El Ministeri d’Indústria ha actualitzat dos documents relatius al Marcat CE. Un d’ells té com a objectiu aclarir diversos aspectes de la posada en pràctica del Reglament de Productes de la Construcció, mentre que l’altre es refereix a la vigilància de mercat.

Les noves versions dels documents, són les següents:

“Productes de construcció: Marcat CE Com es comprova?”
Conté la informació bàsica sobre el Reglament (UE) nº 305/2011 per a facilitar les tasques de vigilància de mercat per part de les autoritats competents, i també per informar els propis receptors de productes (prescriptors, constructors, usuaris, etc.) sobre de com s’ha de verificar la documentació relativa al marcatge CE dels productes de construcció.

“Guia per a la preparació de la documentació a elaborar pel fabricant per al marcatge CE”
L’objecte de la guia és aclarir, per als fabricants, importadors o distribuïdors de productes de construcció, la documentació que han de preparar i, si s’escau, lliurar als receptors d’aquests productes, que avali el correcte marcatge CE. Per als organismes notificats, s’aclareixen aquests conceptes en relació amb els certificats o informes d’assaig que emetin en l’àmbit del Reglament, en els seus diferents aspectes i detalls.