Els panys embotits són aquells panys que es troben situades a la zona lateral de les portes en les que s’incorporen. A aquest tipus de panys embotits també se les anomena encastades.

Aquest tipus de panys es caracteritzen per ser elements molt discrets, ja que les mateixes queden incorporades de forma completa o gairebé completa a l’interior de la porta. Així, en els panys embotides o encastades, l’únic que resulta visible és la part on s’introdueix la clau per banda i banda de la porta.

Cal destacar que dins de la línia de panys embotides pot trobar una gran varietat de sub-models o sub-varietats de les mateixes. De manera que es poden trobar panys embotides d’alta seguretat que ofereixen un nivell alt de protecció, són panys que ofereixen un nivell de protecció òptim i un dels seus principals atributs és oferir un sistema d’auto-bloqueig, o també anomenat de bloqueig automàtic, un sistema que permet al pany bloquejar a si mateixa en cas que la mateixa detecti que està sent forçada o manipulada indegudament.

Aquestes panys són molt difícils d’obrir pels lladres i mereixen molt la pena. És cert que les mateixes tenen un cost una mica superior a les que no tenen els mateixos nivells de seguretat, però cert és també que aquesta inversió una mica superior mereix molt la pena gràcies al grau de protecció extra que ofereixen.

Quin pany embotit adquirir?

Arribat el moment d’haver de realitzar la compra d’un pany embotit resulta necessari saber els inputs clau que ens hauran d’ajudar en l’elecció d’un model determinat de pany embotit.

Òbvia i evidentment, el pressupost que es tingui per comprar el pany és un dels inputs a prendre en consideració, ja que a major pressupost millor podrà ser el model a adquirir, el que ha de redundar en un nivell de seguretat més gran.

A col·lació de l’anterior també resulta necessari indicar que, si bé resulta del tot cert que el pressupost serà un element a haver de prendre en consideració per adquirir un pany embotida, també resulta ben cert que el pressupost no és, o no hauria de ser, el factor fonamental d’elecció d’un pany. En la mesura del possible sempre s’ha d’intentar fer l’esforç d’adquirir un producte de qualitat, ja que escatimar en un element tan important com aquest suposa escatimar en nosaltres mateixos i en els nostres, escatimar en la seguretat d’una bona pany és escatimar en cosa que pot posar en risc la pròpia integritat i fins i tot la pròpia vida.

Un altre aspecte que s’ha de tenir molt present quan es va a adquirir un pany embotida és el lloc on s’adquireix la mateixa. Resulta important no deixar-se portar per les botigues en línia o físiques que no ofereixin bones garanties, així, per exemple, si es troben panys sospitosament barates o ofertes que semblen massa bones per ser veritat, probablement escollir aquestes opcions no seran la millor opció possible i escollir una d’aquestes opcions podrà suposar un error de potencials greus conseqüències posteriors.

Les greus conseqüències posteriors que pot suposar el adquirir una mala pany es basen bàsicament en deixar el punt d’accés, el deixar la porta vulnerable a l’atac de potencials lladres que vulguin entrar a robar i que poden ocasionar greus danys i pèrdues materials i humanes.

Al seu torn, una altra gran recomanació a realitzar passa per comentar que més enllà de la marca del pany que pretengui adquirir i de totes les altres consideracions que es puguin plantejar, és important deixar-se sempre aconsellar i guiar per un professional manyà de confiança. I això és així doncs, en moltes ocasions, tant les bones marques com les especificacions adequades d’aquest tipus de panys no són conegudes pel gran públic i només amb l’atenció i els consells d’un professional format al respecte serà possible prendre realment la decisió encertada.

Un cop s’ha arribat a la conclusió que el pany embotit que s’ha d’adquirir deu ser una qualitat adequada (entenent que això passa per adquirir un pany embotit d’una marca reconeguda), que deu ser adquirida en un lloc que de la confiança necessària i que cal deixar-se guiar per bons professionals serrallers, és moment de començar a parlar dels elements tècnics que ha de tenir un pany embotit perquè la mateixa pugui considerar-se adequada.

Un dels punts tècnics clau a prendre en consideració passa per fixar-se en les característiques tècniques que incorpora el cilindre. Així, un cilindre d’un pany embotit ha d’incorporar com a mínim un sistema anti-bumping per evitar que, com a mínim, els lladres puguin aprofitar-se de l’absència d’un sistema anti-bumping per atacar la porta per penetrar dins del domicili utilitzant aquest sistema desgraciadament tan conegut.

Per descomptat, per tenir un sistema de seguretat elevat a través del pany embotit cal que la mateixa incorpori el sistema anti-bumping anteriorment esmentat, però no només això, a més en un escenari ideal la mateixa ha d’incorporar protecció anti-rossinyol i també protecció anti-palanca.

Las cerraduras embutidas son aquellos cerraduras que se encuentran situadas en la zona lateral de las puertas en las que se incorporan. A este tipo de cerraduras embutidos también se las llama empotradas.

Este tipo de cerraduras se caracterizan por ser elementos muy discretos, ya que las mismas quedan incorporadas de forma completa o casi completa en el interior de la puerta. Así, en las cerraduras embutidas o empotradas, lo único que resulta visible es la parte donde se introduce la clave para ambos lados de la puerta.

Cabe destacar que dentro de la línea de cerraduras embutidas puede encontrar una gran variedad de sub-modelos o sub-variedades de las mismas. De manera que se pueden encontrar cerraduras embutidas de alta seguridad que ofrecen un nivel alto de protección, son cerraduras que ofrecen un nivel de protección óptimo y uno de sus principales atributos es ofrecer un sistema de auto-bloqueo, o también llamado de bloqueo automático, un sistema que permite a la cerradura bloquear a sí misma en caso de que la misma detecte que está siendo forzada o manipulada indebidamente.

Estas cerraduras son muy difíciles de abrir por los ladrones y merecen mucho la pena. Es cierto que las mismas tienen un coste algo superior a las que no tienen los mismos niveles de seguridad, pero cierto es también que esta inversión algo superior merece mucho la pena gracias al grado de protección extra que ofrecen.

Qué cerradura embutida adquirir?

Llegado el momento de tener que realizar la compra de una cerradura embutido resulta necesario saber los inputs clave que nos tendrán que ayudar en la elección de un modelo determinado de cerradura embutido.

Obvia y evidentemente, el presupuesto que se tenga para comprar la cerradura es uno de los inputs a tomar en consideración, ya que a mayor presupuesto mejor podrá ser el modelo a adquirir, lo que debe redundar en un nivel de seguridad mayor.

A colación de lo anterior también resulta necesario indicar que, si bien resulta del todo cierto que el presupuesto será un elemento a tener que tomar en consideración para adquirir una cerradura embutida, también resulta cierto que el presupuesto no es, o no debería ser, el factor fundamental de elección de una cerradura. En la medida de lo posible siempre hay que intentar hacer el esfuerzo de adquirir un producto de calidad, ya que escatimar en un elemento tan importante como este supone escatimar en nosotros mismos y en nuestros, escatimar en la seguridad de una buena cerradura es escatimar en lo que puede poner en riesgo la propia integridad e incluso la propia vida.

Otro aspecto que se debe tener muy presente cuando se va a adquirir una cerradura embutida es el lugar donde se adquiere la misma. Resulta importante no dejarse llevar por las tiendas en línea o físicas que no ofrezcan buenas garantías, así, por ejemplo, si se encuentran cerraduras sospechosamente baratas u ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad, probablemente elegir estas opciones no serán la mejor opción posible y escoger una de estas opciones podrá suponer un error de potenciales graves consecuencias posteriores.

Las graves consecuencias posteriores que puede suponer el adquirir una mala cerradura se basan básicamente en dejar el punto de acceso, el dejar la puerta vulnerable al ataque de potenciales ladrones que quieran entrar a robar y que pueden ocasionar graves daños y pérdidas materiales y humanas.

A su vez, otra gran recomendación a realizar pasa por comentar que más allá de la marca de la cerradura que pretenda adquirir y de todas las demás consideraciones que se puedan plantear, es importante dejarse siempre aconsejar y guiar por un profesional cerrajero de confianza . Y esto es así pues, en muchas ocasiones, tanto las buenas marcas como las especificaciones adecuadas de este tipo de cerraduras no son conocidas por el gran público y sólo con la atención y los consejos de un profesional formado al respecto será posible tomar realmente la decisión acertada.

Una vez se ha llegado a la conclusión de que la cerradura embutido que se debe adquirir debe ser una calidad adecuada (entendiendo que esto pasa por adquirir una cerradura embutido de una marca reconocida), que debe ser adquirida en un lugar que de la confianza necesaria y que hay que dejarse guiar por buenos profesionales cerrajeros, es momento de empezar a hablar de los elementos técnicos que debe tener una cerradura embutido para que la misma pueda considerarse adecuada.

Uno de los puntos técnicos clave a tomar en consideración pasa por fijarse en las características técnicas que incorpora el cilindro. Así, un cilindro de una cerradura embutido debe incorporar al menos un sistema anti-bumping para evitar que, como mínimo, los ladrones puedan aprovecharse de la ausencia de un sistema anti-bumping para atacar la puerta para penetrar dentro del domicilio utilizando este sistema desgraciadamente tan conocido.

Por supuesto, para tener un sistema de seguridad elevado a través de la cerradura embutido es necesario que la misma incorpore el sistema anti-bumping anteriormente mencionado, pero no sólo eso, además en un escenario ideal la misma debe incorporar protección anti-ganzúa y también protección anti-palanca.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
  • CONSENT
  • PHPSESSID
  • inbound_referral_site
  • lead_session
  • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Skip to content