Els titulars de vehicles dedicats a l’exercici de l’activitat professional de persones físiques que acreditin uns ingressos econòmics inferiors a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) més un 10 % de l‘IPREM vigent poden sol·licitar una moratòria d’1 any per a l’aplicació de les restriccions de la ZBE Rondes de Barcelona.

Requisits

El sol·licitant de la moratòria ha de complir els següents requisits:

  1. Ser persona física titular del vehicle.
  2. Estar donat d’alta a la Tresoreria General de la Seguretat Social en el moment de la sol·licitud.
  3. Acreditar uns ingressos econòmics per a tots els conceptes (pensions, ajudes, rendes, lloguers, interessos de capital, etc.) inferiors a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) vigent més un 10 %.
  4. Declarar que el vehicle constitueix un instrument necessari per a l’exercici de la seva activitat professional.

Un mateix sol·licitant només pot sol·licitar la moratòria per a un vehicle. Es donarà l’alta a turismes, motocicletes i ciclomotors (categoria d’homologació M1 i L) sense distintiu ambiental de la DGT. Els vehicles classificats com a transport de mercaderies (N1, N2 i N3) i autobusos i autocars (M2 i M3) no cal que es registrin per sol·licitar la moratòria.

Tramitació

Els interessats han de sol·licitar l’alta del vehicle al Registre metropolità de vehicles estrangers i altres vehicles autoritzats. Una vegada validat el compliment dels requisits es comunicarà al sol·licitant l’alta del vehicle al registre i l’autorització per poder circular per la ZBE Rondes de Barcelona fins a la finalització de la moratòria.

La sol·licitud es pot fer a través del formulari d’aquest web mitjançant identificació digital. Consulteu les identificacions digitals acceptades.

Altres vies de tramitació

Correu postal:

Cal omplir un formulari de sol·licitud, imprimir-lo i enviar-lo per correu postal a:

Registre d’autoritzacions ZBE
Departament de parc mòbil
Àrea Metropolitana de Barcelona
C/ 62, núm. 16-18, Zona Franca
08040 Barcelona

Presencial:

  • OAC de l’Àrea Metropolitana de Barcelona: carrer 62, núm 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona.
    (laborables de dilluns a divendres de 9 a 14 hores)

Únicament amb cita previa. Consultar aquí

Documentació addicional

En cas que ens autoritzeu a realitzar consultes a altres administracions públiques i que la consulta es resolgui amb èxit no caldrà presentar documentació addicional.

Terminis

L’alta del vehicle es resoldrà (acceptada, denegada o incompleta) en els 15 dies hàbils següents a la sol·licitud. Durant aquest període, sempre que no s’hagi rebut la confirmació de l’autorització, el vehicle no estarà donat d’alta i no estarà autoritzat.

Un vehicle estarà donat d’alta al Registre i tindrà autorització de circulació fins a la finalització de la moratòria, l’1 de gener de 2021.

En cas de desballestament o canvi de titular, cal donar de baixa el vehicle.

Preu 

No hi ha cap preu associat.

https://zberegistre.ambmobilitat.cat/ca/VehiclesProfessionals