La immensa majoria de les empreses ha tingut en alguna ocasió problemes a la comptabilitat. Lamentablement i a causa dels efectes en l’economia que està causant la crisi sanitària de la Covid-19, cada vegada són més les empreses i els negocis d’autònoms que es troben en situacions de dificultat, ja sigui per falta de liquiditat o d’altres causes.

La gestió de les finances és una tasca contínua per a qualsevol projecte de negoci, que exigeix no sols haver de controlar de manera constant les entrades i sortides de diners, sinó, també, concretar objectius financers a curt i llarg termini, que s’han de revisar periòdicament segons evolucioni la pròpia realitat de la companyia.

En aquests moments és molt probable que moltes empreses es trobin amb alguna factura impagada, canvis en les condicions del mercat, fer front a despeses inesperades… senyals d’alarma en els comptes de la nostra entitat. Davant d’aquestes situacions, cal planificar amb cautela els pròxims passos a donar, identificar els recursos dels quals disposem en els diferents departaments o àrees i que poden ser transversals, així com afrontar la crisi amb l’esperit més optimista possible.

Entre les principals accions que es poden dur a terme davant d’aquestes situacions i amb l’objectiu d’aconseguir revertir-les, cal destacar:

Revisar els processos de cobrament i de pagament. Potser aquest és el moment d’analitzar si el nostre sistema de facturació és l’adequat. Per a això, avalua el temps mitjà en què els teus clients tarden a abonar les seves factures i compara-ho amb altres empreses de la competència o amb la mitjana del teu sector. De la mateixa manera, estudia si pots allargar el període en què pagues als teus proveïdors i, si és possible, renegocia amb ells les condicions. D’aquesta manera, podràs millorar notablement la teva liquiditat.

Eines d’utilitat. Identifica si existeix en el mercat alguna tecnologia de processos que millori la gestió de la teva comptabilitat. Potser és aquesta l’oportunitat de digitalitzar encara més els teus procediments interns i aconseguir de pas minimitzar els errors. Una altra opció és contractar serveis externs que donin solucions als teus problemes financers i que facin una previsió de les possibles situacions de risc de la teva empresa com, per exemple, la contractació d’una assegurança enfront dels impagaments.

Consolida els teus comptes bancaris. En moltes ocasions, és habitual treballar amb diverses entitats financeres a mesura que l’empresa va creixent en envergadura. Si és el cas, aprofita per a asseure’t a negociar amb els diferents bancs per a centrar la teva operativa en aquell que t’ofereixi les millors condicions. I recorda que existeixen sistemes com el factoring que et poden ajudar a millorar la gestió de potencials impagats.

Analitza a llarg termini com és la gestió dels teus fluxos d’efectiu. Esbrina quins són els mesos en què tens majors problemes per a quadrar els comptes, revisa en quins moments els teus ingressos augmenten i planifica a partir de tota aquesta informació quan és important que reservis capital per a atendre pics d’escassetat. En aquesta mena de tasques, a vegades compensa recórrer a ajuda de professional per a obtindre resultats excel·lents.

Crea un fons d’emergència. En relació amb l’apartat anterior, procura negociar amb el teu banc la creació d’un fons en el qual anar guardant els excedents econòmics que no necessites en moments més pròspers. Mentre no s’usen poden anar generant alguna plusvàlua, però, quan es requereixin, podràs disposar d’ells de manera immediata.

Avalua la qualitat dels teus clients. Encara que pugui semblar dur, existeixen ocasions en les quals la millor decisió que una empresa pot prendre és renunciar a un client, per causes com una mala reputació, l’escassa rendibilitat econòmica de treballar per a ell o, com pot ser en aquest cas, perquè el temps mitjà que triga a pagar pels serveis prestats contribueix a introduir inestabilitat al nostre balanç. Si és així, hi ha vegades en què compensa tallar en sec per a evitar potencials sorpreses desagradables en el futur. Per a això, res millor que implantar un sistema de Risk Management que monitoritzi en temps real la seva solvència i capacitat de pagament.

Definir dates tope per a projectes i inversions. Tota empresa treballa sempre en processos relacionats amb el seu futur: R+D, gestió de la informació, compra d’immobles, formació als seus treballadors… No obstant això, existeixen moments en què cal saber prendre decisions difícils si algun d’ells no marxa com s’esperava o si està tenint un cost major del que ens podem permetre. Per això, tingues a algú monitoritzant sempre tot el que té a veure amb la companyia, fins i tot el referent a processos interns, i avalua amb certa periodicitat el que està anant bé i el que no.

Descomptes per cobrar comptes dubtosos. Per a aquells clients amb els quals no tinguis una assegurança de crèdit i sobre els que tinguis molts dubtes de poder arribar a cobrar algun dia el que et deuen, planteja’ls com a última opció descomptes sobre la quantitat total si et paguen de manera immediata. Almenys d’aquesta manera podràs recuperar part dels diners. D’altra banda, pensa a fer una cosa semblant amb el teu inventari: Aquells productes que porten temps ‘acumulant pols’ potser pots vendre’ls en el mercat si ofereixes suculents descomptes. Aconseguiràs liquiditat i estalviaràs espai, encara que això signifiqui no haver guanyat tot el que pretenies.

La inmensa mayoría de las empresas ha tenido en alguna ocasión problemas en la contabilidad. Lamentablemente y debido a los efectos en la economía que está causando la crisis sanitaria de la Covidien-19, cada vez son más las empresas y los negocios de autónomos que se encuentran en situaciones de dificultad, ya sea por falta de liquidez o de otras causas.

La gestión de las finanzas es una tarea continua para cualquier proyecto de negocio, que exige no sólo tener que controlar de manera constante las entradas y salidas de dinero, sino, también, concretar objetivos financieros a corto y largo plazo, que se han revisar periódicamente según evolucione la propia realidad de la compañía.

En estos momentos es muy probable que muchas empresas se encuentren con alguna factura impagada, cambios en las condiciones del mercado, hacer frente a gastos inesperados … señales de alarma en las cuentas de nuestra entidad. Ante estas situaciones, hay que planificar con cautela los próximos pasos a dar, identificar los recursos de los que disponemos en los diferentes departamentos o áreas y que pueden ser transversales, así como afrontar la crisis con el espíritu más optimista posible.

Entre las principales acciones que se pueden llevar a cabo ante estas situaciones y con el objetivo de conseguir revertirlas, cabe destacar:

Revisar los procesos de cobro y de pago. Quizás este es el momento de analizar si nuestro sistema de facturación es el adecuado. Para ello, evalúa el tiempo medio en que tus clientes tardan en abonar sus facturas y compáralo con otras empresas de la competencia o con la media de tu sector. Del mismo modo, estudia si puedes alargar el periodo en que pagas a tus proveedores y, si es posible, renegocia con ellos las condiciones. De esta manera, podrás mejorar notablemente tu liquidez.

Herramientas de utilidad. Identifica si existe en el mercado alguna tecnología de procesos que mejore la gestión de tu contabilidad. Quizás es esta la oportunidad de digitalizar aún más tus procedimientos internos y conseguir de paso minimizar los errores. Otra opción es contratar servicios externos que den soluciones a tus problemas financieros y que hagan una previsión de las posibles situaciones de riesgo de tu empresa como, por ejemplo, la contratación de un seguro frente a los impagos.

Consolida tus cuentas bancarias. En muchas ocasiones, es habitual trabajar con diversas entidades financieras a medida que la empresa va creciendo en envergadura. En su caso, aprovecha para sentarte a negociar con los diferentes bancos para centrar tu operativa en aquel que te ofrezca las mejores condiciones. Y recuerda que existen sistemas como el factoring que te pueden ayudar a mejorar la gestión de potenciales impagados.

Analiza a largo plazo como es la gestión de tus flujos de efectivo. Averigua cuáles son los meses en los que tienes mayores problemas para cuadrar las cuentas, revisa en qué momentos tus ingresos aumentan y planifica a partir de toda esta información cuando es importante que reserves capital para atender picos de escasez. En este tipo de tareas, a veces compensa recurrir a ayuda de profesional para obtener resultados excelentes.

Crear un fondo de emergencia. En relación con el apartado anterior, procura negociar con tu banco la creación de un fondo en el que ir guardando los excedentes económicos que no necesitas en momentos más prósperos. Mientras no se usan pueden ir generando alguna plusvalía, pero, cuando se requieran, podrás disponer de ellos de manera inmediata.

Evalúa la calidad de tus clientes. Aunque pueda parecer duro, existen ocasiones en las que la mejor decisión que una empresa puede tomar es renunciar a un cliente, por causas como una mala reputación, la escasa rentabilidad económica de trabajar para él o, como puede ser en este caso , porque el tiempo medio que tarda en pagar por los servicios prestados contribuye a introducir inestabilidad en nuestro balance. Si es así, hay veces en que compensa cortar en seco para evitar potenciales sorpresas desagradables en el futuro. Para ello, nada mejor que implantar un sistema de Risk Management que monitorice en tiempo real su solvencia y capacidad de pago.

Definir fechas tope para proyectos e inversiones. Toda empresa trabaja siempre en procesos relacionados con su futuro: I + D, gestión de la información, compra de inmuebles, formación a sus trabajadores … Sin embargo, existen momentos en que hay que saber tomar decisiones difíciles si alguno de ellos no marcha como se esperaba o si está teniendo un coste mayor de lo que nos podemos permitir. Por eso, ten a alguien monitoreando siempre todo lo que tiene que ver con la compañía, incluso el referente a procesos internos, y evalúa con cierta periodicidad el que está yendo bien y lo que no.

Descuentos para cobrar cuentas dudosos. Para aquellos clientes con los que no tengas un seguro de crédito y sobre los que tengas muchas dudas de poder llegar a cobrar algún día lo que te deben, plantéales como última opción descuentos sobre la cantidad total si te pagan de forma inmediata . Al menos de esta manera podrás recuperar parte del dinero. Por otra parte, piensa en hacer algo parecido con tu inventario: Aquellos productos que llevan tiempo ‘acumulando polvo’ quizás puedes venderlos en el mercado si ofreces suculentos descuentos. Conseguirás liquidez y ahorrarás espacio, aunque esto signifique no haber ganado todo lo que pretendías.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
  • CONSENT
  • PHPSESSID
  • inbound_referral_site
  • lead_session
  • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Skip to content