En els primers sis mesos de l’entrada en vigor de l’obligatorietat del registre horari, s’han finalitzat 5.363 expedients relacionats amb el temps de treball i el seu registre.

Ja han passat sis mesos des de l’entrada en vigor de l’obligació continguda al Reial Decret 8/2019, de 8 de març, per la qual totes les empreses han d’establir un sistema del registre diari de la jornada laboral. El registre de la jornada laboral de totes les persones treballadores va passar a ser obligatori per a totes les empreses, amb independència de les seves circumstàncies, com poden ser, per exemple, la dimensió o els nivells de facturació.

L’Organisme Estatal d’Inspecció de Treball i Seguretat Social ha proporcionat els primers resultats en relació amb l’establiment d’aquesta obligació. Així, des del mes de maig i fins al mes d’octubre, la Inspecció de Treball i de Seguretat Social ha finalitzat un total de 5.363 expedients relacionats amb el temps de treball i el seu registre, fet que suposa un 3,9% més que en el semestre anterior. D’aquests expedients, 505 s’han centrat exclusivament en la comprovació de l’existència del registre de jornada de les persones treballadores, així com de la seva correcta aplicació per part de les empreses.

El resultat d’aquests expedients constata 980 infraccions, un 9,8% més que el semestre anterior, 107 de les quals versaven exclusivament sobre el registre de jornada. Això suposa que s’han detectat infraccions en matèria de temps de treball en un 18,3% de les empreses inspeccionades.

Per ara, els imports reclamats en concepte de sancions han ascendit a un total d’1.263.378,50 euros, dels quals 113.181 responen exclusivament a qüestions sobre el registre de jornada; així mateix, s’han fet 189 requeriments al respecte.

L’Organisme Estatal d’Inspecció de Treball i Seguretat Social, en coordinació amb les Comunitats Autònomes, té previst posar en marxa l’any 2020 una campanya específica sobre el control del registre de jornada, per la qual cosa és previsible la incoació d’un major nombre d’expedients sobre aquesta matèria.

És per aquest motiu que totes les empreses han de prendre consciència de l’aplicació rigorosa i correcta d’aquesta mesura.