Les reixes extensibles són elements realment útils i per això fa molts anys que es troben en primer pla dels elements de seguretat per a una porta o finestra. Elements molt útils dels quals es poden trobar d’infinitat de models, amb alhora una infinitat de diferents qualitats. Per això, per la gran varietat de models, tipus i qualitats existents és que resulta molt important conèixer sobre la mateixa i deixar-se assessorar per professionals per encertar en l’elecció.

 

Avantatges de les reixes extensibles

Sens dubte una de les grans característiques de les reixes extensibles és que són removibles, és a dir, que es poden posar i treure. Aquesta és una de les grans característiques de les reixes extensibles a la vegada que una de les seves principals avantatges.

La veritat és que quan es parla de “posar i treure” pot pensar-se que s’està parlant d’elements molt febles o que es poden agafar i portar-se sense més i això per a res és així. Un cop instal·lades, les reixes extensibles són un element molt fort i difícil de moure perquè queden com un element fix en el lloc on s’han tret, però després, si un dia es vol desmuntar no és tan difícil de fer-ho com per exemple en el cas d’unes reixes encastades en el ciment.

En el cas de les reixes extensibles es tracta de treure els cargols de les guies i els altres elements que conformen les reixes extensibles, però en cap moment cal realitzar obres ni grans reformes.

Una altra de les grans avantatges d’aquest tipus de reixes és que al poder-se obrir i tancar lliurement aporten un grau de llibertat i de sensació d’obertura que altres reixes no aporten. Així, per exemple, unes reixes que resultin instal·lades de forma fixa amb ciment es queden tancades per sempre, en aquesta finestra mai es podrà, a priori, obrir ni tancar la reixa, i això si bé pot ser bastant segur també és cert que pot generar sensació de tancament, etc.

A més, encara a col·lació amb l’anterior, cal afegir que, en el supòsit de les reixes fixes, alguns models de les mateixes poden ser incompatibles per col·locar a les portes doncs de no ser dels models que són fixos però amb una obertura mitjançant pany o cadenat a manera d’obertura resulta evident que no es podria posar, doncs un pany fixa i tancada permanentment no deixaria entrar ni sortir a ningú de la zona.

Però les anteriors no són les úniques avantatges de les reixes extensibles. La facilitat de muntatge de les mateixes també és una altra característica destacable d’elles. Les reixes extensibles, tal com es deia, no requereixen de grans reformes ni d’obres, les mateixes es poden instal·lar molt ràpidament i de forma molt fàcil en la gran majoria de portes i finestres del món.

La facilitat de muntatge de les mateixes fa que el cost d’instal·lació sigui també força baix, ja que mentre solucions requereixen de llargs dies de treball, les reixes extensibles comunament poden estar instal·lades en el mateix dia en el qual es comencen a muntar. Així, el cost del professional manyà sempre serà menys costós que en altres instal·lacions més complexes.

Hi ha persones que fins i tot es decideixen i s’atreveixen amb muntar elles mateixes les reixes extensibles. Les compren per elles mateixes i les instal·len. Aquesta pràctica, encara que òbviament legitima, no resulta gens recomanable ja que el més mínim error en el procés de muntatge i instal·lació pot comprometre tota la seguretat de la reixa i provocar que un cop instal·lada a la pràctica no serveixi per a res.

Resulta de sobres conegut aquella dita de que el barat surt car i amb la seguretat això és més cert que mai. El més recomanable és que una instal·lació i muntatge d’aquest tipus estigui tan sols realitzat per les mans d’un professional expert que sap el que es fa, doncs de no ser així el lladre igual el té molt fàcil per entrar a robar en trobar una vulnerabilitat a la reixa instal·lada, vulnerabilitat que igual a simple vista nosaltres no vam detectar però que segur que el pispa sabrà aprofitar ràpida i profundament.

Així, resumint l’anterior, es pot dir que tenir instal·lades reixes extensibles de manera professional és garantia de seguretat en l’habitatge, local o on sigui que les mateixes estiguin instal·lades i que no tenir instal·lades de forma segura estigui tipus de reixes en realitat és com no tenir res instal·lat.

I això resulta així per a totes les varietats i tipus de reixes que puguin tenir instal·lades. I és que en realitat no es té perquè tenir una única modalitat de reixa extensible, són moltes les empreses, són molts els locals i moltes els habitatges que tenen diverses reixes extensibles instal·lades i el model i tipus concret va variant segons el tipus de porta, finestra o lloc on les tenen instal·lades.

Finalment (en relació amb els avantatges de les reixes extensibles) dir que les mateixes resulten comunament bastant silencioses. Val a dir això de prou ja que el grau de sonoritat de les mateixes depèn molt molt de cada model en particular i també depèn en gran manera de com estan de greixats els rails de la reixa, o el que és el mateix, del que bé o malament conservada que està la reixa en qüestió.

Són les reixes extensibles infal·libles al 100%?

Les reixes extensibles ofereixen un molt bon nivell de seguretat. Sens dubte són una elecció molt bona per a molts casos, però sempre s’ha de tenir present que la seguretat absoluta no existeix en cap element de la vida, i en el de la seguretat tampoc.

Una reixa extensible és molt segura però no és invulnerable al cent per cent, de la mateixa manera que no és invulnerable tampoc res a la vida, ni fins i tot la caixa cuirassada més fort del món pot presumir de ser completament impenetrable.

Ara bé, parlant de graus normals de seguretat, les reixes extensibles se situen en un nivell molt bo de seguretat oferta. Un molt bé nivell de seguretat oferta, però s’ha de tenir molt en compte que el grau concret de seguretat també dependrà molt molt del model exacte de reixa escollida.

Així, com en qualsevol altre producte, en les reixes extensible també hi ha diferents graus de qualitat i hi haurà unes reixes extensibles molt més segures que altres, però a nivell general sens dubte són un element molt recomanable.

Un element molt recomanable que, per descomptat, sempre pot i ha d’anar acompanyat d’altres mesures de seguretat com són bones portes o finestres que les tanquin, bones panys i forrellats, etc.

En resum, pel que fa a la seguretat de les reixes extensibles pot dir-se que les mateixes són un molt bon element dissuasori de cara als lladres. I això és així doncs, encara que els amants de l’aliè cada vegada més utilitzen eines més potents i sistemes més sofisticats, en trobar amb barreres d’entrada com les reixes extensibles que, com a mínim, els dificulten i retarden el seu objectiu, prefereixen anar a buscar llocs més vulnerables que els resultin més fàcils d’atacar.

L’anterior queda completament demostrat en totes les estadístiques que indiquen que un comerç que té instal·lades és percentualment menys pastura dels robatoris que els seus comerços anàlegs que no disposen d’aquest tipus d’element de tancament.

Com s’obre una reixa extensible?

Les reixes extensibles resulten d’allò més fàcil d’obrir i tancar. Un cop obertes aquestes reixes es “guarden” a un costat de la porta o bé una part a una banda i altra a l’altre costat (segons el model), quan es vol tancar la reixa tan sols ha de arrossegar la part fins a la zona de tancament (al final de l’altre costat de les reixes per a les que es guarden a un costat i al centre dels rails les que es guarden a banda i banda) i posar la clau i girar-la i punt, o posar el cadenat en alguns casos.

Per finalitzar indicar que, tal com es pot imaginar, la seguretat de les reixes extensibles també té molt a veure amb el cadenat o pany que les obri i tancament, doncs de res servirà si el material i ancoratges de la reixa estan molt bé, però el pany que incorpora o mecanisme de tancament que té és feble i dolent.

Las rejas extensibles son elementos realmente útiles y por eso hace muchos años que se encuentran en primer plano de los elementos de seguridad para una puerta o ventana. Elementos muy útiles de los que se pueden encontrar de infinidad de modelos, con la vez un sinfín de diferentes calidades. Por eso, por la gran variedad de modelos, tipos y calidades existentes es que resulta muy importante conocer sobre la misma y dejarse asesorar por profesionales para acertar en la elección.

Ventajas de las rejas extensibles

Sin duda una de las grandes características de las rejas extensibles es que son removibles, es decir, que se pueden poner y quitar. Esta es una de las grandes características de las rejas extensibles a la vez que una de sus principales ventajas.

La verdad es que cuando se habla de “quita y pon” puede pensarse que se está hablando de elementos muy débiles o que se pueden coger y llevarse sin más y eso para nada es así. Una vez instaladas, las rejas extensibles son un elemento muy fuerte y difícil de mover para que queden como un elemento fijo en el lugar donde se han sacado, pero luego, si un día se quiere desmontar no es tan difícil de hacerlo como por ejemplo en el caso de unas rejas empotradas en el cemento.

En el caso de las rejas extensibles se trata de quitar los tornillos de las guías y los demás elementos que conforman las rejas extensibles, pero en ningún momento hay que realizar obras ni grandes reformas.

Otra de las grandes ventajas de este tipo de rejas es que al poderse abrir y cerrar libremente aportan un grado de libertad y de sensación de apertura que otros rejas no aportan. Así, por ejemplo, unas rejas que resulten instaladas de forma fija con cemento se quedan cerradas para siempre, en esta ventana nunca se podrá, a priori, abrir ni cerrar la reja, y eso si bien puede ser bastante seguro también es cierto que puede generar sensación de cierre, etc.

Además, aunque a colación con lo anterior, hay que añadir que, en el supuesto de las rejas fijas, algunos modelos de las mismas pueden ser incompatibles para colocar en las puertas pues de no ser de los modelos que son fijos pero con una apertura mediante cerradura o candado a modo de apertura resulta evidente que no se podría poner, pues una cerradura fija y cerrada permanentemente no dejaría entrar ni salir a nadie de la zona.

Pero las anteriores no son las únicas ventajas de las rejas extensibles. La facilidad de montaje de las mismas también es otra característica destacable de ellas. Las rejas extensibles, como se decía, no requieren de grandes reformas ni de obras, las mismas se pueden instalar muy rápidamente y de forma muy fácil en la gran mayoría de puertas y ventanas del mundo.

La facilidad de montaje de las mismas hace que el coste de instalación sea también bastante bajo, ya que mientras soluciones requieren de largos días de trabajo, las rejas extensibles comúnmente pueden estar instaladas en el mismo día en el que se empiezan a montar. Así, el coste del profesional cerrajero siempre será menos costoso que en otras instalaciones más complejas.

Hay personas que incluso se deciden y se atreven con montar ellas mismas las rejas extensibles. Las compran para ellas mismas y las instalan. Esta práctica, aunque obviamente legitima, no resulta nada recomendable ya que el más mínimo error en el proceso de montaje e instalación puede comprometer toda la seguridad de la reja y provocar que una vez instalada en la práctica no sirva para nada.

Resulta de sobra conocido aquel dicho de que lo barato sale caro y con la seguridad esto es más cierto que nunca. Lo más recomendable es que una instalación y montaje de este tipo esté siquiera realizado por las manos de un profesional experto que sabe lo que se hace, pues de no ser así el ladrón igual lo tiene muy fácil para entrar a robar en encontrar una vulnerabilidad a la reja instalada, vulnerabilidad que igual a simple vista nosotros no detectamos pero que seguro que el manga sabrá aprovechar rápida y profundamente.

Así, resumiendo lo anterior, se puede decir que tener instaladas rejas extensibles de manera profesional es garantía de seguridad en la vivienda, local o donde sea que las mismas estén instaladas y que no tener instaladas de forma segura esté tipo de rejas en realidad es como no tener nada instalado.

Y esto resulta así para todas las variedades y tipos de rejas que puedan tener instaladas. Y es que en realidad no se tiene porque tener una única modalidad de reja extensible, son muchas las empresas, son muchos los locales y muchas las viviendas que tienen varias rejas extensibles instaladas y el modelo y tipo concreto va variando según el tipo de puerta, ventana o lugar donde las tienen instaladas.

Finalmente (en relación con las ventajas de las rejas extensibles) decir que las mismas resultan comúnmente bastante silenciosas. Cabe decir esto de suficiente ya que el grado de sonoridad de las mismas depende mucho mucho de cada modelo en particular y también depende en gran medida de cómo están de engrasados ​​los raíles de la reja, o lo que es lo mismo, de lo bien o mal conservada que está la reja en cuestión.

Son las rejas extensibles infalibles al 100%?

Las rejas extensibles ofrecen un muy buen nivel de seguridad. Sin duda son una elección muy buena para muchos casos, pero siempre se debe tener presente que la seguridad absoluta no existe en ningún elemento de la vida, y en el de la seguridad tampoco.

Una reja extensible es muy segura pero no es invulnerable al cien por cien, al igual que no es invulnerable tampoco nada en la vida, ni incluso la caja acorazada más fuerte del mundo puede presumir de ser completamente impenetrable.

Ahora bien, hablando de grados normales de seguridad, las rejas extensibles se sitúan en un nivel muy bueno de seguridad oferta. Un muy bien nivel de seguridad oferta, pero hay que tener muy en cuenta que el grado concreto de seguridad también dependerá mucho mucho del modelo exacto de reja elegida.

Así, como en cualquier otro producto, en las rejas extensible también hay diferentes grados de calidad y habrá unas rejas extensibles mucho más seguras que otras, pero a nivel general sin duda son un elemento muy recomendable.

Un elemento muy recomendable que, por supuesto, siempre puede y debe ir acompañado de otras medidas de seguridad como son buenas puertas o ventanas que las cierren, buenas cerraduras y cerrojos, etc.

En resumen, con respecto a la seguridad de las rejas extensibles puede decirse que las mismas son un muy buen elemento disuasorio de cara a los ladrones. Y esto es así pues, aunque los amantes de lo ajeno cada vez más utilizan herramientas más potentes y sistemas más sofisticados, en encontrar con barreras de entrada como las rejas extensibles que, como mínimo, los dificultan y retrasan su objetivo , prefieren ir a buscar lugares más vulnerables que les resulten más fáciles de atacar.

Lo anterior queda completamente demostrado en todas las estadísticas que indican que un comercio que tiene instaladas es porcentualmente menos pasto de los robos que sus comercios análogos que no disponen de este tipo de elemento de cierre.

Como se abre una reja extensible?

Las rejas extensibles resultan de lo más fácil de abrir y cerrar. Una vez abiertas estas rejas se “guardan” a un lado de la puerta o bien una parte a un lado y otro al otro lado (según el modelo), cuando se quiere cerrar la reja siquiera tiene que arrastrar la parte hasta la zona de cierre (al final del otro lado de las rejas para las que se guardan en un lado y en el centro de los raíles las que se guardan en ambos lados) y poner la llave y girarla y punto, o poner el candado en algunos casos.

Para finalizar indicar que, tal como se puede imaginar, la seguridad de las rejas extensibles también tiene mucho que ver con el candado o cerradura que las abra y cierre, pues de nada servirá si el material y anclajes de la reja están muy bien, pero la cerradura que incorpora o mecanismo de cierre que tiene es débil y malo.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
  • CONSENT
  • PHPSESSID
  • inbound_referral_site
  • lead_session
  • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Skip to content