A l’estiu els mecanismes tancaportes cobren una especial importància per la seva utilitat en la seguretat dels accessos i la conservació de l’aclimatació de les estades a les que donen pas. Els mecanismes tancaportes possibiliten que la porta es tanqui automàticament i eviten els cops de porta. També hi ha models que disposen d’un retenidor, com el tancaportes JUSTOR 12-rl, que permeten, per exemple, ventilar estades sense tenir problemes amb el corrent. Entre la gamma d’aparells que compleixen aquesta funció, trobem les frontisses amb molla de retorn, perns amb molla de retorn, molls braç, retenidors i, pròpiament, els tancaportes, dels quals parlarem a continuació.

Entendre la necessitat permet escollir l’idoni

Aspectes a tenir en compte a l’escollir un tancaportes: L’eficiència, sobretot en la fase inicial d’l’empenta, quan la força d’accionament requerida és més gran, cal assegurar-se que presenti la millor facilitat d’obertura possible. La regulació de la velocitat i potència de tancament. Tinguem-ho en compte en funció de l’ús o ubicació de la porta. Recomanable sobretot per a portes de molt trànsit. L’elecció de l’mecanisme depèn de les característiques de la porta i de la funció que es necessita que compleixi. En general, les seves dimensions reduïdes permeten la instal·lació en qualsevol tipus de porta. Aspecte: compacte i estètic. Integrat en el conjunt de l’accés. Només s’empren en portes abatibles (no de vaivé). Sempre comprovar que el mecanisme triat és capaç de suportar el pes i les dimensions de la porta.

Tinguem en compte que a més existeixen normatives aplicables a l’obligatorietat de la instal·lació d’aquests mecanismes en edificis i locals que tinguin accés al carrer.

Al BOE podem llegir alguns requeriments: Transcripció de l’apartat E.T 3.8.4 – Obertura de portes: ‘Els edificis i locals amb accés des del carrer disposaran d’un sistema de tancament de portes adequat, el qual pot consistir en un senzill braç de tancament automàtic de les portes, per tal d’impedir que aquestes romanguin obertes permanentment, amb el consegüent malbaratament energètic per les pèrdues d’energia a l’exterior, quan per a això es requereixi consum d’energia convencional per a la generació de calor i fred per part dels sistemes de calefacció i refrigeració. ‘ D’això, per exemple, es dedueix la importància d’escollir un tancaportes adequat en casos tan freqüents com la d’adequar l’accés a un local comercial o una finca urbana, on l’amo o la comunitat de veïns han de ser convenientment assessorats per un professional sobre la importància d’aquest element.

Funcions i característiques dels tancaportes

Cal conèixer bé la funció de cada component d’aquests aparells per tal d’escollir el millor model per a cada instal·lació i obtenir les millors prestacions.

Extensió articulable. La peça més visible d’un tancaportes. La seva funció consisteix a proporcionar un angle d’obertura i de tancament. En part, les frontisses de la porta exerceixen aquesta funció, però, òbviament, tot i proporcionar un angle d’obertura, no tanquen la porta a la majoria de casos.

Barra lliscant.

Sol formar part dels tancaportes més senzills, aquells que amb prou feines són articulables i no tenen retenidor. La barra llisca per un passador i incorpora una molla que fa tancar la porta. Sol instal·lar-se en portes lleugeres.

Retenidor

. No és obligatori en els tancaportes però els més sofisticats els incorporen. És l’element que s’encarrega d’executar un moviment de tancament controlat.

Vàlvules de control

. Serveixen per controlar la velocitat de tancament i de el cop final. Es diferencien el retenidor en què aquestes vàlvules deceleran el moviment de tancament de forma progressiva i el retenidor ho fa de manera més ràpida.

Sistema pinyó cremallera.

És el mecanisme que uneix el braç articulat amb la part fixa a la porta, i el seu nexe d’unió. Com més sofisticat sigui aquest mecanisme, millor i més net serà el recorregut de l’tancaportes.

Recobriment

. En general, de metall lacat o inoxidable, revesteix tot el mecanisme de pinyó cremallera juntament amb el braç articulat.

Per il·lustrar la integració i característiques d’aquests elements us proposem a continuació 03:00 eficaços solucions amb les quals cobrir una àmplia diversitat de situacions.

cierrapuertas DRM-TS68-C
Tancaportes per a portes normals amb regulació de cop final mitjançant vàlvula. Amb el TS 68, DORMA ha desenvolupat un tancaportes econòmic que pot ser utilitzat universalment en tot tipus de portes estàndard. Particularment ràpid i fàcil d’instal·lar. La força de l’tancaportes s’ajusta a l’ample de la porta desplaçant el cos de l’tancaportes i / o girant el suport de el braç.

cierrapuertas JUS-8-C
Tancament porta JUSTOR 12-rl – Cierrapuertas hidràulic amb retenció lliure i cop final Amb possibilitat de muntatge invertit i de regulació de la velocitat de tancament. També es pot ajustar el cop o eliminar si es desitja.

cierrapuertas TES-CT250-C
Tancaportes tesa ct2500 – Tancaportes de braç articulat El CT2500 és un tancaportes de braç articulat que destaca per la seva gran versatilitat i disseny actual. Apte per a portes de fins a 1100mm d’ample i un pes de 80kg. Tres vàlvules de regulació, dues d’elles permeten regular la velocitat de tancament i la tercera amb fre a l’obertura.

Finalment, en el respectiu als retenidors, haurem de distingir entre dos sistemes:

Retenció lliure (RL). És un sistema fix de retenció a 90º. A l’obrir a aquest angle, la porta romandrà oberta (en espera), però no bloquejada. Es podrà seguir obrint la porta fins als 180 º, sense que hi hagi acció de retorn automàtic fins que no es col·loqui de nou en posició de 90º.

Amb palanca de Retenció (PR). És un sistema de retenció variable: es pot regular el punt concret en què es vol que la porta romangui oberta (en espera) i bloquejada. A partir d’el punt escollit no es podrà seguir obrint la porta. Això permet reduir la possibilitat que la porta quedi oberta involuntàriament.

 

En definitiva, el tancaportes és un modest però eficaç mecanisme que ens proporciona seguretat i comoditat alhora. Correctament instal·lat garanteix que no oblidarem mai tancar la porta, estalviant-nos, amb això, tota una categoria de problemes i situacions no desitjades. És el perfecte vigilant anti-distraccions, econòmic i de fàcil instal·lació, segur i fiable.

En verano los mecanismos cierrapuertas cobran una especial importancia por su utilidad en la seguridad de los accesos y la conservación de la aclimatación de las estancias en las que dan paso. Los mecanismos cierrapuertas posibilitan que la puerta se cierre automáticamente y evitan los portazos. También hay modelos que disponen de un retenedor, como el cierrapuertas JUSTOR 12-rl, que permiten, por ejemplo, ventilar estancias sin tener problemas con la corriente. Entre la gama de aparatos que cumplen esta función, encontramos las bisagras con muelle de retorno, pernos con muelle de retorno, muelles brazo, retenedores y, propiamente, los cierrapuertas, de los que hablaremos a continuación.

Entender la necesidad permite elegir el idóneo

Aspectos a tener en cuenta al escoger un cierrapuertas: La eficiencia, sobre todo en la fase inicial de la empuje, cuando la fuerza de accionamiento requerida es mayor, hay que asegurarse de que presente la mejor facilidad de apertura posible. La regulación de la velocidad y potencia de cierre. Tengamos en cuenta en función del uso o ubicación de la puerta. Recomendable sobre todo para puertas de mucho tráfico. La elección del mecanismo depende de las características de la puerta y de la función que se necesita que cumpla. En general, sus dimensiones reducidas permiten la instalación en cualquier tipo de puerta. Aspecto: compacto y estético. Integrado en el conjunto del acceso. Sólo se emplean en puertas abatibles (no de vaivén). Siempre comprobar que el mecanismo elegido es capaz de soportar el peso y las dimensiones de la puerta.

Tengamos en cuenta que además existen normativas aplicables a la obligatoriedad de la instalación de estos mecanismos en edificios y locales que tengan acceso a la calle.

En el BOE podemos leer algunos requerimientos: Transcripción del apartado TE 3.8.4 – Apertura de puertas: ‘Los edificios y locales con acceso desde la calle dispondrán de un sistema de cierre de puertas adecuado, el cual puede consistir en un sencillo brazo de cierre automático de las puertas, para impedir que estas permanezcan abiertas permanentemente, con el consiguiente derroche energético por las pérdidas de energía en el exterior, cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la generación de calor y frío por parte de los sistemas de calefacción y refrigeración. ‘De eso, por ejemplo, se deduce la importancia de elegir un cierrapuertas adecuado en casos tan frecuentes como la de adecuar el acceso a un local comercial o una finca urbana, donde el dueño o la comunidad de vecinos deben ser convenientemente asesorados por un profesional sobre la importancia de este elemento.

Funciones y características de los cierrapuertas

Hay que conocer bien la función de cada componente de estos aparatos para escoger el mejor modelo para cada instalación y obtener las mejores prestaciones.

Extensión articulable. La pieza más visible de un cierrapuertas. Su función consiste en proporcionar un ángulo de apertura y de cierre. En parte, las bisagras de la puerta ejercen esta función, pero, obviamente, aunque proporciona un ángulo de apertura, no cierran la puerta a la mayoría de casos.

Barra deslizante.

Suele formar parte de los cierrapuertas más sencillos, aquellos que apenas son articulables y no tienen retenedor. La barra se desliza por un pasador e incorpora un muelle que hace cerrar la puerta. Suele instalarse en puertas ligeras.

Retenedor

. No es obligatorio en los cierrapuertas pero los más sofisticados los incorporan. Es el elemento que se encarga de ejecutar un movimiento de cierre controlado.

Válvulas de control

.Sirven para controlar la velocidad de cierre y del golpe final. Se diferencian el retenedor en que estas válvulas Decelia el movimiento de cierre de forma progresiva y el retenedor lo hace de manera más rápida.

Sistema piñon cremallera.

Es el mecanismo que une el brazo articulado con la parte fija en la puerta, y su nexo de unión. Cuanto más sofisticado sea este mecanismo, mejor y más limpio será el recorrido del cierrapuertas.

Recubrimiento

.

En general, de metal lacado o inoxidable, reviste todo el mecanismo de piñón cremallera junto con el brazo articulado.

Para ilustrar la integración y características de estos elementos os proponemos a continuación tres eficaces soluciones con las que cubrir una amplia diversidad de situaciones.

cierrapuertas DRM-TS68-C


Cierrapuertas para puertas normales con regulación de golpe final mediante válvula. Con el TS 68, DORMA ha desarrollado un cierrapuertas económico que puede ser utilizado universalmente en todo tipo de puertas estándar. Particularmente rápido y fácil de instalar. La fuerza del cierrapuertas ajusta al ancho de la puerta desplazando el cuerpo del cierrapuertas y / o girando el soporte del brazo.
cierrapuertas JUS-8-C


Cierre puerta JUSTOR 12-rl – Cierrapuertas hidráulico con retención libre y golpe final Con posibilidad de montaje invertido y de regulación de la velocidad de cierre. También se puede ajustar el golpe o eliminar si se desea.
cierrapuertas TES-CT250-C

Cierrapuertas antorcha ct2500 – Cierrapuertas de brazo articulado El CT2500 es un cierrapuertas de brazo articulado que destaca por su gran versatilidad y diseño actual. Apto para puertas de hasta 1100mm de ancho y un peso de 80kg. Tres válvulas de regulación, dos de ellas permiten regular la velocidad de cierre y la tercera con freno a la apertura.

Finalmente, en lo respectivo a los retenedores, tendremos que distinguir entre dos sistemas: Retención libre (RL). Es un sistema fijo de retención a 90º. Al abrir este ángulo, la puerta permanecerá abierta (en espera), pero no bloqueada. Se podrá seguir abriendo la puerta hasta los 180º, sin que haya acción de retorno automático hasta que no se coloque de nuevo en posición de 90º. Con palanca de Retención (PR). Es un sistema de retención variable: se puede regular el punto concreto en el que se quiere que la puerta permanezca abierta (en espera) y bloqueada. A partir de el punto escogido no se podrá seguir abriendo la puerta. Esto permite reducir la posibilidad de que la puerta quede abierta involuntariamente. En definitiva, el cierrapuertas es un modesto pero eficaz mecanismo que nos proporciona seguridad y comodidad al mismo tiempo. Correctamente instalado garantiza que no olvidaremos nunca cerrar la puerta, ahorrándonos, con ello, toda una categoría de problemas y situaciones no deseadas. Es el perfecto vigilante anti-distracciones, económico y de fácil instalación, seguro y fiable.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
  • CONSENT
  • PHPSESSID
  • inbound_referral_site
  • lead_session
  • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Skip to content