Si es té la necessitat de trucar a un manyà és summament important assegurar-se que es tracta d’un manyà professional, evitant així el risc de contactar amb falsos serrallers que puguin tenir males intencions. A la serralleria, com en moltes professions, hi ha intrusisme, en aquest article mostrem com detectar-lo i combatre’l

Sol·licitar Credencials

No tots els serrallers porten un carnet de la vostra empresa, ni es requereix d’una col·legiació professional per exercir com serrallers generals pel que no tots podran mostrar un carnet físic, però sempre poden realitzar algunes comprovacions abans de deixar entrar al manyà en qüestió.

Per exemple, és una bona pràctica preguntar a l’empresa a la qual es contracta el manyà el nom de l’operari que vindrà, la localització de l’empresa, així tant es podrà realitzar una petita investigació prèvia de l’empresa de serralleria prèviament a la visita i després, un cop arribi l’operari, es podran contrastar les dades facilitades per la serralleria amb les facilitades pel mateix.

Tal com s’indicava no hi ha obligació de col·legiació alguna o de col·legiació (a l’estil dels metges o advocats) per a l’exercici de la professió (una altra cosa és per als que treballen en l’àmbit de la seguretat), però moltes empreses compten amb certificacions reconegudes que, sens dubte, suposen tota una garantia de qualitat sobre aquesta empresa i és que una habilitació professional sí que pot requerir-se.

Ha de ser capaç de realitzar més d’un treball de serralleria
Una bona empresa de serralleria deu ser capaç d’oferir més d’un servei del ram de la serralleria. No s’ha de confiar en aquelles empreses que diguin que no saben fer segons quins serveis de serralleria, els serrallers professionals són capaços de desenvolupar tot tipus de serveis a l’entorn de la serralleria. Poden estar més o menys especialitzats en alguns serveis o altres, però han de conèixer i saber desenvolupar tot o fa a la serralleria.

Encara a col·lació amb l’anterior s’ha de desconfiar especialment d’aquelles persones que indiquin que només saben obrir un pany. En aquests casos el més normal és trobar-se amb algú, com a mínim, poc fiable, a un fals professional.

Un altre element clau (encara que no determinant) per poder detectar si un manyà és autèntic o bé si es tracta d’un fals manyà és fixar-se en les eines amb les que acudeix. Un bon manyà vindrà perfectament equipat i portarà normalment totes les eines necessàries per desenvolupar el seu treball, per contra, en els falsos serrallers és habitual trobar supòsits professionals que van amb molt poques eines, sempre els sol faltar alguna de les eines necessàries per aquesta porta , etc.

Una bona manera de tallar amb l’anterior és dir-li que no ens interessen els seus serveis quan veiem que hi ha una manca de professionalitat patent i ell ens digui que ha de, a la seva llar, botiga o on sigui a buscar més material.

Demana sempre un pressupost

Contractar els serveis d’un manyà sense sol·licitar-li pressupost previ per al servei en qüestió suposa un greu error.

D’entrada, ja s’ha de sol·licitar un pressupost aproximat a la primera trucada que es fa a la serralleria, evidentment aquesta no podrà donar habitualment un import exacte ja que desconeix amb exactitud el servei a desenvolupar, però probablement ja podrà facilitar una aproximació més o menys precisa de l’import final del servei.

Després, un cop el manyà arribi al domicili, serà el moment de preguntar-li per l’import exacte del pressupost abans que comenci a treballar. Si en aquest moment, el manyà en qüestió ofereix un import que s’allunya massa del preu donat inicialment per la serralleria serà un possible indici per sospitar.

Un altre aspecte que hauria de posar en alerta a qualsevol és que l’empresa de serralleria o el manyà no vulguin facilitar un pressupost. Totes les empreses de serralleria normals i tots els bons serrallers mai posen impediment a oferir un pressupost previ perquè el client pugui valorar si el mateix s’ajusta al que els mateixos estan buscant o si bé no és així.

No s’ha d’oblidar mai que l’objectiu de les empreses de serralleria “pirates” i dels serrallers “fantasma”, no és altre que el de posar la màxima urgència per realitzar el servei i treure el màxim diners possible. Pressionaran, posaran por i no els importarà el resultat final, l’únic que buscaran és començar com més aviat millor, per acabar en el menor temps possible i aconseguir cobrar la major quantitat de diners que puguin.

Un professional requerirà teves dades

Si truques a un manyà per obrir-te una porta veuràs que el mateix et demana les dades, això no t’ha de fer-te sospitar, al contrari. Un bon serraller et demanarà les teves dades personals per assegurar-se que la porta que va a obrir l’està obrint una persona legitimada per a això.

Per contra, has de mostrar desconfiança davant un professional que no et pregunti res i no li importi obrir la porta a qualsevol.

En tot cas pensa que és important que et demanin les dades ja que forma part del bon fer professional i, a més, de no fer-ho és el mateix professional el que pot posar-se en problemes, jugar-se la seva habilitació professional ia més ser partícip d’un delicte com és el robatori. I això, s’ha de tenir per segur que cap bon serraller ho voldrà.

Desconfia de les enganxines en els portals

Moltes persones pensen que trucar als serrallers que posen adhesius a les persianes és una bona opció, que és una bona forma de localitzar-los i donar ràpid amb ells, molt de compte amb això.

S’ha de tenir present que moltes de les enganxines que es posen són de falsos serrallers que l’únic que persegueixen és aconseguir clients de forma ràpida, de clients desesperats per aconseguir un manyà i que el arribar a la porta o persiana en qüestió detecten que no poden accedir-hi.

Lògicament no totes aquestes adhesius són de falsos serrallers, també hi ha adhesius de molt bons professionals. Si un s’arrisca a provar a trucar a algun d’aquests números de telèfon com a mínim ha de posar especial cura en sol·licitar l’acreditació i les dades identificatives que qui vingui, a més és recomanable preguntar per on està la seva oficina i fer una comprovació d’aquestes dades .

Si se tiene la necesidad de llamar a un cerrajero es sumamente importante asegurarse de que se trata de un cerrajero profesional, evitando así el riesgo de contactar con falsos cerrajeros que puedan tener malas intenciones. En la cerrajería, como en muchas profesiones, hay intrusismo, en este artículo mostramos cómo detectarlo y combatirlo

Solicitar Credenciales

No todos los cerrajeros llevan un carnet de su empresa, ni se requiere de una colegiación profesional para ejercer como cerrajeros generales por lo que no todos podrán mostrar un carnet físico, pero siempre pueden realizar algunas comprobaciones antes de dejar entrar al cerrajero en cuestión.

Por ejemplo, es una buena práctica preguntar a la empresa a la que se contrata el cerrajero el nombre del operario que vendrá, la localización de la empresa, así como se podrá realizar una pequeña investigación previa de la empresa de cerrajería previamente a la visita y después, una vez llegue el operario, se podrán contrastar los datos facilitados por la cerrajería con las facilitadas por el mismo.

Tal como se indicaba no hay obligación de colegiación alguna o de colegiación (al estilo de los médicos o abogados) para el ejercicio de la profesión (otra cosa es para los que trabajan en el ámbito de la seguridad), pero muchas empresas cuentan con certificaciones reconocidas que, sin duda, suponen toda una garantía de calidad sobre esta empresa y es que una habilitación profesional sí puede requerirse.

Debe ser capaz de realizar más de un trabajo de cerrajería
Una buena empresa de cerrajería debe ser capaz de ofrecer más de un servicio del ramo de la cerrajería. No se debe confiar en aquellas empresas que digan que no saben hacer según qué servicios de cerrajería, los cerrajeros profesionales son capaces de desarrollar todo tipo de servicios en el entorno de la cerrajería. Pueden estar más o menos especializados en algunos servicios u otros, pero deben conocer y saber desarrollar todo o en cuanto a la cerrajería.

Aunque a colación con lo anterior se debe desconfiar especialmente de aquellas personas que indiquen que sólo saben abrir una cerradura. En estos casos lo normal es encontrarse con alguien, como mínimo, poco fiable, a un falso profesional.

Otro elemento clave (aunque no determinante) para poder detectar si un cerrajero es auténtico o si se trata de un falso cerrajero es fijarse en las herramientas con las que acude. Un buen cerrajero vendrá perfectamente equipado y llevará normalmente todas las herramientas necesarias para desarrollar su trabajo, por el contrario, en los falsos cerrajeros es habitual encontrar supuestos profesionales que con muy pocas herramientas, siempre les suele faltar alguna de las herramientas necesarias para esta puerta , etc.

Una buena manera de cortar con la anterior es decirle que no nos interesan sus servicios cuando vemos que hay una falta de profesionalidad patente y él nos diga que debe, a su hogar, tienda o donde sea buscar más material.

Pide siempre un presupuesto

Contratar los servicios de un cerrajero sin solicitarle presupuesto previo para el servicio en cuestión supone un grave error.

De entrada, ya se ha de solicitar un presupuesto aproximado a la primera llamada que se hace en la cerrajería, evidentemente ésta no podrá dar habitualmente un importe exacto ya que desconoce con exactitud el servicio a desarrollar, pero probablemente ya podrá facilitar una aproximación más o menos precisa del importe final del servicio.

Después, una vez el cerrajero llegue al domicilio, será el momento de preguntarle por el importe exacto del presupuesto antes de que comience a trabajar. Si en este momento, el cerrajero en cuestión ofrece un importe que se aleja demasiado del precio dado inicialmente por la cerrajería será un posible indicio para sospechar.

Otro aspecto que debería poner en alerta a cualquiera es que la empresa de cerrajería o el cerrajero no quieran facilitar un presupuesto. Todas las empresas de cerrajería normales y todos los buenos cerrajeros nunca ponen impedimento a ofrecer un presupuesto previo para que el cliente pueda valorar si el mismo se ajusta a lo que los mismos están buscando o si bien no es así.

No hay que olvidar que el objetivo de las empresas de cerrajería “piratas” y los cerrajeros “fantasma”, no es otro que el de poner la máxima urgencia para realizar el servicio y sacar el máximo dinero posible. Presionarán, pondrán miedo y no les importará el resultado final, lo único que buscarán es empezar lo antes posible, para terminar en el menor tiempo posible y conseguir cobrar la mayor cantidad de dinero que puedan.

Un profesional requerirá tus datos

Si llamas a un cerrajero para abrirte una puerta verás que el mismo te pide los datos, esto no te ha de hacerte sospechar, al contrario. Un buen cerrajero te pedirá tus datos personales para asegurarse de que la puerta que va a abrir la está abriendo una persona legitimada para ello.

Por el contrario, debes mostrar desconfianza ante un profesional que no te pregunte nada y no le importe abrir la puerta a cualquiera.

En todo caso piensa que es importante que te pidan los datos ya que forma parte del buen hacer profesional y, además, de no hacerlo es el mismo profesional el que puede ponerse en problemas, jugarse su habilitación profesional y además ser partícipe de un delito como es el robo. Y esto, se debe tener por seguro que ningún buen cerrajero lo querrá.

Desconfía de las pegatinas en los portales

Muchas personas piensan que llamar a los cerrajeros que ponen pegatinas en las persianas es una buena opción, que es una buena forma de localizarlos y dar rápido con ellos, mucho cuidado con eso.

Hay que tener presente que muchas de las pegatinas que se ponen son de falsos cerrajeros que lo único que persiguen es conseguir clientes de forma rápida, de clientes desesperados por conseguir un cerrajero y que el llegar a la puerta o persiana en cuestión detectan que no pueden acceder.

Lógicamente no todas estas pegatinas son de falsos cerrajeros, también hay pegatinas de muy buenos profesionales. Si un arriesga a probar a llamar a alguno de estos números de teléfono como mínimo debe poner especial cuidado en solicitar la acreditación y los datos identificativos que quien venga, además es recomendable preguntar por donde está su oficina y hacer una comprobación de estos datos.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
  • CONSENT
  • PHPSESSID
  • inbound_referral_site
  • lead_session
  • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Skip to content