S’estableix la concessió directa d’ajudes, en forma de subvencions, corresponents al «Programa de Renovació del parc circulant espanyol el 2020 (PLA RENOVE 2020)», que consisteix a incentivar l’adquisició a Espanya de vehicles amb les millors tecnologies disponibles, de manera que permeti la substitució dels vehicles més antics per models més nets i més segurs, tot incorporant criteris ambientals i socials.

Amb aquesta finalitat, les subvencions a què es refereix aquest Reial decret llei es concediran per a l’adquisició a Espanya de vehicles als quals es refereixen les categories i quanties detallades en l’annex II.

Els ajuts es destinaran a l’adquisició directa o a l’adquisició per mitjà d’operacions de finançament per lísing financer o arrendament per rènting (també anomenat lísing operatiu) d’un vehicle nou, que s’haurà d’adquirir i estar matriculat a Espanya a partir del 15 de juny de 2020, inclusivament.

Els ajuts també es destinaran a l’adquisició directa a partir d’aquesta mateixa data d’un vehicle seminou, que haurà de ser prèviament titularitat d’un concessionari i matriculat a Espanya al seu nom, amb data posterior a l’1 de gener de 2020.

Seran beneficiaris de les subvencions previstes en el PLA RENOVE 2.020:

.- Els professionals autònoms.

.- Les persones físiques majors d’edat residents a Espanya.

.- Les empreses privades.

El sol·licitant haurà d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social.

El programa té efectes des del dia 15 de juny de 2020 i finalitzarà el 31 de desembre de 2020.

Pots llegir el Reial Decret Llei aquí.

Per a més informació pots consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus.