Exposarem en aquest article el cost que pot suposar modificar el pany per un mateix. Evidentment, els imports que aquí es facilitaran resulten aproximats doncs donar uns imports exactes resulta tasca gairebé impossible ja que hi ha una gran quantitat de variables que no permeten donar una tarifa exacta atès que segons els materials concrets que es comprin, on es comprin, les tarifes que existeixin, etc., finalment determinarà un preu concret o un altre.

Quin és el preu de canviar un pany?

A tall orientatiu, es pot dir que el cost de canviar un pany bàsica pot oscil·lar entre els 80 i els 100 €. Tal com s’indica aquest és un import aproximat i és el preu per un pany molt essencial, si el que es busca és posar un pany de qualitat i que ofereixi un bon nivell de seguretat el preu es podrà alçar fins al voltant dels 200 € .

Per descomptat, si es vol màxima seguretat i es vol instal·lar un pany que sigui adequada per a una porta que sigui cuirassada o blindada llavors el pany pot arribar a un preu d’uns 300 €.

Totes les tarifes anteriors responen, tal com també ja s’ha esmentat, a múltiples variables. Una de les variables determinants és l’import mateix del pany, la qualitat de la mateixa, els materials, els sistemes de seguretat que incorpori marcaran el preu de la mateixa per aquesta variable però després també hi ha la variable del cost del manyà que haurà d’instal·lar aquesta pany.

Així, bé pot dir-se que el cost total d’instal·lació d’un pany serà la suma del cost de la peça en si mateixa, més el cost de la mà d’obra per a instal·lar-la, és a dir, el cost del manyà que vindrà a posar-nos la mateixa .

El cost del manyà també dependrà molt molt del manyà concret contractat, i és que com en tots els serveis del mercat que s’ofereixen lliurement ha una immensa oferta i, en conseqüència, hi ha serrallers que ofereixen unes tarifes i altres que ofereixen tarifes molt diferents a les primeres.

No hi ha tarifa bona ni dolenta, l’important és escollir al millor manyà, a un manyà que ofereixi la qualitat adequada amb independència de si es tracta del manyà més barat o del serraller més car. Contractar un manyà extremadament barat sense dubte no garanteix un bon servei i pot suposar un risc, però llançar-irracionalment al manyà més car tampoc suposa cap garantia de tenir la millor qualitat, per això sempre s’ha de ponderar i saber escollir a un manyà més enllà del preu.

Així, el preu d’un manyà ha de ser una variable que ens ajudi a seleccionar el mateix, però no haurà de resultar la variable més determinant per a això. Ara bé, com resulta obvi sempre resulta interessant en què forquilla aproximada de preus podem moure’ns per realitzar un acostament que ens permeti preveure i planificar allò que ens costarà el servei d’un manyà que ens vingui a posar un pany.

El cost d’un manyà serà molt diferent, normalment, si és un manyà 24 hores o bé si és un manyà que ofereix un servei convencional, en horaris laborables convencionals i no serveis d’urgència.

L’anterior tampoc suposa una variable exacta doncs dependrà molt del serraller, ja que, si bé és cert que els primers acostumen a oferir unes tarifes més elevades que els segons, dependrà del manyà concret i la diferència -de existir- també dependrà del manyà a concret de què es tracti.

Ara bé, que no es pugui oferir un import exacte no vol dir que no es pugui oferir una forquilla de l’import que pot cobrar-nos un manyà per muntar un pany. Així, la tarifa d’un manyà per muntar un pany estàndard pot rondar els 90 €. Òbviament aquest és un preu base, després a major complexitat de la instal·lació -i depenent dels matisos que el manyà pugui trobaran- l’import final pot ser un o altre.

Òbviament, abans de trucar a un manyà en concret perquè ens instal·li el pany si disposem de temps per canviar el pany l’ideal pot ser trucar a diferents opcions per poder comprovar l’opció que ens interessa més, així ens podrem assegurar dels diferents preus que ens ofereixen, de les diferents sensacions de qualitat que ens aporten, etc.

Evidentment, també l’anterior no sempre serà possible, ja que si ens trobem davant d’una emergència d’haver de canviar per haver perdut les claus o, per exemple, perquè ens hagin robat les mateixes, llavors no existirà tant de temps per pensar-se a que manyà contractar doncs urgirà contractar a un, però fins i tot en aquests casos sempre s’ha de mantenir el cap fred per saber buscar a un manyà adequat.

Quan he canviar un pany?

Els panys són un tipus de producte que té una certa longevitat, però evidentment no són eternes. És més, tot i que tècnicament moltes panys podrien aguantar alguns anys més resulta recomanable que les mateixes siguin igualment canviades passades al cap d’uns pocs anys de la seva instal·lació.

L’anterior és així ja que les tecnologies avancen, també avancen les tècniques dels lladres per esquivar les mesures de seguretat dels panys i per això és important anar-les actualitzant per disposar sempre dels panys amb els millors avenços tècnics, amb les majors mesures de seguretat i en conseqüència disposar sempre dels panys menys vulnerables possibles.

Com més vella sigui un pany més fàcil ho tindrà un lladre per atacar-la i entrar a robar al domicili. Lògicament, aquest tampoc és un axioma exacte ni una ciència exacta, però com a norma general és una regla molt fiable per l’anteriorment esmentat i també pel mateix desgast mecànic i / o funcional global que va sofrint un pany amb el pagament del temps.

Un bon període de temps per canviar un pany pot ser un lustre, és a dir uns cinc anys és un bon termini de durabilitat que pot tenir un pany. Òbvia i evidentment, també aquest termini no servirà de res en els supòsits en els quals s’hagin perdut les claus o ens les hagin robat ja que en aquests casos el pany haurà de canviar immediatament.

Allargar els terminis anteriors pot suposar un risc molt greu en el cas de pèrdua o robatori de claus i en el supòsit de pèrdua de seguretat o de funcionalitat és important no deixar passar el temps doncs un problema que inicialment pot semblar petit com pot ser la pèrdua de finesa en el funcionament del pany pot acabar amb un pany encallada que ens deixi entrar a la llar i que ens obligui a trucar a un manyà 24 hores perquè obri d’urgència la porta amb el cost que això comporta i veure’ns a més llavors a canviar precipitadament el pany.

Expondremos en este artículo el coste que puede suponer modificar la cerradura por uno mismo. Evidentemente, los importes que aquí se facilitarán resultan aproximados pues dar unos importes exactos resulta tarea casi imposible ya que hay una gran cantidad de variables que no permiten dar una tarifa exacta dado que según los materiales concretos que se compren, donde se compren, las tarifas que existan, etc., finalmente determinará un precio concreto u otro.

¿Cuál es el precio de cambiar una cerradura?

A modo orientativo, se puede decir que el coste de cambiar una cerradura básica puede oscilar entre los 80 y los 100 €. Tal como se indica este es un importe aproximado y es el precio por una cerradura muy esencial, si lo que se busca es poner una cerradura de calidad y que ofrezca un buen nivel de seguridad el precio se podrá levantar hasta alrededor de los 200 € .

Por supuesto, si se quiere máxima seguridad y se quiere instalar una cerradura que sea adecuada para una puerta que sea acorazada o blindada entonces la cerradura puede llegar a un precio de unos 300 €.

Todas las tarifas anteriores responden, tal como ya se ha mencionado, a múltiples variables. Una de las variables determinantes es el importe mismo de la cerradura, la calidad de la misma, los materiales, los sistemas de seguridad que incorpore marcarán el precio de la misma por esta variable pero luego también está la variable del coste del cerrajero que deberá de instalar esta cerradura.

Así, bien puede decirse que el coste total de instalación de una cerradura será la suma del coste de la pieza en sí misma, más el coste de la mano de obra para instalarla, es decir, el coste del cerrajero que vendrá a ponernos la misma.

El coste del cerrajero también dependerá mucho mucho del cerrajero concreto contratado, y es que como en todos los servicios del mercado que se ofrecen libremente una inmensa oferta y, en consecuencia, hay cerrajeros que ofrecen unas tarifas y otras que ofrecen tarifas muy diferentes a las primeras.

No hay tarifa buena ni mala, lo importante es elegir al mejor cerrajero, a un cerrajero que ofrezca la calidad adecuada con independencia de si se trata del cerrajero más barato o del cerrajero más caro. Contratar un cerrajero extremadamente barato sin duda no garantiza un buen servicio y puede suponer un riesgo, pero lanzarse irracionalmente al cerrajero más caro tampoco supone ninguna garantía de tener la mejor calidad, por eso siempre hay que ponderar y saber escoger a un cerrajero más allá del precio.

Así, el precio de un cerrajero debe ser una variable que nos ayude a seleccionar el mismo, pero no deberá resultar la variable más determinante para ello. Ahora bien, como resulta obvio siempre resulta interesante en que horquilla aproximada de precios podemos movernos para realizar un acercamiento que nos permita prever y planificar lo que nos costará el servicio de un cerrajero que venga a poner una cerradura.

El coste de un cerrajero será muy diferente, normalmente, en un cerrajero 24 horas o bien si es un cerrajero que ofrece un servicio convencional, en horarios laborables convencionales y no servicios de urgencia.

El anterior tampoco supone una variable exacta pues dependerá mucho del cerrajero, ya que, si bien es cierto que los primeros suelen ofrecer unas tarifas más elevadas que los segundos, dependerá del cerrajero concreto y la diferencia -de existir- también dependerá del cerrajero a concreto de que se trate.

Ahora bien, que no se pueda ofrecer un importe exacto no quiere decir que no se pueda ofrecer una horquilla del importe que puede cobrarnos un cerrajero para montar una cerradura. Así, la tarifa de un cerrajero para montar una cerradura estándar puede rondar los 90 €. Obviamente este es un precio base, luego a mayor complejidad de la instalación -y dependiendo de los matices que el cerrajero pueda trobaran- el importe final puede ser uno u otro.

Obviamente, antes de llamar a un cerrajero en concreto para que nos instale la cerradura si disponemos de tiempo para cambiar la cerradura el ideal puede ser llamar a diferentes opciones para poder comprobar la opción que nos interesa más, así nos podremos asegurar los diferentes precios que nos ofrecen, de las diferentes sensaciones de calidad que nos aportan, etc.

Evidentemente, también lo anterior no siempre será posible, ya que si nos encontramos ante una emergencia de tener que cambiar por haber perdido las llaves o, por ejemplo, para que nos hayan robado las mismas, entonces no existirá tanto tiempo para pensarse a que cerrajero contratar pues urgir contratar a uno, pero incluso en estos casos siempre hay que mantener la cabeza fría para saber buscar a un cerrajero adecuado.

Cuando he cambiar una cerradura?

Las cerraduras son un tipo de producto que tiene una cierta longevidad, pero evidentemente no son eternas. Es más, aunque técnicamente muchas cerraduras podrían aguantar algunos años más resulta recomendable que las mismas sean igualmente cambiadas pasadas al cabo de unos pocos años de su instalación.

Lo anterior es así ya que las tecnologías avanzan, también avanzan las técnicas de los ladrones para esquivar las medidas de seguridad de las cerraduras y por eso es importante ir las actualizando para disponer siempre de las cerraduras con los mejores avances técnicos, con las mayores medidas de seguridad y en consecuencia disponer siempre de las cerraduras menos vulnerables posibles.

Cuanto más vieja sea una cerradura más fácil lo tendrá un ladrón para atacarla y entrar a robar en el domicilio. Lógicamente, este tampoco es un axioma exacto ni una ciencia exacta, pero como norma general es una regla muy fiable para el anteriormente mencionado y también por el mismo desgaste mecánico y / o funcional global que va sufriendo una cerradura con el pago del tiempo.

Un buen período de tiempo para cambiar una cerradura puede ser un lustro, es decir unos cinco años es un buen plazo de durabilidad que puede tener una cerradura. Obvia y evidentemente, también este plazo no servirá de nada en los supuestos en los que se hayan perdido las llaves o nos las hayan robado ya que en estos casos la cerradura tendrá que cambiar inmediatamente.

Alargar los plazos anteriores puede suponer un riesgo muy grave en el caso de pérdida o robo de llaves y en el supuesto de pérdida de seguridad o de funcionalidad es importante no dejar pasar el tiempo pues un problema que inicialmente puede parecer pequeño como puede ser la pérdida de fineza en el funcionamiento de la cerradura puede acabar con una cerradura atascada que nos deje entrar en el hogar y que nos obligue a llamar a un cerrajero 24 horas para que abra de urgencia la puerta con el coste que ello conlleva y vernos además entonces a cambiar precipitadamente la cerradura.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
  • CONSENT
  • PHPSESSID
  • inbound_referral_site
  • lead_session
  • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Skip to content