment es troben són dos: les cintes de 15 cm i les cintes de 23 cm.

Un altre dels aspectes determinants també és el material de fabricació de la persiana. Normalment també ens movem entre altres dues grans opcions: d’una banda, es troben les persianes de plàstic (les més habituals dins de la llar) i les persianes metàl·liques.

Tipus de motors

En relació amb els tipus de motors existents dir que també es troben dues grans opcions. El més conegut i utilitzat és el motor tubular i el menys utilitzat (però amb un alt creixement en el seu ús últimament) és el motor no tubular, o també anomenat motor de cinta. Vegem a continuació algunes de les característiques principals d’aquests.

Motors Tubulars

Els motors tubulars s’instal·len dins el cilindre de la persiana i són, potser, el model menys complex d’instal·lar. El procés d’instal·lació és molt bàsic:

Es posa el motor dins del cilindre fins a trobar el seu límit
Es encaixa l’estructura en el calaix de la persiana comprovant el correcte funcionament del mecanisme i de la persiana en el seu conjunt
Es dota d’electricitat a la persiana. Dit d’una altra manera, s’ha de alimentar elèctricament el motor instal·lat
Un cop realitzat tot l’anterior tan sols queda comprovar el bon funcionament de la persiana, dels mecanismes de pujada i baixada, etc.
Motors de cinta o no tubulars
Els motors no tubulars, que com es deia, tenen l’altre nom comú de motors de cinta i els mateixos tenen dos sub-variants. La primera de les sub-variants es troba en els motors de superfície, l’altra de les sub-variants es troba en els motors d’encastar.

Els motors d’encastar són potser un dels models més bonics d’aquesta gamma doncs queden integrats acoblant-se a la paret i el mecanisme queda molt dissimulats. Aquests motors s’instal·len a la caixa inferior de la persiana, és a dir en la part on la corda es recull.

L’opció dels motors d’encastar és vàlida sempre que es tingui un espai mínim de 14 cm, si no és així haurà apostar pels motors de superfície.

Els motors de superfície resulten ideals per a les persianes que no tenen completament de buit i per a les persones que no volen cap tipus de complicació en la instal·lació. Per instal·lar aquests motors només cal substituir la caixa de la persiana i punt, el motor farà la resta.

Extres a tenir en compte a l’hora de comprar un motor per a persianes
Diferents són els extres que es poden incorporar a les persianes motoritzades, els més recomanables són els següents:

Sensors solars: són els encarregats de regular automàticament la pujada i baixada de les persianes segons el grau de lluminositat, també serveixen per regular la temperatura interior
Comandament a distància: l’avantatge és òbvia, poder pujar i baixar la persiana sense haver de moure
Programables: les persianes programables permeten augmentar la seguretat de la llar i guanyar en confort regulant les hores en què es pujaran i baixaran elles soles

Levantar la persiana a mano y tener que cargar con el peso de ella puede llegar a ser un problema para muchas personas. Para algunas personas levantar la persiana manualmente puede ser un problema de incomodidad, pero para muchas otras puede llegar a ser un problema de salud ya que estas persianas pueden en algunos modelos fueron pesadas y no todo el mundo las puede subir.

Ante la realidad anterior las persianas automáticas han ganado una gran popularidad ya que evitan los esfuerzos, la incomodidad y los problemas que supone el tener que estar levantando y bajando constantemente las persianas manualmente.

Por ello, y entiendo que las persianas automáticas han adquirido una gran relevancia es importante aprender sobre las mismas y sobre todo hacerlo de sus partes más importantes, y una de las partes más importantes de cualquier persiana es el motor pues el auténtico elemento que automatiza 1 persiana. En este artículo nos centraremos en ver cómo elegir un motor que nos permita tener una persiana automatizada.

Ventajas de las persianas motorizadas

Tal como ya se ha venido expresando la comodidad que aportan este tipo de persianas automáticas es uno de sus baluartes principales y es que con una persiana motorizada bastará con darle a un simple botón para que la persiana baje del todo y bastará con darle a otro botón para que la misma también suba completamente.

Incluso, actualmente, los modelos más avanzados de persianas motorizadas permiten ser programados para que suban y bajen por sí mismas a las horas que se indique. Esta subida y bajada automática supone un ahorro de energía eléctrica importante, un consumo del elemento que según los estudios realizados puede rondar sobre el 10%.

Sin lugar a dudas las persianas automatizadas aportan un nivel de confort superior a las viviendas, y también son un aliado de la seguridad del hogar. Al subir y bajar por su propia cuenta las persianas automáticas programadas darán la sensación de movimiento en el hogar haciendo creer a los posibles ladrones que estén vigilando la casa para entrar a robar que dentro de la misma se encuentra alguien, todo ello, aunque la realidad sea ​​bien diferente y ciertamente no se encuentra nadie en el hogar.

Así, por este factor disuasorio que tienen las persianas motorizadas, las mismas ya no son tan sólo un elemento para estar más cómodos y no tener que levantarnos del sofá para levantarlas o bajarlas, sino que se convierten en un elemento de seguridad preventiva de primer nivel.

Otra de las buenas características de las persianas automatizadas es que las mismas resultan extraordinariamente fáciles de instalar, son tan fáciles de instalar que muchas personas con un poco de maña pueden instalarse por sí mismas los mecanismos que permitirán motorizar la persiana o las personas en cuestión, pero si no es así tampoco hay ningún problema ya que un profesional puede ayudarnos rápida y fácilmente a solucionar la situación y instalarse en un santiamén.

Las persianas automatizadas a nivel esquemático puede decirse que funcionan de la manera: se les instala un motor de pequeñas dimensiones que se pone en el tubo de la persiana, y en la mayoría de los modelos existentes en el mercado además se ‘ ls incorpora a las mismas una manivela de emergencia.

Que la persiana que se va a instalar tenga una manivela de emergencia ya que servirá para poder subir o bajar manualmente la persiana por ejemplo en un momento determinado que se haya ido la luz y no haya fluido eléctrico a la persiana. Así, estos modelos son duales, tanto tienen la función automática, como, si se requiere, también tienen la función manual.

¿Cuáles son las claves de las persianas automatizadas?

Una de las principales claves de las persianas motorizadas es que las mismas suponen un coste de energía muy bajo, consumen muy poco y permiten ahorrar energía en regular ellas mismas la luz natural interior según se le indique en la programación de horario de encendido y de apagado.

Otra de las grandes claves de este tipo de persianas está en el método de accionado de las mismas. Muchas de ellas tienen un botón en la pared para subir y bajar, muchas otras tienen un mando a distancia y en las más modernas es posible encontrar persianas que se conectan a la red WiFi y que -entre otras funciones- pueden ser accionadas a distancia diciembre cualquier smartphone tanto nos encontramos dentro del hogar o no nos encontramos en el mismo.

Y en una de las claves más claras de la automatización se encuentran los modelos que son capaces de subirse y bajarse sin ni siquiera programarlas. Estos modelos reconocen el nivel de luminosidad natural que está entrando a través de la ventana y la misma se regula para dar el acceso de luz necesario. Obviamente estos modelos suponen un ahorro importante de energía en evitar tener que encender las bombillas de las luces del hogar con más asiduidad.

Aunque a colación con lo indicado en el párrafo anterior señalar que la auto-regulación de estas persianas mediante el nivel lumínico que entra por la ventana no sólo permite regular la luz anterior, también permite regular en cierto modo la temperatura interior ya que las persianas se regulan para dejar entrar más o menos calor solar y con ello hacen que suba la temperatura del hogar o que baje. Otra gran manera de ahorrar energía mediante esta prestación que ofrecen modelos.

¿Qué hay que mirar al comprar un motor para una persiana?

El ancho de la cinta de la persiana es uno de los elementos principales para tener en cuenta llegado el momento de elegir un motor. Los tamaños estandarizados básicos de las persianas que normalmente se encuentran son dos: las cintas de 15 cm y las cintas de 23 cm.

Otro de los aspectos determinantes también es el material de fabricación de la persiana. Normalmente también nos movemos entre otras dos grandes opciones: por un lado, se encuentran las persianas de plástico (las más habituales dentro del hogar) y las persianas metálicas.

Tipos de motores

En relación con los tipos de motores existentes decir que también se encuentran dos grandes opciones. El más conocido y utilizado es el motor tubular y el menos utilizado (pero con un alto crecimiento en su uso últimamente) es el motor no tubular, o también llamado motor de cinta. Veamos a continuación algunas de las características principales de estos.

motores Tubulares

Los motores tubulares se instalan dentro del cilindro de la persiana y son, quizás, el modelo menos complejo de instalar. El proceso de instalación es muy básico:

Se pone el motor dentro del cilindro hasta encontrar su límite
Se encaja la estructura en el cajón de la persiana comprobando el correcto funcionamiento del mecanismo y de la persiana en su conjunto
Se dota de electricidad en la persiana. Dicho de otro modo, se debe alimentar eléctricamente el motor instalado
Una vez realizado todo lo anterior sólo queda comprobar el buen funcionamiento de la persiana, los mecanismos de subida y bajada, etc.
Motores de cinta o no tubulares
Los motores no tubulares, que como se decía, tienen otro nombre común de motores de cinta y los mismos tienen dos sub-variantes. La primera de las sub-variantes se encuentra en los motores de superficie, la otra de las sub-variantes se encuentra en los motores de empotrar.

Los motores de empotrar son quizás uno de los modelos más bonitos de esta gama pues quedan integrados acoplándose a la pared y el mecanismo queda muy disimulados. Estos motores se instalan en la caja inferior de la persiana, es decir en la parte donde la cuerda se recoge.

La opción de los motores de empotrar es válida siempre que se tenga un espacio mínimo de 14 cm, si no es así deberá apostar por los motores de superficie.

Los motores de superficie resultan ideales para las persianas que no tienen completamente de vacío y para las personas que no quieren ningún tipo de complicación en la instalación. Para instalar estos motores sólo hay que sustituir la caja de la persiana y punto, el motor hará el resto.

Extras a tener en cuenta a la hora de comprar un motor para persianas
Diferentes son los extras que se pueden incorporar a las persianas motorizadas, los más recomendables son los siguientes:

Sensores solares: son los encargados de regular automáticamente la subida y bajada de las persianas según el grado de luminosidad, también sirven para regular la temperatura interior
Mando a distancia: la ventaja es obvia, poder subir y bajar la persiana sin tener que mover
Programables: las persianas programables permiten aumentar la seguridad del hogar y ganar en confort regulando las horas en que se subirán y bajarán ellas solas

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
  • CONSENT
  • PHPSESSID
  • inbound_referral_site
  • lead_session
  • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Skip to content