A partir d’l’1 de gener arriben canvis que haurem de tenir en compte com a autònoms. Canvis que ens afecten directament i que, de no atendre, podrien costar algun disgust. A més, també podrem veure altres novetats que, en aquest cas, definitivament ens afavoriran, com ara la segona ampliació de permís de paternitat. Anota tot bé i no t’oblidis de res.

autónomo

Canvis en els llibres de comptabilitat No és que la comptabilitat de l’autònom canviï, és obligatòria com ho era abans. A més, cal fer-ho d’una forma ordenada i adequada a l’activitat, facilitant el seguiment cronològic de les operacions. Una comptabilitat correcta ens permetrà elaborar balanços i inventaris de l’evolució de l’negoci. Els llibres comptables són els arxius o documents on es recopila tota la informació financera i econòmica de manera periòdica. Aquests llibres s’han de conservar a efectes de qualsevol revisió per part de l’Administració. Els canvis en els llibres de comptabilitat tenen la finalitat de reforçar i concretar la possibilitat que els llibres de l’IVA i de l’IRPF arribin a ser compatibles per complet.

IRPF i llibres comptables per a autònoms en 2020 Ficant-nos una mica en matèria, la principal novetat serà que hauràs d’incloure el NIF de la contrapart davant de qualsevol operació que facis en els llibres, tant en vendes i ingressos, com en compres i despeses. En els casos en què ens trobem amb factures simplificades, s’haurà de fer tan sols un seient resum diari. Això és degut al fet que en determinats negocis (com bars o comerços) no s’està obligat a identificar cada un dels destinataris. A més, en els llibres comptables per al 2020, l’autònom haurà de apuntar les retencions de l’IRPF i l’import en el llibre de vendes i ingressos. Així mateix, el llibre de compres i despeses ha d’incloure el preu total, el concepte de la despesa deduïble i la informació sobre la retenció (en el cas que aquesta última sigui procedent).

Atenció amb els terminis de les anotacions Una altra cosa que canvia en matèria d’autònoms és el termini pel que fa a les anotacions en els llibres comptables. Abans que venci el termini de presentació dels pagaments fraccionats, totes les operacions objecte d’anotació registral han d’estar realitzades en els seus corresponents llibres comptables. En el cas de les operacions que no requereixen factura, tens fins a 7 dies des que es realitza l’operació per poder reflectir en la comptabilitat. Pel que fa a les factures rebudes, hauràs de anotar-les en l’ordre de recepció i dins de el període impositiu en què es dedueixin.

Rectificacions en els registres comptables Es podran realitzar modificacions en els registres comptables, bé per un error o per ometre alguna dada. No obstant això, hauràs de fer-ho res més adonar-te d’aquest error i realitzar l’anotació que permeti reajustar tota la comptabilitat en el període trimestral de liquidació. D’aquesta manera, quedarà tot actualitzat. El permís per paternitat Al gener entrarà també en vigor la segona ampliació del permís per paternitat. De les 8 setmanes de descans es passarà a 12 setmanes de permís. La finalitat d’aquesta ampliació és anar equiparant, a poc a poc i fins a gener de 2021, la prestació de pare i mare. Així, tots dos podran gaudir de 16 setmanes ininterrompudes de permís. Durant aquest permís es cobrarà la prestació equivalent a el 100% de la base reguladora establerta per a la prestació per incapacitat temporal. A més, d’aquestes 12 setmanes el pare estarà obligat a agafar les 4 primeres setmanes immediatament següents al naixement del fill i a jornada completa.