És evident que en aquest punt, el millor és estar davant d’una màquina fotocopiadora de clau.
A través d’aquest llibre vostès tindran tots els coneixements teòrics necessaris pel que fa a aquest tema.
Val a dir que quan apliquem aquests coneixements a la pràctica, els resultessin molt senzill realitzar qualsevol tipus de còpia.
En aquest capítol aprendrem a copiar una clau doble paleta comú, tipus yale multipunt i cruciforme.

Regla 1 Abans de començar a fer una còpia de clau és indispensable utilitzar una protecció als ulls, estigui podria ser una ullera o una ullera, però sempre tinguin present que a mesures que realitzem una còpia les estelles salten cap amunt, per tal motiu ens pot provocar un accident en els ulls

Abans de barrem directament al tema central, sería  comentar  les màquines.
Al mercat hi ha una gran varietat de màquines antigues i modernes.
Moltes serralleries fan servir una per a cada model, val a dir yale, doble paleta i multipunts.
Hi ha altres tipus de màquines més modernes que aquests tipus de sistemes el realitzen una sola màquina.
Després hi ha les de ultimes generació, aquestes vénen amb un sistema a làser .Aquest tipus de màquines ens dóna un petitíssim marge d’error en qualsevol còpies que realitzem. però té un preu molt elevat, costant molt temps poder arribar a amortitzar.
Abans de començar aprenguem sobre claus.

Regla general per a realitzar una còpia

Com a primer pas procedim a la identificació de la clau a copiar, aquesta haurà de ser de les mateixa mesures i model que l’original si és yale, confirmar si és d’esquerra o dreta, el seu llarg pel que fa al llom.
En les dobles paletes, a més del cap, haurem de prestar molta atenció amb el llarg de la clau ja que hi ha molts models pel que fa al llarg de la tija.
Quan ens trobem familiaritzat amb el tauler, instintivament buscarem la clau sense cap tipus de problemes, només és qüestió de pràctica.
Gairebé sempre un tauler es distribueix segons model de clau.
yale / doble paleta / cruciforme / automòbils / claus noies / caixes fortes etc.
Crec que en aquest punt, és el moment ideal per brindar un consells que tinc per donar-li, molt important que sempre tinguin en compte aquesta humil opinió.

Realitzar una simple còpia de clau, com així també quan haguem de fer una obertura, un manyà té l’obligació de no fallar.
Encara que sembli una mica dramàtic, els asseguro que aquests dos tipus de treballs, són essencials perquè una serralleria es prospera.
Conec moltíssims casos, segurament vostès també, veure a un client haver de tornar a una serralleria 3 o 4 vegades per una simple còpia de clau, que no es va saber realitzar correctament.
O per exemple en una porta que cal realitzar una obertura, amb un pany convencional vostès s’imaginen que reputació podria arribar a tenir un manyà si no aconsegueix obrir-la, tenint en compte que els serrallers són els especialistes del tema.
Repeteixo el meu pensament és que hi ha certes coses que un no hauria de fallar i si arribés a succeir perquè som humans tractem que sigui de tant en tant, això s’aconseguís només si ens dediquem de plens a ser veritables professionals del tema
Si vostès segueixen al peu de la lletra els meus consells i coneixements jo els asseguro que aprendran a treballar correctament.
Seguint amb el tema central, ara els comentés un secret que els donarà un granadísimo resultat a l’hora de copiar una clau.
Per realitzar aquest tipus de treball, tenint un bon resultat d’aquest, l’únic secret serà el calibratge de la màquina .De aquí dependrà el resultat.
Encara que sembli una cosa molt senzilla de fer, hi ha molts serrallers que per falta de coneixements i / o de vegades ganes no realitzen aquest pas, produint inevitablement com a resultat còpies en mal estat.
Una vegada que tinguem calibrades les màquines copiadores de clau, ella mateixa s’encarregués de realitzar aquestes còpies, nosaltres només haurem de moure una maneta i una palanca.

Regla general per a realitzar una còpia

Com a primer pas procedim a la identificació de la clau a copiar, aquesta haurà de ser de les mateixa mesures i model que l’original si és yale, confirmar si és d’esquerra o dreta, el seu llarg pel que fa al llom.
En les dobles paletes, a més del cap, haurem de prestar molta atenció amb el llarg de la clau ja que hi ha molts models pel que fa al llarg de la tija.
Quan ens trobem familiaritzat amb el tauler, instintivament buscarem la clau sense cap tipus de problemes, només és qüestió de pràctica.
Gairebé sempre un tauler es distribueix segons model de clau.
yale / doble paleta / cruciforme / automòbils / claus noies / caixes fortes etc.
Crec que en aquest punt, és el moment ideal per brindar un consells que tinc per donar-li, molt important que sempre tinguin en compte aquesta humil opinió.

Realitzar una simple còpia de clau, com així també quan haguem de fer una obertura, un manyà té l’obligació de no fallar.
Encara que sembli una mica dramàtic, els asseguro que aquests dos tipus de treballs, són essencials perquè una serralleria es prospera.
Conec moltíssims casos, segurament vostès també, veure a un client haver de tornar a una serralleria 3 o 4 vegades per una simple còpia de clau, que no es va saber realitzar correctament.
O per exemple en una porta que cal realitzar una obertura, amb un pany convencional vostès s’imaginen que reputació podria arribar a tenir un manyà si no aconsegueix obrir-la, tenint en compte que els serrallers són els especialistes del tema.
Repeteixo el meu pensament és que hi ha certes coses que un no hauria de fallar i si arribés a succeir perquè som humans tractem que sigui de tant en tant, això s’aconseguís només si ens dediquem de plens a ser veritables professionals del tema
Si vostès segueixen al peu de la lletra els meus consells i coneixements jo els asseguro que aprendran a treballar correctament.
Seguint amb el tema central, ara els comentés un secret que els donarà un granadísimo resultat a l’hora de copiar una clau.
Per realitzar aquest tipus de treball, tenint un bon resultat d’aquest, l’únic secret serà el calibratge de la màquina .De aquí dependrà el resultat.
Encara que sembli una cosa molt senzilla de fer, hi ha molts serrallers que per falta de coneixements i / o de vegades ganes no realitzen aquest pas, produint inevitablement com a resultat còpies en mal estat.
Una vegada que tinguem calibrades les màquines copiadores de clau, ella mateixa s’encarregués de realitzar aquestes còpies, nosaltres només haurem de moure una maneta i una palanca.

Es evidente que en este punto, lo mejor es estar delante de una máquina fotocopiadora de llave.
A través de este libro ustedes tendrán todos los conocimientos teóricos necesarios en cuanto a este tema.
Cabe decir que cuando aplicamos estos conocimientos en la práctica, los resultaran muy sencillo realizar cualquier tipo de copia.
En este capítulo aprenderemos a copiar una llave doble paleta común, tipo yale multipunto y cruciforme.

Regla 1 Antes de empezar a hacer una copia de llave es indispensable utilizar una protección en los ojos, esté podría ser una gafa o una máscara, pero siempre tengan presente que a medidas que realizamos una copia las astillas saltan hacia arriba, por tal motivo nos puede provocar un accidente en los ojos

Antes de barras directamente al tema central, sería comentar las máquinas.

En el mercado hay una gran variedad de máquinas antiguas y modernas.
Muchas cerrajerías usan una para cada modelo, vale decir yale, doble paleta y multipuntos.
Hay otros tipos de máquinas más modernas que estos tipos de sistemas lo realizan una sola máquina.
Luego están las de últimas generación, estas vienen con un sistema a láser .Este tipo de máquinas nos da un pequeñísimo margen de error en cualquier copias que realizamos. pero tiene un precio muy elevado, costando mucho tiempo poder llegar a amortizar.
Antes de empezar aprendamos sobre llaves.

Regla general para realizar una copia

Como primer paso procedemos a la identificación de la llave a copiar, ésta deberá ser de las misma medidas y modelo que el original si es yale, confirmar si es de izquierda o derecha, su largo con respecto al lomo.
En las dobles paletas, además de la cabeza, tendremos que prestar mucha atención con el largo de la clave ya que hay muchos modelos en cuanto a lo largo del tallo.
Cuando nos encontramos familiarizado con el tablero, instintivamente buscaremos la clave sin ningún tipo de problemas, sólo es cuestión de práctica.
Casi siempre un tablero se distribuye según modelo de llave.
yale / doble paleta / cruciforme / automóviles / llaves chicas / cajas fuertes etc.
Creo que en este punto, es el momento ideal para brindar un consejos que tengo para darle, muy importante que siempre tengan en cuenta esta humilde opinión.

Realizar una simple copia de llave, como así también cuando tengamos que hacer una apertura, un cerrajero tiene la obligación de no fallar.
Aunque parezca un poco dramático, les aseguro que estos dos tipos de trabajos, son esenciales para que una cerrajería se prospera.
Conozco muchísimos casos, seguramente ustedes también, ver a un cliente tener que volver a una cerrajería 3 o 4 veces por una simple copia de llave, que no se supo realizar correctamente.
O por ejemplo en una puerta que hay que realizar una apertura, con una cerradura convencional ustedes imaginan que reputación podría llegar a tener un cerrajero si no consigue abrirla, teniendo en cuenta que los cerrajeros son los especialistas del tema.
Repito mi pensamiento es que hay ciertas cosas que uno no debería fallar y si llegara a suceder porque somos humanos tratamos que sea de vez en cuando, esto se lograra solo si nos dedicamos de plenos a ser verdaderos profesionales del tema
Si ustedes siguen al pie de la letra mis consejos y conocimientos yo les aseguro que aprenderán a trabajar correctamente.
Siguiendo con el tema central, ahora los comentara un secreto que les dará un granadísimo resultado a la hora de copiar una llave.
Para realizar este tipo de trabajo, teniendo un buen resultado de este, el único secreto será la calibración de la máquina .De ahí dependerá el resultado.
Aunque parezca algo muy sencillo de hacer, hay muchos cerrajeros que por falta de conocimientos y / o a veces ganas no realizan este paso, produciendo inevitablemente como resultado copias en mal estado.
Una vez que tengamos calibradas las máquinas copiadoras de clave, ella misma se encargara de realizar estas copias, nosotros sólo tendremos que mover una manivela y una palanca.

Regla general para realizar una copia

Como primer paso procedemos a la identificación de la llave a copiar, ésta deberá ser de las misma medidas y modelo que el original si es yale, confirmar si es de izquierda o derecha, su largo con respecto al lomo.
En las dobles paletas, además de la cabeza, tendremos que prestar mucha atención con el largo de la llave ya que hay muchos modelos en cuanto a lo largo del tallo.
Cuando nos encontramos familiarizado con el tablero, instintivamente buscaremos la llave sin ningún tipo de problemas, sólo es cuestión de práctica.
Casi siempre un tablero se distribuye según modelo de llave.
yale / doble paleta / cruciforme / automóviles / llaves chicas / cajas fuertes etc.
Creo que en este punto, es el momento ideal para brindar un consejos que tengo para darle, muy importante que siempre tengan en cuenta esta humilde opinión.

Realizar una simple copia de clave, como así también cuando tengamos que hacer una apertura, un cerrajero tiene la obligación de no fallar.
Aunque parezca un poco dramático, les aseguro que estos dos tipos de trabajos, son esenciales para que una cerrajería se prospera.
Conozco muchísimos casos, seguramente ustedes también, ver a un cliente tener que volver a una cerrajería 3 o 4 veces por una simple copia de llave, que no se supo realizar correctamente.
O por ejemplo en una puerta que hay que realizar una apertura, con una cerradura convencional ustedes imaginan que reputación podría llegar a tener un cerrajero si no consigue abrirla, teniendo en cuenta que los cerrajeros son los especialistas del tema.
Repito mi pensamiento es que hay ciertas cosas que uno no debería fallar y si llegara a suceder porque somos humanos tratamos que sea de vez en cuando, esto se lograra solo si nos dedicamos de plenos a ser verdaderos profesionales del tema
Si ustedes siguen al pie de la letra mis consejos y conocimientos yo les aseguro que aprenderán a trabajar correctamente.
Siguiendo con el tema central, ahora los comentara un secreto que les dará un granadísimo resultado a la hora de copiar una llave.
Para realizar este tipo de trabajo, teniendo un buen resultado de este, el único secreto será la calibración de la máquina .De ahí dependerá el resultado.
Aunque parezca algo muy sencillo de hacer, hay muchos cerrajeros que por falta de conocimientos y / o a veces ganas no realizan este paso, produciendo inevitablemente como resultado copias en mal estado.
Una vez que tengamos calibradas

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
  • CONSENT
  • PHPSESSID
  • inbound_referral_site
  • lead_session
  • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Skip to content