Assignacions per a despeses de locomoció

S’exceptuen de gravamen les quantitats destinades per l’empresa a compensar les despeses de locomoció del empleat o treballador que es desplau fora de la fàbrica, taller, oficina, o centre de treball, per realitzar el seu treball en comptes diferent, en les següents condicions i imports:

 • Quan l’empleat o treballador utilitzi mitjans de transport públic, l’import del despesa que es justifiqui mitjançant factura o document equivalent.
 • En altre cas, la quantitat que resulti de computar 0,19 euros per quilòmetre recorregut, sempre que es justifiqui la realitat del desplaçament, més les despeses de peatge i aparcament que es justifiquin.

Assignacions per a despeses de manutenció i estada

S’exceptuen de gravamen les quantitats destinades per l’empresa a compensar les despeses normals de manutenció i estada en restaurants, hotels i altres establiments d’hostaleria, meritades per despeses en municipi diferent del lloc del treball habitual del perceptor i del que constitueixi la seva residència.

Quan es tracti de desplaçament i permanència per un període continuat superior a nou mesos, no s’exceptuaran de gravamen aquestes assignacions. A aquests efectes, no es descomptarà el temps de vacances, malaltia o altres circumstàncies que no impliquin alteració del destí.

Per a aquests efectes indicats en aquesta rúbrica, el pagador haurà d’acreditar el dia i lloc del desplaçament, així com la seva raó o motiu.

Es considerarà com assignacions per a despeses normals de manutenció i estada en hotels, restaurants i altres establiments d’hostaleria, exclusivament les següents:

 1. Quan s’hagi pernoctat en municipi diferent del lloc de treball habitual i del que constitueixi la residència del perceptor:
  • Per despeses d’estada: els imports que es justifiquin. En el cas de conductors de vehicles dedicats al transport de mercaderies per carretera, no precisaran justificació pel que fa al seu import les despeses d’estada que no excedeixin de 15 euros diaris, si es produeixen per desplaçament dins del territori espanyol, o de 25 euros diaris, si corresponen a desplaçaments a territori estranger.
  • Per despeses de manutenció:
   1. Desplaçament dins del territori espanyol: 53,34 euros diaris com a màxim.
   2. Desplaçament a territori estranger: 91,35 euros diaris com a màxim.
 2. Quan no s’hagi pernoctat en municipi diferent del lloc de treball habitual i del que constitueixi la residència del perceptor, les següents quantitats en concepte d’assignacions per a despeses de manutenció:
  1. Desplaçament dins del territori espanyol: 26,67 euros diaris com a màxim.
  2. Desplaçament a territori estranger: 48,08 euros diaris com a màxim.