¿Cobreix l’assegurança la factura del manyà?

Un dels errors més freqüents que es cometen és el de pensar que sempre que es tingui contractada una pòlissa d’assegurança de la llar i es truqui a un manyà el mateix, indefectiblement, estarà inclòs en la pòlissa i no ens suposarà cap cost i això no sempre és així.

I això no sempre és així pots existeixen supòsits en què la intervenció del manyà sí que estarà inclosa i hi ha molts altres supòsits en els quals les actuacions professionals del mateix no resultaran per a res incloses.

En les següents línies d’aquest article anem a veure aquells supòsits en què la preceptiva participació sí que resulta inclosa en l’assegurança de llar i aquells supòsits en què la intervenció d’un manyà, no resulta gens preceptiu.

Quan l’assegurança de la llar cobreix la factura del manyà?

Aquest article pretén esdevenir una guia essencial i bàsica per a orientar-se en aquell moment en el qual es vagin a sol·licitar els serveis de serrallers tenir clar si es pot comptar amb la cobertura de l’assegurança que pugui tenir o no, però primer de tot -òbviament- s’ha de tenir en compte les mateixes condicions particulars de l’assegurança.

Val a dir l’anterior ja que és molt important ressaltar les diferències en les condicions particulars que poden existir entre una assegurança i un altre. No totes les assegurances de la llar són iguals i, en conseqüència, no totes les assegurances de la llar disposen de les mateixes cobertures, per això el primer que s’haurà de consultar és que a la pòlissa estigui cobert el servei de serralleria i, en cas afirmatiu, en quins termes ho està.

Ara bé, dit això també resulta d’acord a dir que si bé hi ha algunes particularitats entre un tipus d’assegurança i un altre, també és cert que els mateixos normalment acostumen a seguir un mateix patró i els conceptes són similars o idèntics i les cobertures semblants.

A grans trets es pot dir que la intervenció d’un manyà està coberta per una pòlissa d’assegurança de llar quan està intervenció vingui derivada d’un accident o incident, no sigui per causes fraudulentament imputables al titular de l’assegurança i resulti realment un accident o incident, i no una simple decisió arbitraria del titular de l’assegurança o una actuació per desgast per ús d’una peça.

Així, per exposar a la pràctica els supòsits anteriors i per visualitzar-gràficament alguns supòsits en els quals l’actuació d’un manyà estarà coberta per la pòlissa d’assegurança de la llar seran, per exemple, els següents:

En aquells casos en què una persona es pugui haver deixat les portes de la llar dins de casa i després no pugui obrir el pany estarà cobert, ja que és un incident no intencionat i per això resultarà cobert.

També resultarà cobert el manyà per la pòlissa d’assegurança de la llar en aquells supòsits en els quals s’hagin pogut perdre o extraviar les claus o les mateixes hagin estat robades. En el primer dels casos es tractarà d’un altre incident no dolós i en el segon òbviament ens trobarem davant d’un incident no buscat. En aquest cas contracte, a més, resulta interessant esmentar que si bé les companyies solen diferenciar entre furt i robatori per no donar cobertura o cobertura, en aquest cas -i només en aquest cas- bé pot dir-se que ambdós conceptes són equiparables i tots dos cobriran la intervenció d’un manyà.

De la mateixa manera resultaran coberts aquells casos en què la resulta hagi pogut ser danyada per un tercer, mitjançant, per exemple, la introducció de silicona a la mateixa i que la deixi inutilitzada.

Quan l’assegurança de llar no cobreix la factura del manyà?

Ara bé, igual que hi ha supòsits en què la intervenció d’un manyà pot resultar coberta per l’assegurança de la llar, cal dir que també hi ha molts altres supòsits en què els serveis d’un manyà no resultaran inclosos, vegeu a continuació també alguns exemples de supòsits en els quals un manyà no estarà cobert per la pòlissa d’assegurança.

En general tots aquells supòsits en què el pany s’hagi espatllat per efectes de l’ús de la mateixa, per deteriorament del pas del temps no estarà cobert. Aquestes peces tenen una vida útil i un cop s’ha arribat al final de la mateixa, o encara que no s’hagi arribat a fi de la seva vida útil no pot estimar-se que ha existit accident o incident i en conseqüència no estarà cobert.

Tampoc estarà coberta la substitució de panys quan aquesta es produeixi per un mer acte voluntari del titular. Dit d’una altra manera, si es canvia el pany per haver perdut les claus o per haver estat sostretes les mateixes sí que resultarà cobert però no resultarà cobert si es canvia per altres motius que puguin ser considerats liberalitats del propietari.

Com demanar a l’assegurança que cobreixi la factura de l’assegurança?

Un cop es requereixin els serveis d’un manyà i es tingui clar que el supòsit en qüestió està cobert per la pòlissa d’assegurança s’ha de conèixer la manera de procedir per fer que el servei quedi cobert per l’assegurança, això és molt important ja que de no fer-ho segons l’estipulat per la companyia la mateixa després podrà negar-se a cobrir el servei en qüestió.

Per saber el procés concret que segueix la companyia per a aquests supòsits haurà de llegir el que estableix la pòlissa i en cas de dubtes trucar a l’asseguradora per consultar-lo i assegurar-se abans de procedir, però com a norma general els processos també resulten força estandarditzats i existeixes dos grans formes de procedir.

D’una banda hi ha la fórmula que podríem considerar la ideal. Aquesta fórmula és la que dóna l’opció d’escollir al manyà 24 hores que es desitgi. Cert és que això fa que vostè haurà de pagar la factura de l’serraller, però després es presentarà a la companyia asseguradora i està en poques hores o dies la pagarà i s’haurà aconseguit tenir al manyà desitjat, amb uns coneixements professionals avançats i sobretot es haurà aconseguit un servei instantani.

Després, d’altra banda, hi ha la fórmula que imposen algunes companyies que és la d’haver de trucar a la mateixa perquè ells enviïn als seus propis serrallers. Això té l’inconvenient que, en moltes ocasions, les companyies no són precisament ràpides i poden fer esperar hores al client ia més les mateixes solen no tenir professionals avançats en el ram, sinó més aviat professionals multi-reparacions i això es nota en la qualitat final del servei.

Sigui com sigui en la majoria d’ocasions les companyies exigeixen, sigui quin sigui el supòsit, trucar prèviament a la companyia per notificar el sinistre (encara que no sempre és així).

Encara a col·lació amb tot l’anterior, també cal esmentar que hi ha models híbrids. Dit d’una altra manera, hi ha companyies que admeten més d’una forma i donen a escollir entre la lliure elecció de serrallers (de vegades amb un límit de despesa a vegades no) i l’elecció dels serrallers per part d’ells.

Avantatges de trucar a un manyà 24 hores i no al del segur

Tal com es deia es podria considerar que l’escenari ideal és aquell que permet trucar lliurement a un manyà 24 hores qualsevol, al qual es desitgi i que aquest pugui atendre’ns. Això suposa la garantia de poder rebre un servei de qualitat, ràpid i segur.

No és gens habitual que les companyies d’assegurances ens enviïn els seus serrallers en pocs minuts, per contra els serrallers 24 hores són preparat per actuar amb celeritat. De la mateixa manera, tal com es comentava també, les companyies no sempre compten amb els millors especialistes de manera que no ofereixen el millor resultat.

En resum, els serrallers enviats per les companyies poden trigar molt, tant que de vegades fan desesperar els clients i aquests acaben trucant per si mateixos als seus propis serrallers doncs no resulta gens agradable estar esperant poder entrar a la llar i fins i tot pot suposar un risc.

¿Els actes de vandalisme els cobreix l’assegurança?

Si algú es pregunta si els supòsits de vandalisme estan coberts per l’assegurança la resposta és un rotund sí.

Abans s’ha vist un clar exemple que pot ser vandalisme i que resulta cobert (el de la silicona a la porta) ja que això mateix s’aplicaria per a tots els supòsits.

En tots els supòsits de vandalisme (cal recordar el consell de llegir sempre la pòlissa per veure les cobertures concretes) estarà inclòs tant el reparar l’acte vandàlic (per exemple retirar la silicona del pany), com canviar les peces que puguin correspondre derivades del acte vandàlic.

el manyà