Diuen que el saber no ocupa lloc, per això tenir consciència i conèixer aspectes de coses que potser no són l’especialitat directa d’un mateix sempre resulta interessant com a cultura general i com una cosa de rellevància que per qüestions puntuals sempre ens pot resultar interessant de conèixer, i un d’aquests casos és el de la serralleria.

La serralleria, com tot a la vida, té la seva història. El primer que s’ha de dir en relació amb la història de la serralleria és que la mateixa ha anat evolucionant en dos terrenys diferents, en dos terrenys paral·lels però interrelacionats alhora.

D’una banda, la serralleria ha anat avançant al so de l’evolució dels diferents materials que s’han anat utilitzant i, d’altra banda, la serralleria també ha anat evolucionant al so de les diferents necessitats, requisits i elements de seguretat que s’han anat necessitant amb el transcurs dels anys.

Què és la serralleria?

La serralleria avui dia cobreix molts aspectes de la vida quotidiana de les persones, sent sens dubte el més conegut, essencial i elemental el que té a veure amb el canvi, instal·lació i muntatge de panys, sent així -en l’actualitat- un els oficis que es poden considerar vitals per garantir la seguretat dels béns i de les persones.

Un altre dels aspectes clau a destacar és que la serralleria, millor dit, que les persones que es dediquen a la serralleria no sempre han estat cridats serrallers. En altres temps, els que avui en dia coneixem com serrallers, eren denominats en aquell temps com ferrers, això té a veure amb els materials i elements utilitzats, però, sobretot, molt especialment i d’una forma molt determinada amb les funcions que desenvolupaven .

La tasca de la serralleria és una tasca que permet -entre moltes altres coses i serveis- realitzar reparacions i instal·lacions de panys, forrellats i cadenats, així com realitzar un adequat manteniment de tots aquests elements perquè es mantinguin en adequades condicions d’ús, per no esmentar la funció de realitzar l’obertura de tot tipus de tancaments quan resulta necessari.

A més, la serralleria compleix una funció social essencial en millorar i garantir la seguretat de les persones dotant a les seves llars, comerços i qualsevol altre lloc que tingui portes, finestres i qualsevol altra via d’accés dels elements de seguretat relacionats amb la serralleria necessaris per a que ningú no desitjat pugui penetrar i violentar la llar, el comerç o el lloc que sigui de la persona protegida.

Història de la serralleria

Tal com s’ha esmentat en paràgrafs anteriors el manyà no sempre ha estat denominat manyà i en altres temps se li coneixia com ferrer, a la funció de la serralleria es deia ferreria i -encara que això té diferents motius- un d’ells és el que té a veure amb l’evolució de la forja.

És amb l’aparició de la forja que es poden començar a desenvolupar les primeres panys i les primeres claus que han de permetre obrir i tancar les mateixes. Sens dubte tot això va ser immens avanç per a l’època ja que permetia garantir d’una manera segura que a la propietat en qüestió tan sols pogués accedir la persona o persones que disposessin de la clau i més permetia anar-se’n del lloc deixant ben tancada la porta amb un mecanisme que després permetria ser obert tan sols a la persona que disposés de la clau del mateix.

L’anterior és l’essència inicial amb què va néixer la serralleria, després -com també succeeix en qualsevol altre aspecte de la vida- la serralleria s’ha anat adaptant i ha anat avançant i evolucionant a la calor dels canvis socials i dels canvis tecnològics.

A més, en l’àmbit de la serralleria ha existit, i existeix, un altre element a considerar que cal tenir en compte: l’existència d’uns lladres, d’uns amants de l’aliè que també milloren, avancen i desenvolupen habilitats i noves tècniques, això obliga al fet que el sector de la serralleria estigui sempre en plena evolució per poder adaptar-se adequadament als reptes i nous desafiaments que contínuament se li van presentant.

Parlant dels inicis concrets de la serralleria no hi ha una conclusió clara sobre els orígens d’aquesta, però tot fa pensar que van ser diferents antigues cultures com la xinesa o l’egípcia qui en eres pretèrites van començar a utilitzar la serralleria per protegir els seus béns de les mans alienes que pretenien agenciar amb elles.

Després d’aquestes èpoques pretèrites la serralleria va ser expandint ràpidament per un altre tipus de territoris i cultures, com, per exemple, Síria i Grècia, tots ells van ser ocasionant un avanç important en la serralleria i en la fortalesa i seguretat dels panys que s’anaven desenvolupant .

Dicen que el saber no ocupa lugar, por eso tener conciencia y conocer aspectos de cosas que quizás no son la especialidad directa de un mismo siempre resulta interesante como cultura general y como algo de relevancia que por cuestiones puntuales siempre nos puede resultar interesante de conocer, y uno de estos casos es el de la cerrajería.

La cerrajería, como todo en la vida, tiene su historia. Lo primero que hay que decir en relación con la historia de la cerrajería es que la misma ha ido evolucionando en dos terrenos diferentes, en dos terrenos paralelos pero interrelacionados vez.

Por un lado, la cerrajería ha ido avanzando en el sonido de la evolución de los diferentes materiales que se han ido utilizando y, por otra parte, la cerrajería también ha ido evolucionando al son de las diferentes necesidades, requisitos y elementos de seguridad que se han ido necesitando con el transcurso de los años.

¿Qué es la cerrajería?

La cerrajería hoy día cubre muchos aspectos de la vida cotidiana de las personas, siendo sin duda el más conocido, esencial y elemental lo que tiene que ver con el cambio, instalación y montaje de cerraduras, siendo así -en la actualidad- uno los oficios que se pueden considerar vitales para garantizar la seguridad de los bienes y de las personas.

Otro de los aspectos clave a destacar es que la cerrajería, mejor dicho, que las personas que se dedican a la cerrajería no siempre han sido llamados cerrajeros. En otros tiempos, los que hoy en día conocemos como cerrajeros, eran denominados en aquel tiempo como herreros, esto tiene que ver con los materiales y elementos utilizados, pero, sobre todo, muy especialmente y de una forma muy determinada con las funciones que desarrollaban .

La tarea de la cerrajería es una tarea que permite -entre otras muchas cosas y servicios- realizar reparaciones e instalaciones de cerraduras, cerrojos y candados, así como realizar un adecuado mantenimiento de todos estos elementos para que se mantengan en adecuadas condiciones de uso , por no mencionar la función de realizar la apertura de todo tipo de cierres cuando resulta necesario.

Además, la cerrajería cumple una función social esencial en mejorar y garantizar la seguridad de las personas dotando a sus hogares, comercios y cualquier otro lugar que tenga puertas, ventanas y cualquier otra vía de acceso de los elementos de seguridad relacionados con la cerrajería necesarios para que nadie no deseado pueda penetrar y violentar el hogar, el comercio o el lugar que sea de la persona protegida.

Historia de la cerrajería

Tal como se ha mencionado en párrafos anteriores el cerrajero no siempre ha sido denominado cerrajero y en otros tiempos se le conocía como herrero, a la función de la cerrajería se llamaba herrería y -aunque esto tiene diferentes motivos- uno de ellos es lo que tiene que ver con la evolución de la forja.

Es con la aparición de la forja que se pueden comenzar a desarrollar las primeras cerraduras y las primeras claves que deben permitir abrir y cerrar las mismas. Sin duda todo esto fue inmenso avance para la época ya que permitía garantizar de una manera segura que la propiedad en cuestión tan sólo pudiera acceder la persona o personas que dispusieran de la llave y además permitía irse del lugar dejando bien cerrada la puerta con un mecanismo que luego permitiría ser abierto sólo a la persona que dispusiera de la clave del mismo.

Lo anterior es la esencia inicial con el que nació la cerrajería, después -como también sucede en cualquier otro aspecto de la vida- la cerrajería se ha ido adaptando y ha ido avanzando y evolucionando al calor de los cambios sociales y los cambios tecnológicos.

Además, en el ámbito de la cerrajería ha existido, y existe, otro elemento a considerar que hay que tener en cuenta: la existencia de unos ladrones, de unos amantes de lo ajeno que también mejoran, avanzan y desarrollan habilidades y nuevas técnicas, esto obliga a que el sector de la cerrajería esté siempre en plena evolución para poder adaptarse adecuadamente a los retos y nuevos desafíos que continuamente se le van presentando.

Hablando de los inicios concretos de la cerrajería no hay una conclusión clara sobre los orígenes de esta, pero todo hace pensar que fueron diferentes antiguas culturas como la china o la egipcia quien eras pretéritas comenzaron a utilizar la cerrajería para proteger los sus bienes de las manos ajenas que pretendían agenciarse con ellas.

Tras estas épocas pretéritas la cerrajería fue expandiendo rápidamente por otro tipo de territorios y culturas, como, por ejemplo, Siria y Grecia, todos ellos fueron ocasionando un avance importante en la cerrajería y en la fortaleza y seguridad de las cerraduras que iban desarrollando.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
  • CONSENT
  • PHPSESSID
  • inbound_referral_site
  • lead_session
  • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Skip to content