Què són les portes tallafocs?

Les portes tallafocs són portes pensades per evitar, o retardar, la propagació d’un incendi dins el lloc on les mateixes resulten instal·lades. A més, persegueixen establir un punt de trànsit segur perquè les persones puguin fugir per aquest punt en cas d’incendi.

Les portes tallafocs, en moltes ocasions es podran veure denominades o marcades com portes RF. En realitat, tant si es venen amb la seva denominació de portes tallafocs o si es venen com portes RF, és a dir, com portes resistents al foc seva funció serà la mateixa.

En tot cas, a col·lació amb l’anterior, dir que si hi ha diferència entre portes tallafocs aquesta diferència pot ser donada per la diferent qualitat dels diferents models que es venen de les mateixes, però no del nom de les mateixes, ja que en aquest cas bé val aquesta expressió que el nom no fa la cosa.

Hi ha diferents tipus de portes tallafocs sent les més conegudes i comunes les portes pivotants metàl·liques. Les portes pivotants metàl·liques de bona qualitat han de tenir la capacitat de resistir a altes temperatures, sense perdre la seva integritat i sense sobreescalfar, i de fer-ho per un període de temps llarg.

Així, el rang ideal en el qual s’han de mantenir les portes tallafocs s’ha de situar en un llindar màxim que no superi aproximadament els 140 ºC. Aquesta és la temperatura màxima que han d’assolir els fulls amb les que estigui realitzada la porta, una porta que pot estar realitzada en diferents i diferents materials (com, per exemple, metall, vidre o fins i tot fusta).

Els marcs d’una porta tallafocs s’han de mantenir sempre en una temperatura que no superi aproximadament els 360ºC, i no només això. Un bon marc de porta ha de ser capaç d’evitar que traspassin les ranures de la porta dels gasos que es generen durant la combustió d’un incendi.

Que la porta tallafocs que s’instal·la sigui capaç de tallar el pas dels gasos generats durant un incendi resulta summament important, ja que si bé és cert que en moltes ocasions les víctimes d’un incendi es produeixin per l’acció directa de les flames, també resulta ben cert que en moltes altres ocasions les víctimes mortals no són produïdes per l’acció directa de les flames, sinó pels gasos que les mateixes inhalen.

Tal com s’ha esmentat hi ha diferents graus de seguretat a les portes tallafocs segons la qualitat del model concret que s’adquireix. Concretament la resistència d’una porta tallafocs està regulada per la norma UNE-EN 1634-1.

Com es desenvolupen les portes tallafocs?

Les portes tallafocs actuen, com el seu nom bé indica, a manera d’una barrera artificial contra el foc, però Què persegueixen concretament les portes tallafocs? La resposta ràpida a la pregunta anterior seria la de dir que una porta tallafocs persegueix que el foc no la destrueixi ni la traspassi, però això es quedaria una mica curt.

Lògicament l’objectiu d’una porta tallafocs és que si es produeix el foc per exemple en un despatx la mateixa impedeixi que es propagui al despatx del costat i així successivament, però a més -tal com ja s’ha vist- una bona porta tallafocs és aquella que aïlla el foc i que a més no permet l’entrada dels gasos i fum que qualsevol incendi genera.

Així, una bona porta tallafocs haurà de ser capaç de resistir al foc de la millor manera possible durant el major temps possible amb l’objectiu de donar temps als sistemes anti-foc i als serveis d’emergència actuar, però a més ha de tenir la capacitat d’aïllar els espais limítrofs a la mateixa.

Per tot això es pot dir que una porta tallafocs persegueix generar un alt grau de compartimentació entre espais proporcionant la màxima estanquitat possible entre els mateixos.

En el cas de les portes tallafocs ha dos elements indispensables que s’han de conèixer doncs de no complir aquests dos requisits bàsics la mateixa pot ser inservible o bon pot suposar un greu risc.

En primer lloc, dir que és indispensable que aquestes portes tallafocs tinguin la capacitat de tancar-se per si mateixes, és a dir que incorporin algun mecanisme de tancament automàtic perquè quan algú l’obri la mateixa no pugui quedar oberta i es tanqui per ella mateixa, doncs de quedar-se oberta i succeir en aquest moment un incendi de res servirà tenir la porta instal·lada.

I després, en segon lloc, aquestes portes no han de tancar amb clau mentre hi hagi persones al local, edifici, etc. Tancar les portes amb clau, pot suposar un greu perill ja que en cas que succeeixi un incendi la mateixa porta, si està tancada, es pot convertir en una mena de ratera que atrapi a les persones que per la mateixa no puguin escapar.

Models de porta tallafocs

Hi ha diferents tipus de portes tallafocs en el mercat, però a grans trets es pot dir que es poden resumir en essencialment dos tipus d’aquest tipus de portes: d’una banda, es troben les portes de fulla i, d’altra banda, es troben, les portes guia.

Les portes més habituals són les anomenades portes de fulla. Aquest tipus de portes estan realitzades amb dues xapes d’acer, estant les dues xapes aïllades entre elles mitjançant llana de roca. Aquest aïllament és que la calor que s’està produint en un costat de la porta no es transmeti a l’altre costat de la porta i la traspassi.

L’altre tipus de guia, les portes de guia són construïdes mitjançant material galvanitzat i les mateixes s’instal·len concretament segons el tipus específic de buit a cobrir.

Quin és el manteniment d’una porta tallafocs?

Les portes tallafocs han d’anar passant uns rigorosos controls de manteniment per demostrar que segueixen estant en perfecte estat i mantenint totes les propietats per seguir protegint adequadament.

No cal dir que davant qualsevol incendi o accident o incident greu a la porta no n’hi haurà prou simplement amb una acció preventiva de manteniment, sinó que es pot requerir una acció més proactiva de reparar o fins i tot canviar la porta.

Totes les portes tallafocs deuen ser revisades tant estructuralment com en els seus punts d’ancoratge, tancament i altres elements que la conformen.

Així, tant important és que els materials de la porta tallafocs segueixin mantenint les seves propietats com que la porta no presenti bonys ni que la mateixa estigui despenjada o hi hagi desperfectes a la paret del seu entorn de subjecció.

Per tot això tot element és digne de ser revisat a consciència, des de la mateixa xapa fins als punts d’ancoratge, passant per les frontisses, manetes, frontisses, juntes intumescents i elements antipànic que puguin existir, entre qualsevol altre element que existeixi.

Tal com s’ha esmentat la capacitat de tancar-sola la porta és important i per això és indispensable assegurar regularment de que segueix funcionant sense problemes i que ho fa amb la velocitat adequada. El marc de la porta també ha de ser revisat, és clar.

Un cas a part però igualment important és el esmentar que a més de revisar l’estat de la porta també s’ha de revisar que al voltant de la mateixa no hi hagi obstacles que impedeixin el desallotjament ordenat i sense risc en cas de precisar.

Finalment indicar que, com tot a la vida, les portes tallafocs també tenen una vida útil estimada. En aquest cas, aproximadament i depenent del model, la mateixa se situa en uns 20 any des de la seva instal·lació.