Després del pagament, d’uns 100 € de mitjana, dels endarreriments que la Seguretat Social va efectuar el passat divendres, a partir de demà s’experimentarà la pujada en les pensions de forma definitiva.

Gairebé 9,5 milions de pensionistes s’han vist ja beneficiats amb aquesta mesura recollida en els pressupostos generals de l’Estat (PGE) i que ha suposat a les arques de l’Estat una despesa de més de 1.121 milions d’euros.

A partir de demà l’augment serà del 1,6% per a totes les pensions i del 3% per a les mínimes (gairebé 2,5 milions), no contributives (al voltant 500.000) i SOVI (Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa, de les que encara hi ha vigents al voltant de 300.000).

A més, els receptors de la pensió de viduïtat (800.000 usuaris) es beneficiaran de l’increment de la seva base reguladora del 52% al 56%.

La pensió mitjana del sistema es quedarà en 956,13 euros mensuals i la de jubilació pujarà a 1.101,73 euros. El límit màxim de pensió es quedarà en 2.614,96 euros mensuals.

El límit d’ingressos, per poder ser receptor del complement a mínims compatible amb el cobrament de pensió mínima (sense cònjuge a càrrec) serà de 7.347,99 euros anuals.

Beneficiaris de la pujada de les pensions contributives

Les pensions contributives són aquelles que estan supeditades a una prèvia relació amb la Seguretat Social, és a dir la seva concessió està condicionada al fet que es pugui demostrar que prèviament s’ha cotitzat un període mínim, a més de complir amb requisits específics.

La seva quantia es determina en funció de les aportacions efectuades pel treballador. En aquesta modalitat s’inclouen les pensions següents:

Per jubilació: jubilació ordinària i jubilació anticipada en els supòsits:
– Per tenir la condició de mutualista.

– Sense tenir la condició de mutualista.

– Derivada del cessament no voluntari en el treball.

– Per voluntat del treballador.

– Per reducció de l’edat mínima a causa de la realització d’activitats penoses, tòxiques i insalubres.

– De treballadors amb discapacitat.

A més de per jubilació parcial, jubilació flexible i jubilació especial als 64 anys.

Per incapacitat permanent: total, absoluta i gran invalidesa.
Per mort: viduïtat, orfandat ia favor de familiars.
Beneficiaris de la pujada de les pensions no contributives i SOVI
Les pensions no contributives són aquelles que es concedeixen sense importar el temps pel qual s’ha cotitzat, encara que en cap moment hi ha hagut cotització, per part del beneficiari.

L’estat ofereix una pensió a aquells que no tinguin recursos per sobreviure i es trobin en una situació de real necessitat.

En aquesta segona modalitat de pensions estan:

Invalidesa.
Jubilació.
A més, previ a l’existència del sistema de la Seguretat Social i tal com el coneixem avui dia, existia l’Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI).

Els seus beneficiaris són aquells que van treballar abans de 1967 i no tenen dret a un altre tipus de pensió.

Tot i que és un règim que va quedar extint en els anys 70, encara hi ha més de 300.000 beneficiaris que es regeixen per ell.

Quins tipus de pensions inclou el SOVI?

– La pensió de vellesa, equivalent a la de jubilació en l’actualitat.

– La pensió d’invalidesa, que seria l’actual incapacitat permanent.

– La pensió de viduïtat.

Si ets receptor d’alguna d’aquestes pensions, atent al teu ingrés a partir del mes d’agost perquè notaràs, encara que sigui tímidament, l’augment.