Podem evitar els embussos en els panys?

El primer punt clau a esmentar és que tota pany, tota, qualsevol, sigui aquest del tipus que sigui, és susceptible d’encallar. Totes els panys són susceptibles de embussar i les que s’utilitzen poc encara molt més.

Així, per exemple, serà molt més fàcil que s’encalli un pany d’una segona residència que es pot tenir a la qual es va unes poques vegades a l’any, que no que s’encalli un pany de l’habitatge principal que està utilitzant-se diàriament.

L’anterior podria semblar contradictori, pes una lògica primària pogués fer-nos pensar que a major nivell d’ús, major nivell de desgast i en conseqüència major risc d’estalvi i que a menor ús, menor nivell de desgast i menor risc d’embús, però la realitat és ben diferent. La realitat és tan diferent que és just tot el contrari: l’ús continuat dels panys podrà fer que les mateixes es vagin desgastant òbviament, però les manté actives i amb menys risc que s’embussin.

Lubricar les claus i panys

Hi ha diferents tècniques, formes i maneres de protegir als panys contra els embussos. Una d’elles és la utilització de greixos específiques per engreixar les mateixes.

El greixatge de panys resulta especialment útil i necessària just en aquell moment en el qual es comprova que la mateixa comença a donar algun símptoma que pot portar a pensar que és a prop de embussar.

Òbviament això no sempre es pot saber, però si es comprova que el pany no va tan “fina” com habitualment, potser és que ha arribat el moment de posar oli tant el pany com les claus de la mateixa.

Cal destacar l’anterior doncs de la mateixa manera que engreixar els panys quan les mateixes donen símptomes de necessitar-és indispensable, també és important assenyalar que un excés de greixatge tampoc serà bo per a la porta. Així, tan dolent pot ser no engreixar mai la porta, com engreixar la mateixa obsessivament i fer-ho d’una forma massa recurrent i seguida.

Per engreixar un pany no es requereix ni de bon tros tenir uns coneixements res elevats de serralleria, ni res per l’estil. En realitat, per engreixar un pany no es requereix de cap coneixement ni habilitat específica.

El procés de greixatge d’un pany comença agafant un pinzell i untant el mateix amb una mica d’oli específic per greixar portes. És important que es faci una aplicació precisa d’aquest oli en les zones de contacte del pany.

Després, un cop ja s’ha untat el pinzell amb l’oli i amb aquest s’han pinzellat les zones de contacte del pany l’única cosa que quedarà per fer és posar la clau dins del pany i fer-la girar uns comptes vegades per a l’oli penetri en tota pany i s’expandeixi per totes les zones on el mateix hagi de expandir-se, assentar-se i actuar.

Hi ha algunes persones que no els agrada utilitzar olis com a mètode d’engreixat per si els mateixos embruten o per altres motius, per a aquestes persones ha altres productes de greixatge, com ara alguns aerosols. Ara bé, abans de comprar qualsevol producte sempre un ha de consultar a un professional o informar-se adequadament ja que de ser un mal producte i del que es tracta és protegir el pany no aconseguir l’efecte contrari o danyar la porta en general.

La tècnica del greixat és una tècnica (com totes temporal), és a dir, no es tracta d’engreixar una única vegada en la vida i punt. El greixatge d’un pany s’ha de fer sempre que es comenci a notar que la mateixa no funciona tot el suau i finament que hauria. Si es posa atenció en això, un pany pot durar molts anys, fins i tot dècades.

L’ús de parafina

Una altra de les tècniques per a mantenir en bona forma als panys és la utilització de parafina. Per utilitzar aquesta tècnica es requerirà disposar de dos elements bàsics: parafina i aigua calenta.

El primer pas és submergir la clau del pany en un conte farcit d’aigua calenta per a immediatament treure-ho i fer el mateix amb la clau llavors amb la parafina però només en la part de contacte de la clau i del pany. Dit d’una altra manera, no s’ha de posar parafina a tota la clau, sinó a la part que després quan s’introdueixi en el pany mantindrà el contacte amb la mateixa.

Un cop la clau conté la parafina serà el moment d’introduir aquesta clau dins del pany. En aquest cas serà el pany la que farà de gran element lubricador del conjunt del pany gràcies al molt alguna cosa poder de lubricació que té la parafina.

Als pocs instants d’haver introduït la clau amb parafina al pany podrà comprovar com hi ha una millora immediata en el bon funcionament del pany, a l’mateixa tornarà a funcionar amb suavitat i si existien indicis d’embussos el més segur és que els mateixos desapareguin , i si no desapareixen potser llavors sigui qüestió de mirar si hi ha altres problemes al pany doncs és molt estrany que després de l’aplicació de la parafina pany no recuperi el seu bon funcionament normal.

És més, gràcies a l’alt potencial de lubricat de la parafina, aquest element serveix ja no tan sols per aplicar mesures preventives contra l’embús, el mateix és en ocasions -per si mateix- capaç de solucionar greus problemes d’embussos. I tot això gràcies a l’altíssim poder de lubricat de la parafina.

L’ús de les mines del llapis

Un remei de caràcter casolà però que resulta bastant eficaç per als supòsits d’embussos poc importants és el de les mines de llapis.

Encara que pugui semblar sorprenent les mines de llapis tenen un bon poder lubricant (en part per això tenen aquest tacte sedós i es desplacen suaument fluint còmodament quan s’escriu sobre un paper) i per això tenen la capacitat de tractar embussos de panys, però cal reiterar que això és així sempre que els mateixos no siguin embussos importants.

L’aplicació del sistema és ben senzilla: només cal qualsevol un llapis qualsevol (entenent que millor de punta gruixuda i no els més fins de 0’5 mm, especialment per la seva resistència) i ha de fregar-se el mateix per la clau del pany , concretament per la part dentada de la clau.

Una vegada que la mina de llapis de ha aposentat sobre de la clau tan sols serà necessari introduir la mateixa al pany i donar-li algunes voltes.

Retirar el pany de la porta

La solució de treure el pany sens dubte no és una solució gens recomanable per a aquelles portes d’accés a l’habitatge ni res per l’estil ni és utilitzada per moltes persones, però és una manera que algunes persones apliquen entenent allò que “mort el gos , morta la ràbia “.

Dit d’una altra manera, l’anterior, aquestes persones pensen que de no existir pany que es pugui embussar, segur que no hi haurà res a desencallar. Òbviament tècnicament la màxima és certa, però els resultats poden ser nefastos i la inseguretat màxima.

Mesura absolutament desaconsellada, excepte en aquells supòsits on el que es troba a l’altre costat de la importa no import molt si està protegit o no i vulgui treure el pany per evitar problemes amb la mateixa.

Apedaçar el pany amb un manyà

Per a moltes persones trucar a un manyà és l’última opció a la qual recórrer pel cost econòmic que els suposa, però sens dubte és la solució més eficaç i en moltes ocasions l’única realment possible.

Hi embussos de panys que no poden ser solucionats per altres mitjans que no siguin mitjançant l’actuació d’un manyà professional que posi solució fàcil i ràpida a l’assumpte.

Arribat el cas d’haver de trucar a un manyà és important primer sol·licitar-li un pressupost del cost que suposarà, normalment si es tracta només de desencallar el pany l’import no sol ser molt elevat. En el cas d’un pany potser el manyà et recomani canviar-la doncs et pugui sortir més rendible fer-ho que no fer-ho. Això ho haurà de dir cada persona segons cada cas en particular.

Podemos evitar los atascos en las cerraduras?

El primer punto clave a mencionar es que toda cerradura, toda, cualquiera, sea éste del tipo que sea, es susceptible de encallar. Todas las cerraduras son susceptibles de atascar y las que se utilizan poco todavía mucho más.

Así, por ejemplo, será mucho más fácil que se atasque una cerradura de una segunda residencia que se puede tener a la que se unas pocas veces al año, que no que se atasque una cerradura de la vivienda principal que está utilizando diariamente.

Lo anterior podría parecer contradictorio, peso una lógica primaria pudiera hacernos pensar que a mayor nivel de uso, mayor nivel de desgaste y en consecuencia mayor riesgo de ahorro y que a menor uso, menor nivel de desgaste y menor riesgo de atasco, pero la realidad es bien diferente. La realidad es tan diferente que es justo todo lo contrario: el uso continuado de las cerraduras podrá hacer que las mismas se vayan desgastando obviamente, pero las mantiene activas y con menos riesgo de que se atasquen.

Lubricar las llaves y cerraduras

Hay diferentes técnicas, formas y maneras de proteger a las cerraduras contra los atascos. Una de ellas es la utilización de grasas específicas para engordar las mismas.

El engrase de cerraduras resulta especialmente útil y necesaria justo en ese momento en el que se comprueba que la misma comienza a dar algún síntoma que puede llevar a pensar que está cerca de atascar.

Obviamente esto no siempre se puede saber, pero si se comprueba que la cerradura no tan “fina” como habitualmente, quizás es que ha llegado el momento de poner aceite tanto la cerradura como las claves de la misma.

Cabe destacar la anterior pues al igual que engordar las cerraduras cuando las mismas dan síntomas de necesitarlo es indispensable, también es importante señalar que un exceso de engrase tampoco será bueno para la puerta. Así, tan malo puede ser no engordar nunca la puerta, como engordar la misma obsesivamente y hacerlo de una forma demasiado recurrente y seguida.

Para engordar una cerradura no se requiere ni mucho menos tener unos conocimientos nada elevados de cerrajería, ni nada por el estilo. En realidad, para engordar una cerradura no se requiere de ningún conocimiento ni habilidad específica.

El proceso de engrase de una cerradura comienza cogiendo un pincel y untando el mismo con un poco de aceite específico para engrasar puertas. Es importante que se haga una aplicación precisa de este aceite en las zonas de contacto de la cerradura.

Después, una vez ya se ha untado el pincel con el aceite y con este se han pincelado las zonas de contacto de la cerradura lo único que quedará por hacer es poner la llave dentro de la cerradura y hacerla girar unas cuentas veces para el aceite penetre en toda cerradura y se expanda por todas las zonas donde el mismo tenga que expandirse, asentarse y actuar.

Hay algunas personas que no les gusta utilizar aceites como método de cebado por si los mismos ensucian o por otros motivos, para estas personas otros productos de engrase, como algunos aerosoles. Ahora bien, antes de comprar cualquier producto siempre uno debe consultar a un profesional o informarse adecuadamente ya que de ser un mal producto y de lo que se trata es proteger la cerradura no conseguir el efecto contrario o dañar la puerta en general.

La técnica del engrasado es una técnica (como todas temporal), es decir, no se trata de engordar una única vez en la vida y punto. El engrase de una cerradura debe hacerse siempre que se empiece a notar que la misma no funciona todo lo suave y finamente que debería. Si se pone atención en esto, una cerradura puede durar muchos años, incluso décadas.

El uso de parafina

Otra de las técnicas para mantener en buena forma a las cerraduras es la utilización de parafina. Para utilizar esta técnica se requerirá disponer de dos elementos básicos: parafina y agua caliente.

El primer paso es sumergir la llave de la cerradura en un cuento repleto de agua caliente para inmediatamente sacarlo y hacer lo mismo con la clave entonces con la parafina pero sólo en la parte de contacto de la llave y la cerradura. Dicho de otro modo, no se debe poner parafina a toda la clave, sino en la parte que luego cuando se introduzca en la cerradura mantendrá el contacto con la misma.

Una vez la clave contiene la parafina será el momento de introducir esta clave dentro de la cerradura. En este caso será la cerradura la que hará de gran elemento lubricador del conjunto de la cerradura gracias al muy algo poder de lubricación que tiene la parafina.

A los pocos instantes de haber introducido la llave con parafina en la cerradura podrá comprobar como hay una mejora inmediata en el buen funcionamiento de la cerradura, al mismo volverá a funcionar con suavidad y si existían indicios de atascos lo más seguro es que los mismos desaparezcan, y si no desaparecen quizás entonces sea cuestión de mirar si hay otros problemas en la cerradura pues es muy raro que después de la aplicación de la parafina cerradura no recupere su buen funcionamiento normal.

Es más, gracias al alto potencial de lubricado de la parafina, este elemento sirve ya no sólo para aplicar medidas preventivas contra el atasco, el mismo es en ocasiones -por sí mismo- capaz de solucionar graves problemas de atascos. Y todo ello gracias al altísimo poder de lubricado de la parafina.

El uso de las minas del lápiz

Un remedio de carácter casero pero que resulta bastante eficaz para los supuestos de atascos poco importantes es el de las minas de lápiz.

Aunque pueda parecer sorprendente las minas de lápices tienen un buen poder lubricante (en parte por eso tienen ese tacto sedoso y se desplazan suavemente fluyendo cómodamente cuando se escribe sobre un papel) y por ello tienen la capacidad de tratar atascos de cerraduras, pero hay que reiterar que esto es así siempre que los mismos no sean atascos importantes.

La aplicación del sistema es muy sencilla: basta con cualquier lápiz cualquiera (entendiendo que mejor de punta gruesa y no los más finos de 0’5 mm, especialmente por su resistencia) y debe frotarse el mismo para la clave de la cerradura, concretamente por la parte dentada de la clave.

Una vez que la mina de lápiz de ha aposentado encima de la clave sólo será necesario introducir la misma en la cerradura y darle algunas vueltas.

Retirar la cerradura de la puerta

La solución de sacar la cerradura sin duda no es una solución nada recomendable para aquellas puertas de acceso a la vivienda ni nada por el estilo ni es utilizada por muchas personas, pero es una manera que algunas personas aplican entendiendo lo que ” muerto el perro, se acabó la rabia “.

Dicho de otro modo, la anterior, estas personas piensan que de no existir cerradura que se pueda atascar, seguro que no habrá nada que desatascar. Obviamente técnicamente la máxima es cierta, pero los resultados pueden ser nefastos y la inseguridad máxima.

Medida absolutamente desaconsejada, salvo en aquellos supuestos donde el que se encuentra al otro lado de la importa no importe mucho si está protegido o no y quiera sacar la cerradura para evitar problemas con la misma.

Remendar la cerradura con un cerrajero

Para muchas personas llamar a un cerrajero es la última opción a la que recurrir por el coste económico que les supone, pero sin duda es la solución más eficaz y en muchas ocasiones la única realmente posible.

Hay atascos de cerraduras que no pueden ser solucionados por otros medios que no sean mediante la actuación de un cerrajero profesional que ponga solución fácil y rápida al asunto.

Llegado el caso de tener que llamar a un cerrajero es importante primero solicitarle un presupuesto del coste que supondrá, normalmente si se trata sólo de desatascar la cerradura del importe no suele ser muy elevado. En el caso de una cerradura quizás el cerrajero te recomiende cambiarla pues te pueda salir más rentable hacerlo que no hacerlo. Esto lo tendrá que decir cada persona según cada caso en particular.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
  • CONSENT
  • PHPSESSID
  • inbound_referral_site
  • lead_session
  • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Skip to content