Com qualsevol altre sector, el sector de la serralleria també es veu afectat per un grau d’intrusisme, com en altres professions hi presumptes professionals que es fan passar per autèntics professionals quan en realitat per res ho són.

Una de les principals característiques d’aquest tipus de serrallers és que ofereixen molt mals serveis i sol·liciten imports molt elevats per aquests. Resulten fàcilment recognoscibles ja que ofereixen una perícia professional nefasta i sempre pretenen treure el màxim diners possible. Per evitar caure en les urpes d’aquests estafadors un procés de petita investigació prèvia resulta necessari.

Per què hi ha serrallers estafadors?

Hi ha serrallers estafadors perquè com en qualsevol altra professió sempre ha persones desaprensives que s’intenten aprofitar de la necessitat aliena per intentar treure’ls els diners, i no hi ha millor forma d’intentar treure’ls els diners d’una forma poc sospitosa de fer-se passar per un professional d’un determinat àmbit que els ofereix els seus serveis.

Hi professionals que no estan donats d’alta de dos tipus: d’una banda es troben els professionals que no estan donats d’alta de les seves obligacions administratives amb el fisc, la seguretat social i on correspongui però que realment ofereixen un bon servei i no tenen cap intenció de causar cap tipus de perjudici. I, després, d’altra banda, hi ha les persones que directament volen fer-se passar per professionals quan no tenen ni idea d’això, l’autèntic perill està en aquests últims.

El dels primers no és correcte i si, per exemple, es neguen a fer una factura no es podrà tenir dret a la indemnització de l’assegurança que pugui correspondre si aquest servei estava cobert per alguna pòlissa que es tingui ni es tindrà dret a la garantia com a usuaris i consumidors, però en realitat el mal que causaran és poc o nul, ja que ells desenvoluparan el servei d’una manera professional i amb coneixement de causa encara que no estiguin donats els mateixos d’alta.

Ara bé el del segon dels supòsits sí que resulta absolutament perillós i perjudicial, ja que si es té la desgràcia de caure en les urpes d’un d’ells ja no tan sols és més que possible que es neguin a fer una factura oficial (res a no porti l’IVA, posi factura i tingui totes les dades és factura en si mateixa, com molt serà un rebut que no servirà de res, però factura -encara que molts s’ho pensin i altres intentin fer creure el contrari- no ho és), sinó que a més el servei el desenvoluparan en precàries condicions, sense coneixement i el dany i destrosses que poden causar són enormes i, a més voldran cobrar més que cap altre.

Un dels modus operandi d’aquest tipus de serrallers fraudulents és el posar directament publicitat a les portes i persianes dels seus potencials clients, de les potencials víctimes, de vostè. Tot això amb l’esperança que un moment de necessitat la persona no s’aturi a pensar i truqui a aquest número de telèfon per poder tenir al manyà el més ràpid possible.

Com saber que un manyà aquesta capacitat com a professional

Un manyà professional es caracteritza normalment per tenir un número de telèfon i una adreça postal vàlida, qui no pugui donar una adreça verificable i un número de telèfon és directament sospitós d’oferir els seus serveis d’una manera irregular, quan no directament fraudulenta.

Per això una ràpida recerca per Internet de les dades conegudes o facilitades sobre el presumpte manyà pot orientar-nos molt al respecte. De la mateixa manera, mirar si hi ha altres opinions o dades de clients, o altres, relacionats amb el mateix a la xarxa, també podrà ser-nos molt d’ajuda.

El manyà hauria de tenir una bona oferta de serveis

Un altre dels aspectes que poden fer sospitar que ens trobem davant d’un manyà fraudulent és que el mateix només ofereixi, per exemple, el servei d’obertura de panys. Normalment un bon serraller oferirà un ampli ventall de serveis que cobriran tot l’espectre de l’àmbit de la serralleria.

Així, un manyà professional podrà ser capaç ja no només de realitzar l’obertura d’una porta, sinó que també serà capaç de, per exemple, arreglar i canviar persianes, instal • lar variats sistemes de seguretat i un llarg etcètera de serveis que tinguin a veure amb seva professió.

Una bona manera d’esbrinar el nivell de serveis que una determinada serralleria passa per visitar la seva pàgina web (si disposa d’ella, i de no disposar-ne un altre motiu per a la desconfiança) i comprovar tota la varietat de serveis que ofereix, quan més completa sigui l’oferta de serveis que es pot veure que ofereix menys sospitosa serà d’oferir els seus serveis de forma fraudulenta. Aquesta no és una màxima infal·lible òbviament, com no és infal·lible cap altra màxima ni gairebé res en la vida, però és una altra gran línia orientativa.

Esbrinar si té un certificat de qualitat

Per a l’exercici de la professió de manyà no es requereix col·legiació alguna de forma obligatòria com sí que passa en altres professions, això provoca que l’intrusisme en el sector de la serralleria que hi hagi un nombre d’intrusisme més gran que en altres professionals que resulten legalment regulades amb relació al seu accés i exercici.

Però que no hi hagi una regulació legal específica per a l’accés i l’exercici a la professió no vol dir que no hi hagi certificacions que demostrin que ens trobem davant d’empreses i serrallers fiables. Aquestes certificacions es creen específicament amb aquest objectiu, el de certificar les mateixes que ens trobem davant d’empreses respectables i professionals autèntics.

Òbviament també en el ram de les certificacions poden existir importants falsedats i algunes empreses i serrallers poden utilitzar noms que en aparença són molt importants i d’associacions i entitats acreditadores que semblen de gran rellevància però que en realitat no existeixen o no signifiquen res o no suposen el que han de suposar.

Així, quan es parla de certificacions ha de parlar-se de certificacions de qualitat atorgades i supervisades per organismes i entitats respectables. Sens dubte una de les millors certificacions que pot tenir una empresa de serralleria és la certificació atorgada per la Unió de Serrallers de Seguretat, està certificació coneguda com UCES és una de les més important i rellevants que una empresa pot tenir.

Altres de les millors certificacions que les serralleries poden tenir són les que atorguen els organismes oficials de Consum a través del seu sistema d’arbitratge, l’atorgada per Lock Security Serrallers o si ens centréssim únicament en la Comunitat de Madrid la facilitada per Asmace.

Haurien oferir pressupost sense cap compromís

Tot client vol saber abans de contractar els serveis “que malament ha de morir”, és a dir quant li pujarà la factura de la reparació, de vegades per la pròpia idiosincràsia del servei pot ser que no sigui possible realitzar un pressupost exacte, però fins i tot en aquests casos ha de ser possible realitzar un pressupost aproximat.

D’entrada, ja s’hauria de desestimar a qualsevol empresa que no vulgui fer un pressupost per a un servei que se li demani, ja que tota empresa deu ser capaç d’oferir gratuïtament un pressupost amb l’import exacte, o el més exacte possible (i definint detalladament les potencials variacions que poden existir).

Però és que a més ja no tan sols hauria de desestimar directament a una empresa que no vulgui fer un pressupost per un mer tema de dignitat com a client per l’atenció rebuda, també hauria de desestimar ja que suposa un risc arribat el moment de pagar la factura ja que ens podran cobrar el que vulguin i no podrem al·legar res i perquè molt probablement ens trobarem davant d’un mal manyà o directament davant un manyà fraudulent.

Òbviament no tots els serrallers fraudulents es neguen a realitzar pressupost, molts ho faran i després el servei que prestaran serà horrible, però que es neguin a fer-ho serà un altre símptoma de davant de qui podem realment trobar-nos.

A més, ha de tenir-se molt present que, com a norma general, poques, per no dir gairebé cap empresa de serralleria solvent i de manyà respectable es negarà a fer un pressupost previ a la prestació del servei i de fer-ho de forma gratuïta.

També es pot destacar la intuïció, sí la intuïció. Òbviament, no sempre hauràs de deixar-te guiar per la mateixa, però sempre hauries d’aplicar aquella màxima que índica una cosa així com que, si alguna cosa sembla probablement sospitós, ho serà.

Així, si veus que l’empresa o manyà al qual has cridat o per la o el qual t’has interessat en els seus serveis en primer lloc veus que per qualsevol moment finalment no et genera la confiança que esperaves o veus alguna cosa que no t’agrada i desagrada no tinguis por a acudir a qualsevol altre professional a sol·licitar pressupost i contractar-els serveis.

En definitiva, el risc zero no existeix en res, però pots apropar el màxim possible al mateix a través d’aplicar una sèrie de precaucions i d’aplicar molt molt el sentit comú.

Como cualquier otro sector, el sector de la cerrajería también se ve afectado por un grado de intrusismo, como en otras profesiones hay presuntos profesionales que se hacen pasar por auténticos profesionales cuando en realidad para nada lo son.

Una de las principales características de este tipo de cerrajeros es que ofrecen muy malos servicios y solicitan importes muy elevados para estos. Resultan fácilmente reconocibles ya que ofrecen una pericia profesional nefasta y siempre pretenden sacar el máximo dinero posible. Para evitar caer en las garras de estos estafadores un proceso de pequeña investigación previa resulta necesario.

¿Por qué hay cerrajeros estafadores?

Hay cerrajeros estafadores porque como en cualquier otra profesión siempre hay personas desaprensivas que se intentan aprovechar de la necesidad ajena para intentar sacarlos el dinero, y no hay mejor forma de intentar sacarlos dinero de una forma poco sospechosa de hacerse pasar por un profesional de un determinado ámbito que les ofrece sus servicios.

Hay profesionales que no están dados de alta de dos tipos: por un lado se encuentran los profesionales que no están dados de alta de sus obligaciones administrativas con el fisco, la seguridad social y donde corresponda pero que realmente ofrecen un buen servicio y no tienen ninguna intención de causar ningún tipo de perjuicio. Y, después, por otra parte, están las personas que directamente quieren hacerse pasar por profesionales cuando no tienen ni idea de esto, el auténtico peligro está en estos últimos.

El de los primeros no es correcto y si, por ejemplo, se niegan a hacer una factura no se podrá tener derecho a la indemnización del seguro que pueda corresponder si este servicio estaba cubierto por alguna póliza que se tenga ni se tendrá derecho a la garantía como usuarios y consumidores, pero en realidad el daño que causarán es poco o nulo, ya que ellos desarrollarán el servicio de una manera profesional y con conocimiento de causa aunque no estén dados los mismos de alta.

Ahora bien el del segundo de los supuestos sí resulta absolutamente peligroso y perjudicial, ya que si se tiene la desgracia de caer en las garras de uno de ellos ya no sólo es más que posible que se nieguen a hacer una factura oficial ( nada que no lleve el IVA, ponga factura y tenga todos los datos es factura en sí misma, como mucho será un recibo que no servirá de nada, pero factura -aunque muchos lo piensen y otros intenten hacer creer lo contrario- no lo es), sino que además el servicio lo desarrollarán en precarias condiciones, sin conocimiento y el daño y destrozos que pueden causar son enormes y, además querrán cobrar más que ningún otro.

Uno de los modus operandi de este tipo de cerrajeros fraudulentos es el poner directamente publicidad en las puertas y persianas de sus potenciales clientes, de las potenciales víctimas, de usted. Todo esto con la esperanza de que un momento de necesidad la persona no se detenga a pensar y llame a este número de teléfono para poder tener al cerrajero lo más rápido posible.

¿Cómo saber que un cerrajero esta capacidad como profesional

Un cerrajero profesional se caracteriza normalmente por tener un número de teléfono y una dirección postal válida, que no pueda dar una dirección verificable y un número de teléfono es directamente sospechoso de ofrecer sus servicios de una manera irregular, cuando no directamente fraudulenta.

Por ello una rápida búsqueda por Internet de los datos conocidos o facilitados sobre el presunto cerrajero puede orientarnos mucho al respecto. Del mismo modo, mirar si hay otras opiniones o datos de clientes, u otros, relacionados con el mismo en la red, también podrá sernos muy de ayuda.

El cerrajero debería tener una buena oferta de servicios

Otro de los aspectos que pueden hacer sospechar que nos encontramos ante un cerrajero fraudulento es que el mismo sólo ofrezca, por ejemplo, el servicio de apertura de cerraduras. Normalmente un buen cerrajero ofrecerá un amplio abanico de servicios que cubrirán todo el espectro del ámbito de la cerrajería.

Así, un cerrajero profesional podrá ser capaz ya no sólo de realizar la apertura de una puerta, sino que también será capaz de, por ejemplo, arreglar y cambiar persianas, instale • lar variados sistemas de seguridad y un largo etcétera de servicios que tengan que ver con su profesión.

Una buena manera de averiguar el nivel de servicios que una determinada cerrajería pasa por visitar su página web (si dispone de ella, y de no disponer otro motivo para la desconfianza) y comprobar toda la variedad de servicios que ofrece, cuando más completa sea la oferta de servicios que se puede ver que ofrece menos sospechosa será de ofrecer sus servicios de forma fraudulenta. Esta no es una máxima infalible obviamente, como no es infalible otra máxima ni casi nada en la vida, pero es otra gran línea orientativa.

Averiguar si tiene un certificado de calidad

Para el ejercicio de la profesión de cerrajero no se requiere colegiación alguna de forma obligatoria como sí ocurre en otras profesiones, esto provoca que el intrusismo en el sector de la cerrajería que haya un número de intrusismo mayor que en otros profesionales que resulten legalmente reguladas con relación a su acceso y ejercicio.

Pero que no haya una regulación legal específica para el acceso y el ejercicio en la profesión no quiere decir que no haya certificaciones que demuestren que estamos ante empresas y cerrajeros fiables. Estas certificaciones se crean específicamente con este objetivo, el de certificar las mismas que nos encontramos ante empresas respetables y profesionales auténticos.

Obviamente también en el ramo de las certificaciones pueden existir importantes falsedades y algunas empresas y cerrajeros pueden utilizar nombres que en apariencia son muy importantes y de asociaciones y entidades acreditadoras que parecen de gran relevancia pero que en realidad no existen o no significan nada o no suponen el que han de suponer.

Así, cuando se habla de certificaciones debe hablarse de certificaciones de calidad otorgadas y supervisadas por organismos y entidades respetables. Sin duda una de las mejores certificaciones que puede tener una empresa de cerrajería es la certificación otorgada por la Unión de Cerrajeros de Seguridad, está certificación conocida como UCES es una de las más importante y relevantes que una empresa puede tener.

Otras de las mejores certificaciones que las cerrajerías pueden tener son las que otorgan los organismos oficiales de Consumo a través de su sistema de arbitraje, la otorgada por Lock Security Cerrajeros o si nos centráramos únicamente en la Comunidad de Madrid la facilitada por Asmace.

Deberían ofrecer presupuesto sin compromiso

Todo cliente quiere saber antes de contratar los servicios “que mal debe morir”, es decir cuánto le subirá la factura de la reparación, a veces por la propia idiosincrasia del servicio puede que no sea posible realizar un presupuesto exacto, pero hasta aun en estos casos debe ser posible realizar un presupuesto aproximado.

De entrada, ya se debería desestimar cualquier empresa que no quiera hacer un presupuesto para un servicio que se le pida, ya que toda empresa debe ser capaz de ofrecer gratuitamente un presupuesto con el importe exacto, o el más exacto posible (y definiendo detalladamente las potenciales variaciones que pueden existir).

Pero es que además ya no sólo debería desestimar directamente a una empresa que no quiera hacer un presupuesto para un mero tema de dignidad como cliente para la atención recibida, también debería desestimar ya que supone un riesgo llegado el momento de pagar la factura ya que nos podrán cobrar lo que quieran y no podremos alegar nada y porque muy probablemente nos encontraremos ante un mal cerrajero o directamente ante un cerrajero fraudulento.

Obviamente no todos los cerrajeros fraudulentos se niegan a realizar presupuesto, muchos lo harán y luego el servicio que prestarán será horrible, pero que se nieguen a hacerlo será otro síntoma de ante quien podemos realmente encontrarnos.

Además, debe tenerse muy presente que, como norma general, pocas, por no decir casi ninguna empresa de cerrajería solvente y de cerrajero respetable se negará a hacer un presupuesto previo a la prestación del servicio y de hacerlo de forma gratuita.

También se puede destacar la intuición, sí la intuición. Obviamente, no siempre deberás dejarte guiar por la misma, pero siempre deberías aplicar aquella máxima que índica algo así como que, si algo parece probablemente sospechoso, lo será.

Así, si ves que la empresa o cerrajero al que has llamado o por la o el que te has interesado en sus servicios en primer lugar voces que por cualquier momento finalmente no te genera la confianza que esperabas o ves algo que no te gusta y disgusta no temas a acudir a cualquier otro profesional solicitar presupuesto y contratar los servicios.

En definitiva, el riesgo cero no existe en nada, pero puedes acercar lo máximo posible al mismo a través de aplicar una serie de precauciones y de aplicar muy mucho el sentido común.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
  • CONSENT
  • PHPSESSID
  • inbound_referral_site
  • lead_session
  • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Skip to content