Ull! Saps si els teus claus poden ser copiades sense esforç?

Es té socialment acceptat com a bo que el poder copiar d’una manera fàcil i ràpida les claus del pany de la llar, de l’oficina i de qualsevol lloc quan en realitat això no és gens bo. I no és gens fàcil doncs de la mateixa manera que una clau pot ser fàcilment copiada en qualsevol ferreteria, també podrà ser igualment fàcil de copiar per altres sistemes i de ser copiats amb intencions no precisament bones.

Per això, quan es va a comprar un cilindre, és important d’assegurar que les claus d’aquest model de cilindre no resulten gens fàcils de copiar, que per copiar-les s’ha d’acudir a llocs concrets o reunir requisits específics.

Per descomptat això suposa una incomoditat per a un propietari legítim de les claus que vulgui amb fer-se una còpia, però és una incomoditat que val la pena assumir a canvi del gran augment de seguretat que suposa, doncs se li posarà molt difícil a un lladre que vulgui fer-se una còpia de la clau d’aquesta pany.

Una recomanació essencial per recomanar l’elecció d’un cilindre antibumping passa per recomanar escollir el bombí en una botiga realment professional i que ofereixi un bon servei. Si no és així, el més habitual, és que intentin col·locar el pany que els interessi més, sense preocupar-se de res més que del seu interès, intentaran posar el que sigui a qui vegin són experiència. Per contra, en un bon lloc professional s’ocuparan i preocuparan d’oferir la millor opció per al client que els pregunti.

Sigui com sigui sempre resulta important escollir una opció de pany antibumping molt completa, ja que s’ha de tenir molt present que invertir en una bona pany és una inversió per la nostra seguretat que està destinada a servir-nos durant molts anys i amb això no s’ha de jugar.

Quin pany antibumping compro?

La màxima a aplicar arribat el moment d’escollir una bona pany antibumping hauria de ser aquella que dicta que sempre s’ha d’escollir el pany que major seguretat aporti, i això hauria de ser amb independència del preu doncs aquest no hauria de ser essencial donat el risc que pot suposar per a la seguretat adquirir una mala pany.

Ara bé, de vegades la realitat no és tal i moltes persones anteposen el preu a altres consideracions. Això no és gens recomanable, però de fer-se com a mínim ha de realitzar-se amb intel·ligència. Dit d’una altra manera, no està malament buscar una bona opció en el preu, però aquesta opció ha d’oferir una solució en seguretat equilibrada.

Per escollir una bona pany antibumping un dels aspectes essencials en els quals fixar-se és en el nombre de pitons que la mateixa incorpora. Els models més bàsics incorporaran un sol pitó, per contra, els models més segurs oferiran un nombre més gran de pitons, fins i tot fins a vuit pitons en els models més avançats.

Així, vist l’anterior, quan es compra un pany antibumping una de les preguntes clau a realitzar és la dels pitons que aquest pany incorpora, doncs tal com s’ha pogut veure el grau de seguretat és directament proporcional als pitons que la mateixa porta i més seguretat proporcionarà a les persones ia tot el que aquesta pany estigui protegint.

¿Es pot saber si un pany és antibumping? Com?

Per conèixer si un pany és antibumping un bon primer indicatiu és fixar-se en el preu. Els panys que estiguin tirades de preu, que tinguin preus irrisoris o que semblin anormalment baixos no tindran de ben segur incorporades solucions antibumping, i encara en el cas que indiquin que els inclouen els mateixos seran tan fàcils de sortejar que en realitat serà com si no en tenen.

Així, el preu és una bona variable per poder determinar a simple vista i amb més o menys exactitud si un pany incorpora sistema antibumping o bé si no incorpora el mateix. De la mateixa manera que la marca sigui fiable i que no es tracti de marcar barates o marques blanques també és una altra manera d’assegurar que té un pany amb sistema antibumping o que el mateix és de qualitat.

Ara bé, la forma més directa de conèixer si el pany incorpora sistema antibumping és saber o mirar el model concret del pany. Coneixent el model del pany resultarà molt fàcil preguntar o simplement mirar a Internet totes les prestacions que aquest model concret incorpora.

Després, cal afegir que tota pany antibumping s’hauria de complementar amb un escut protector de panys, aquests escuts són molt adequats per a augmentar exponencialment d’una forma molt elevada la seguretat de la porta on s’instal·len.

L’anterior és summament important ja no només perquè augmenta la seguretat tècnica del pany -què també- sinó també perquè la converteix en un pany difícil d’obrir i això fa fugir a molts lladres que l’únic que busquen és la solució més ràpida i fàcil per entrar a robar, la que menys risc els suposi.

Òbviament, un cop més, el risc zero no existirà i sempre hi haurà un lladre altament especialitzat o un grup criminal especialment organitzat que serà capaç de sortejar la seguretat de tot allò que se li posi per davant, però en els casos més comuns i habituals no serà així i el lladre preferirà escollir una altra opció que li resulti menys difícil d’atacar.

Què bombí antibumping compro?

El que va a dir-se pot semblar un contrasentit, però en realitat per res ho és. No hauria comprar-se un bombí antibumping només, hauria de comprar-se tota pany. De vegades amb el simple cilindre pot servir, però sempre resulta millor comprar tota pany perquè forma una unitat compacta amb un mateix nivell de seguretat.

Les característiques mínimes que ha de reunir un pany completa és ser antibumping però a més ha d’incorporar els mecanismes ja esmentats per prevenir el sistema de robatori per trepant i per rossinyol ia més hauria de tenir sistema per prevenir les extraccions i les ruptures.

Quant sol valer un bombillo antibumping?

El preu exacte d’un cilindre antibumping dependrà de cada lloc, de les ofertes existent a casa moment i de moltes altres variables, però d’entrada es pot dir que els models més bàsics es poden trobar per uns 30 € i els més avançats poden superar els 200 €.

No cal dir que allò que resulta recomanable és adquirir els models més avançats que es pugui, ja que per tot el que s’ha vist sempre resulta invertir en seguretat abans d’assumir riscos innecessaris que poden posar en greu risc la nostra seguretat, la dels nostres i la dels nostres béns i patrimoni.

Finalment assenyalar que als imports anteriorment assenyalats haurà de sumar el cost del manyà que venda a instal·lar el pany. Hi ha l’opció d’instal·lar-se un mateix pany, però de no ser un expert és absolutament desaconsellable fer-ho, ja que per estalviar-nos uns euros es pot instal·lar malament el pany i causar importants danys o fer que la mateixa sigui absolutament inservible i que no protegeixi res.

Ojo! Sabes si tus claves pueden ser copiadas sin esfuerzo?

Se tiene socialmente aceptado como bueno que el poder copiar de una manera fácil y rápida las claves de la cerradura del hogar, de la oficina y de cualquier lugar cuando en realidad esto no es nada bueno. Y no es nada fácil pues de la misma manera que una clave puede ser fácilmente copiada en cualquier ferretería, también podrá ser igualmente fácil de copiar por otros sistemas y ser copiados con intenciones no precisamente buenas.

Por ello, cuando se va a comprar un cilindro, es importante asegurarse de que las claves de este modelo de cilindro no resultan nada fáciles de copiar, que para copiarlas se debe acudir a lugares concretos o reunir requisitos específicos .

Por supuesto esto supone una incomodidad para un propietario legítimo de las claves que quiera con hacerse una copia, pero es una incomodidad que vale la pena asumir a cambio del gran aumento de seguridad que supone, pues se le pondrá muy difícil a un ladrón que quiera hacerse una copia de la llave de esta cerradura.

Una recomendación esencial para recomendar la elección de un cilindro antibumping pasa por recomendar escoger el bombín en una tienda realmente profesional y que ofrezca un buen servicio. Si no es así, lo más habitual, es que intenten colocar la cerradura que les interese más, sin preocuparse de nada más que de su interés, intentarán poner lo que sea a quien vean son experiencia. Por el contrario, en un buen lugar profesional ocuparán y preocuparán de ofrecer la mejor opción para el cliente que les pregunte.

Sea como sea siempre resulta importante escoger una opción de cerradura antibumping muy completa, ya que se debe tener muy presente que invertir en una buena cerradura es una inversión para nuestra seguridad que está destinada a servirnos durante muchos años y con ello no se debe jugar.

Qué cerradura antibumping compro?

La máxima a aplicar llegado el momento de elegir una buena cerradura antibumping debería ser aquella que dicta que siempre se ha de escoger la cerradura que mayor seguridad aporte, y esto debería ser con independencia del precio pues éste no debería ser esencial dado el riesgo que puede suponer para la seguridad adquirir una mala cerradura.

Ahora bien, a veces la realidad no es tal y muchas personas anteponen el precio a otras consideraciones. Esto no es nada recomendable, pero hacerse como mínimo debe realizarse con inteligencia. Dicho de otro modo, no está mal buscar una buena opción en el precio, pero esta opción debe ofrecer una solución en seguridad equilibrada.

Para escoger una buena cerradura antibumping uno de los aspectos esenciales en los que fijarse es en el número de pitones que la misma incorpora. Los modelos más básicos incorporarán un solo pitón, por el contrario, los modelos más seguros ofrecerán un mayor número de pitones, incluso hasta ocho pitones en los modelos más avanzados.

Así, visto lo anterior, cuando se compra una cerradura antibumping una de las preguntas clave a realizar es la de los pitones que esta cerradura incorpora, pues tal como se ha podido ver el grado de seguridad es directamente proporcional a los pitones que la propia puerta y más seguridad proporcionará a las personas ya todo lo que esta cerradura esté protegiendo.

¿Se puede saber si una cerradura es antibumping? ¿Cómo?

Para conocer si una cerradura es antibumping un buen primer indicativo es fijarse en el precio. Las cerraduras que estén tiradas de precio, que tengan precios irrisorios o que parezcan anormalmente bajos no tendrán seguro incorporadas soluciones antibumping, y aún en el caso que indiquen que los incluyen los mismos serán tan fáciles de sortear que en realidad será como si no tienen.

Así, el precio es una buena variable para poder determinar a simple vista y con más o menos exactitud si una cerradura incorpora sistema antibumping o bien si no incorpora el mismo. Del mismo modo que la marca sea fiable y que no se trate de marcar baratas o marcas blancas también es otra manera de asegurar que tiene una cerradura con sistema antibumping o que el mismo es de calidad.

Ahora bien, la forma más directa de conocer si la cerradura incorpora sistema antibumping es saber o mirar el modelo concreto de la cerradura. Conociendo el modelo de la cerradura resultará muy fácil preguntar o simplemente mirar en Internet todas las prestaciones que este modelo concreto incorpora.

Después, hay que añadir que toda cerradura antibumping debería complementarse con un escudo protector de cerraduras, estos escudos son muy adecuados para aumentar exponencialmente de una forma muy elevada la seguridad de la puerta donde se instalan.

Lo anterior es sumamente importante ya no sólo porque aumenta la seguridad técnica de la cerradura -¿qué también- sino también porque la convierte en una cerradura difícil de abrir y esto hace huir a muchos ladrones que lo único que buscan es la solución más rápida y fácil para entrar a robar, la que menos riesgo les suponga.

Obviamente, una vez más, el riesgo cero no existirá y siempre habrá un ladrón altamente especializado o un grupo criminal especialmente organizado que será capaz de sortear la seguridad de todo lo que se le ponga por delante, pero en los casos más comunes y habituales no será así y el ladrón preferirá elegir otra opción que le resulte menos difícil de atacar.

Qué bombín antibumping compro?

Lo que va a decirse puede parecer un contrasentido, pero en realidad para nada lo es. No debería comprarse un bombín antibumping solo, debería comprarse toda cerradura. A veces con el simple cilindro puede servir, pero siempre resulta mejor comprar toda cerradura porque forma una unidad compacta con un mismo nivel de seguridad.

Las características mínimas que debe reunir una cerradura completa es ser antibumping pero además debe incorporar los mecanismos ya mencionados para prevenir el sistema de robo por taladro y por ruiseñor y además debería tener sistema para prevenir las extracciones y las rupturas.

En cuanto suele valer un bombillo antibumping?

El precio exacto de un cilindro antibumping dependerá de cada lugar, de las ofertas existente en casa momento y de muchas otras variables, pero de entrada se puede decir que los modelos más básicos se pueden encontrar por unos 30 € y los más avanzados pueden superar los 200 €.

Ni que decir que lo que resulta recomendable es adquirir los modelos más avanzados de lo posible, ya que por todo lo que se ha visto siempre resulta invertir en seguridad antes de asumir riesgos innecesarios que pueden poner en grave riesgo nuestra seguridad, la de nuestros y la de nuestros bienes y patrimonio.

Finalmente señalar que los importes anteriormente señalados deberá sumar el coste del cerrajero que venta a instalar la cerradura. Existe la opción de instalarse un mismo cerradura, pero de no ser un experto es absolutamente desaconsejable hacerlo, ya que para ahorrarnos unos euros se puede instalar mal la cerradura y causar importantes daños o hacer que la misma sea absolutamente inservible y que no proteja nada.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
  • CONSENT
  • PHPSESSID
  • inbound_referral_site
  • lead_session
  • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Skip to content