De la mateixa manera que és indispensable garantir les portes d’accés a un habitatge, si la mateixa disposa d’un traster independent també és important que es protegeixi el mateix per evitar que en aquest es puguin produir robatoris per part de lladres àvids de quedar-se amb les possessions de persones alienes.

Malauradament en moltes ocasions no es posa tota l’atenció deguda als trasters i per això els mateixos acostumen a ser molt vulnerables als robatoris. Així, prendre mesures de seguretat preventives i proactives que minimitzin el risc de robatori és una tasca necessària si es vol aconseguir que el nostre traster sigui pastura dels lladres.

 

Tenir en compte la seguretat de la porta i el seu pany

Garantir la seguretat d’un traster passa per eliminar sobretot les vulnerabilitats que es puguin produir per una porta o un pany deficient. De res servirà intentar protegir el traster de no tenir una porta que el protegeixi i de no tenir un pany que recolzi adequadament a aquesta porta.

Una porta de mala qualitat és el camí més directe per aconseguir que ens robin, ja que al lladre en tindrà prou amb violentar sense gran esforç la porta (per exemple, pegant simplement una puntada a la mateixa) per aconseguir entrar dins el traster i fer-se amb el botí que camina perseguint.

Però atenció, perquè tal com es deia de res servirà tenir la porta més fort del món si el pany que l’acompanya no és igualment forta i segura. Ja se sap allò que diu que qualsevol lloc és tan segur com ho és la part més feble del mateix (o alguna cosa semblant), en aquest cas això resulta plenament aplicable.

En aquest cas pot tenir una porta cuirassada de primer ordre i es poden posar totes les mesures de seguretat que es desitgin, que si el pany és fàcilment vulnerable tota la porta serà igualment vulnerable.

Així, instal·lar un pany de màxima qualitat és la garantia més certa d’aconseguir evitar en gran manera que l’traster sigui atacat. Òbviament cal tenir present que el reg zero no existeix i evitar per complet la possibilitat que ens entrin a robar resultarà impossible, però servirà per posar-ho molt difícil als lladres i per minimitzar el risc que aquests intentin o aconsegueixin entrar a robar.

Les anomenades panys invisibles són les que ofereixen un grau de seguretat més elevat i són les més recomanables per a ser posades en trasters que emmagatzemen coses d’un valor considerable. Evidentment el cost d’aquestes panys també és substancialment superior al dels seus homologues, al de les panys senzilles, però sense cap mena de dubte el grau de prestacions i de seguretat paguen aquesta diferència de preu.

Dit l’anterior també correspon dir que en última instància convé fer una anàlisi d’allò que es té en el traster, del valor del que guardat en el mateix per determinar si pot resultar més adequat instal·lar un tipus de pany o una altra.

Aposta per uns eficaços sistemes de seguretat

Tot traster que contingui objectes que vulguis preservar deu estar adequadament protegit i això passa -tal com es venia dient ja al llarg d’aquest mateix article- per prendre mesures preventives i proactives que garanteixin aquesta seguretat i protecció.

Una de les mesures de seguretat que es poden implementar en un traster és per exemple una alarma de seguretat. Les alarmes de seguretat són molt efectives especialment a nivell dissuasori, les mateixes eviten molts robatoris. Ara bé, perquè una alarma de seguretat sigui realment efectiva la mateixa ha de ser d’una qualitat adequada, la mateixa ha de ser segura, no serveix amb instal·lar qualsevol tipus de càmera que es trobi en una botiga de productes barats, està no servirà de res.

Més enllà de les alarmes de seguretat pot també resultar interessant instal·lar càmeres de seguretat que gravin el que succeeix a l’interior, que detecti moviments i fins i tot que ens alerti o que avisi les autoritats competents en cas d’emergència.

Ara bé, per evitar alertar en gran manera als lladres aquestes càmeres de seguretat han de ser el menys visibles possibles, primer per evitar que sembli que dins hi ha una cosa que es vol protegir i així incentivar les ganes d’entrar a robar i, segon, per evitar que un cop el lladre està procedint amb la seva tasca pugui desactivar fàcilment les mateixes.

Del mismo modo que es indispensable garantizar las puertas de acceso a una vivienda, si la misma dispone de un trastero independiente también es importante que se proteja el mismo para evitar que en este se puedan producir robos por parte de ladrones ávidos de quedar -se con las posesiones de personas ajenas.

Desgraciadamente en muchas ocasiones no se pone toda la atención debida a los trasteros y por ello los mismos suelen ser muy vulnerables a los robos. Así, tomar medidas de seguridad preventivas y proactivas que minimicen el riesgo de robo es una tarea necesaria si se quiere conseguir que nuestro trastero sea pasto de los ladrones.

 

Tener en cuenta la seguridad de la puerta y su cerradura

Garantizar la seguridad de un trastero pasa por eliminar todo las vulnerabilidades que se puedan producir por una puerta o una cerradura deficiente. De nada servirá intentar proteger el trastero de no tener una puerta que lo proteja y de no tener una cerradura que apoye adecuadamente a esta puerta.

Una puerta de mala calidad es el camino más directo para conseguir que nos roben, ya que el ladrón le bastará con violentar sin gran esfuerzo la puerta (por ejemplo, pegando simplemente una patada a la misma) para conseguir entrar en el trastero y hacer -se con el botín que camina persiguiendo.

Pero atención, porque tal como se decía de nada servirá tener la puerta más fuerte del mundo si la cerradura que lo acompaña no es igualmente fuerte y segura. Ya se sabe lo que dice que cualquier lugar es tan seguro como lo es la parte más débil del mismo (o algo similar), en este caso esto resulta plenamente aplicable.

En este caso puede tener una puerta acorazada de primer orden y se pueden poner todas las medidas de seguridad que se deseen, que si la cerradura es fácilmente vulnerable toda la puerta será igualmente vulnerable.

Así, instalar una cerradura de máxima calidad es la garantía más cierta de conseguir evitar en gran medida que el trastero sea atacado. Obviamente hay que tener presente que el riego cero no existe y evitar por completo la posibilidad de que nos entren a robar resultará imposible, pero servirá para ponerlo muy difícil a los ladrones y para minimizar el riesgo de que estos intenten o logren entrar a robar.

Las llamadas cerraduras invisibles son las que ofrecen un grado de seguridad más elevado y son las más recomendables para ser puestas en trasteros que almacenan cosas de un valor considerable. Evidentemente el coste de estas cerraduras también es sustancialmente superior al de sus homólogas, al de las cerraduras sencillas, pero sin lugar a dudas el grado de prestaciones y de seguridad pagan esta diferencia de precio.

Dicho lo anterior también corresponde decir que en última instancia conviene hacer un análisis de lo que se tiene en el trastero, del valor de lo guardado en el mismo para determinar si puede resultar más adecuado instalar un tipo de cerradura u otra .

Apuesta por unos eficaces sistemas de seguridad

Todo trastero que contenga objetos que quieras preservar debe estar adecuadamente protegido y eso pasa -tal como se venía diciendo ya lo largo de este mismo artículo- para tomar medidas preventivas y proactivas que garanticen esa seguridad y protección.

Una de las medidas de seguridad que se pueden implementar en un trastero es por ejemplo una alarma de seguridad. Las alarmas de seguridad son muy efectivas especialmente a nivel disuasorio, las mismas evitan muchos robos. Ahora bien, para una alarma de seguridad sea realmente efectiva la misma debe ser de una calidad adecuada, la misma debe ser segura, no sirve con instalar cualquier tipo de cámara que se encuentre en una tienda de productos baratos, está no servirá de nada.

Más allá de las alarmas de seguridad puede también resultar interesante instalar cámaras de seguridad que graben lo que sucede en el interior, que detecte movimientos e incluso que nos alerte o que avise a las autoridades competentes en caso de emergencia.

Ahora bien, para evitar alertar sobremanera los ladrones estas cámaras de seguridad deben ser lo menos visibles posible, primero para evitar que parezca que dentro hay algo que se quiere proteger y así incentivar las ganas de entrar a robar y, segundo, para evitar que una vez el ladrón está procediendo con su tarea pueda desactivar fácilmente las mismas.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
  • CONSENT
  • PHPSESSID
  • inbound_referral_site
  • lead_session
  • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Skip to content