Tenint present la represa d’activitats que s’està portant a terme en els darrers dies per part d’algunes empreses que havien aturat parcialment o totalment la seva activitat, així com les mesures que cal aplicar davant el risc de contagi, PIMEC fa un resum de les activitats i mesures que s’han de dur a terme per poder garantir la seguretat i la salut de les persones treballadores a les empreses:

ACTIVITAT QUI L’HA DE DUR A TERME
 Nova avaluació de riscos amb mesures per prevenir el risc biològic   Servei de prevenció
 Realització d’un pla de contenció personalitzat davant de la Covid-19   Empresa o servei de prevenció
 Informar els/les treballadors/es de totes les mesures a tenir en compte actualment a la feina   Empresa
 Facilitar els EPI per poder treballar   Empresa
 Control de símptomes del SARS-CoV-2   Empresa
 Formació sobre com treballar davant la possible presència de la Covid-19   Empresa o servei de prevenció
 Coordinació d’activitats amb altres empreses   Empresa

Cal tenir en compte que les empreses que actuïn com a contractistes en obres de construcció hauran d’incloure un annex al pla de seguretat de l’obra amb la valoració dels riscos i una proposta de mesures preventives, que haurà d’elaborar el redactor del pla de seguretat.