Les factures són importantíssimes per a qualsevol negoci, també per a un autònom. Cal tenir en compte que aquestes factures, a més de ser obligades, són la millor eina a l’hora de portar un control de les transaccions i les prestacions d’un servei en el cas que tinguem qualsevol problema jurídic o amb Hisenda. No obstant això, cal matisar, ja que per ser sincer, l’autònom no està sempre obligat a presentar factures. Això sí, no són molts els casos i són bastant concrets, de manera que, si no vols caure en un error que et pugui ficar en un bon embolic, informa’t bé.

Operacions exemptes d’IVA

Per començar, l’autònom no està obligat a presentar factura de totes aquelles operacions exemptes d’IVA. Aquestes operacions es corresponen amb les que regula l’article 20 de la Llei 37/1992 de 28 de desembre. Entre elles, es poden destacar les operacions de prestació de serveis gratuïts com mostres sense valor comercial estimable. També els serveis de demostració, lliuraments de béns realitzats de forma directa per les administracions públiques en la qual no es trobi contraprestació o cap concessió i autoritzacions de caràcter administratiu.

En aquest grup també es podrien incloure les transaccions relacionades amb hospitalització i sanitat que es trobin exemptes d’IVA. També estaria en aquest grup els serveis de treball prestats per funcionaris de les Administracions Públiques i treballadors per compte d’altri; també els realitzats pels seus socis a la seva pròpia cooperativa de treball i a les altres cooperatives.

Operacions amb prèvia autorització d’Hisenda

Altres casos són aquells en què, per evitar alteracions en activitats empresarials o professionals, el Departament de Gestió Tributària de l’AEAT autoritza excepcions relacionades amb altres professionals, empreses o sectors.

Règim especial del recàrrec d’equivalència

Hi ha una altra opció acceptada per l’Agència Tributària. Una opció que permet a l’autònom oblidar-se de la comptabilitat de l’IVA, sempre que s’ingressi més diners a Hisenda. Aquesta modalitat es diu recàrrec d’equivalència. A ella es poden acollir els comerços minoristes que actuen d’intermediaris per a la venda de productes al públic.

En activitats acollides al règim especial d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

En aquest punt, l’Agència Tributària estableix que els autònoms no estaran obligats a expedir un rebut, pel reintegrament de la compensació si, al seu torn, han adquirit els béns o serveis a empresaris o professionals acollits a aquest règim especial.

Activitats acollides al règim simplificat de l’IVA

Tampoc estaran obligades les activitats acollides al règim simplificat de l’IVA, exceptuant aquelles situacions en què la determinació de les quotes meritades s’efectuï tenint en compte el volum d’ingressos que siguin transmissions d’actius fixos materials o immaterials. En aquest cas sí que serà necessari emetre factura.

En les operacions financeres i d’assegurances

En aquest tipus d’operacions no serà necessari emetre una factura. No obstant això, cal contemplar l’excepció de les operacions subjectes i no exemptes localitzades en el Territori d’Aplicació de l’Impost (Península i Illes Balears) o en un altre estat membre.

facturación