Criteri 2/2020 sobre consideració com a situació d’incapacitat temporal (derivada de malaltia comuna) dels períodes d’aïllament preventiu de les persones treballadores com a conseqüència del 2019-nCov: 

El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha publicat recentment el Criteri 2/2020, sobre consideració com a situació d’incapacitat temporal derivada de malaltia comuna dels períodes d’aïllament preventiu que hagin patit les persones treballadores com a conseqüència del nou tipus de virus de la família coronaviridae, denominat SARS-CoV-2.  Aquest criteri busca donar resposta a la qüestió relativa a la situació de les persones treballadores que, havent estat en contacte amb un cas del virus SARS-CoV-2, puguin estar afectades per aquesta malaltia i que, d’acord amb els protocols establerts per les Autoritats Sanitàries, es vegin sotmeses al corresponent aïllament preventiu per evitar els riscos de contagi derivats d’aquesta situació. Durant el període temporal d’aïllament, les persones treballadores no estan afectades, en sentit estricte, per un accident o una malaltia, però és evident que han d’estar sotmeses al corresponent control, i han de rebre la corresponent assistència sanitària per diagnosticar el seu estat. Per tal de garantir la protecció de les persones treballadores, tenint en compte que l’ordenament jurídic actualment no proporciona una resposta concreta i mentre no es cobreixi aquesta llacuna normativa, s’adopten els següents criteris:

 • Els períodes d’aïllament preventiu a què siguin sotmeses les persones treballadores com a conseqüència del virus SARS-CoV-2, seran considerats com a situacions d’incapacitat temporal derivades de malaltia comuna i, durant els mateixos, les persones afectades tindran dret a les corresponents prestacions, sempre que es compleixin la resta de requisits, termes i condicions legalment exigits pel Règim de Seguretat Social.

 • Quan la protecció d’incapacitat temporal per contingències comunes estigui prevista legalment com a millora voluntària i no obligatòria (persones autònomes), l’establert al present criteri serà d’aplicació només a les persones treballadores que s’hagin acollit a aquesta millora. • El que es preveu al criteri 2/2020 serà d’aplicació respecte a totes les situacions d’aïllament preventiu produïdes des de la detecció del virus SARS-CoV-2, i, per tant, té efectes retroactius fins al moment de l’esmentada detecció.